توضیح

Asre Ertebat - - ورود -

هفتهنامه عصر ارتباط به علت شرایط چاپ و توزیع نشریه )چهارشنبه شب هر هفته( و نیز احتمال طولانیشدن فرایند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تا روز شنبه هفته جاری، فرض خود را بر رای اعتماد مجلس به محمدجواد آذریجهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته و لذا مطالب هفتهنامه بر همین اساس تنظیم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.