ها س حملهپیاطمرحکیهامااندهییتشبکلسیتغخاوتردندیبهمردم

Asre Ertebat - - پرونده - نادر نينوایی nadernei@gmail.com

پیامکهای تبلیغاتی همچون سیمکارتهای بیهویت، در این ســالها به معضلی تبدیل شــدهاند که هر از چند گاه ســر بر میآورند و بار دیگر با برخوردهــای مقطعی رگولاتوری فروکش میکنند. از سوی دیگر، تغییر تاکتیک ارسالکنندگان پیامکهای تبلیغاتی و انبوه موجب شده که همواره رگولاتوری دراقدام علیه این پیامکهای مزاحم یک گام عقبتر بوده و در نتیجه دیر عمل کند. یک روز پیامکهای تبلیغاتی توسط سیســتمهای خاص ارسال میشــوند و پس از مدتی رگولاتوری آنها را ســاماندهی میکند، روزی دیگــر تبلیغات پیامکــی از ســیمکارتهای یکبار مصرف ارســال میشــوند. در این میان تمهیداتی همچون ارســال کد دستوری به شمارههای پیشبینیشــده اپراتورها برای جلوگیری از ارســال پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده اگرچه در مقطعی محدود میسر بود، اما به مرور راه دور زدن آن نیز برای کسانی کهاز پیامکهای تبلیغاتی سودهای کلان میبرند فراهم شد و حالا عملا لغو دریافــت پیامک تبلیغاتی تاثیر خود را از دست داده است.

بمبــاران پیامکهــای تبلیغی با شمارههای جدید

در ماه های اخیر اما مشــترکان اپراتور اول که مدت های مدید با تدابیر انجام شــده در راستای احترام به حقوق مشترکان، سال ها از شــر این پیامک های بــی ارزش خلاص شده بودند، حالا دوباره با این معضل مواجه هســتند. در حال حاضر پیششــمارههای مختلفی همچــون 910 ، ‪،901 ،921،902‬ ‪990،5000 ،930‬ و گاه پیششــماره 918 نیز به ارســال پیامکهــای تبلیغاتی اقدام میکنند. موضوعات این پیامک ها نیز مختلف بوده و تبلیغ مواردی همچون کاشت موی طبیعی، محصولات ویژه بزرگسالان، تورهای خارجی، فروش زمین و ویلا، خرید پوشــاک، خرید کولر از بانــه و حتی خرید تشــک خواب را شامل میشود. در همین روزهای اخیر اما سر و کله تبلیغات اپلیکیشــن های موبایلی هم پیدا شــده و مشخص نیست در روزهای آینده چه تعداد از این کسبوکارها به سراغ این روش آزاردهنده بروند. خلأهای قانونی باعث شده که بهواسطه قیمت پایین سیم کارت، برخی شرکت های تبلیغاتی پس از ارسال پیامک های انبوه آن را دور بیندازند و هراسی بابت مسدود شدن خط هم نداشته باشند. اگرچه در سالهای اخیر بارها وعده برخورد با این روش جدید ارسال پیامکهای مزاحم تبلیغی داده شده اما حالا ظاهرا فرستندگان این پیامکها آسودهخاطر شدهاند که عقوبتی جدی در راه نیست، به همین دلیل به تشدید ارسال پیامکهای تبلیغاتی و پر کردن جیب خود از راه مزاحمت برای مردم میپردازند.

برخورد بینتیجه با فرســتندگان پیامکهای تبلیغی

مهرماه سال گذشــته بود که معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که قابلیت ارسال پیامک همه سیمکارتهایی که بهصورت شــخصی برای سایر مشترکان پیامک انبــوه تبلیغاتی ارســال می کنند، مسدود میشود. در این مقطع رگولاتوری رسما اعلام کرد که ارسال پیامک تبلیغاتی از شمارههای شخصی از مصادیق پیامک انبوه است و طبق مصوبه شــورایعالی فضای مجازی، ارایهکنندگان خدمات ارتباطی باید امکان فعالســازی یا غیرفعال کردن دریافت پیامک های انبوه را برای کاربران فراهم کنند. همچنین بــه موجب اظهارنظر مســوولان رگولاتوری، اپراتورها ملزم شدند در صورتی که مشــترکان از طریق سیمکارت شخصی خود به ارســال پیامک انبوه تبلیغاتی اقدام کنند، امکان ارسال پیامک آنها مسدود شود که حالا ظاهرا این امر محقق نشده و همچنان شاهد ارســال پیامکهای تبلیغی مزاحمی که هر روز از شــمارههای شــخصی ارسال میشوند، هستیم. البته رگولاتوری به شــرکت های تبلیغاتی ارسالکننده پیامک نیز وعده داده بود که پس از ایجاد امکان فعال سازی و غیرفعال سازی دریافت پیامک انبوه بــرای کاربران و تایید رگولاتوری، امکان باز کردن قابلیت ارســال پیامک انبوه برای کسانی که این کار را انجام دادهاند، ممکن شود. پیش از این، کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی آییننامه ساماندهی پیامکهــای انبوه تبلیغاتــی و پیامکهای خدمات ارزشافزوده را تصویب کرده بود که در این آییننامه چگونگی نظارت بر ارســال پیامکهــای انبوه تبلیغاتــی و پیامکهای خدمــات ارزشافــزوده و ضوابــط فعالیت اپراتورهــا و زیرمجموعههــای آنهــا اعم از فراهمکننده و تجمیعکننــده محتوا تعیین شده بود.

جدی نگرفتن تذکر وزیر ارتباطات

بهمن مــاه ســال 95، محمــود واعظــی در خصــوص پیامک هایــی کــه از طریق سیم کارت های شخصی به صورت تبلیغاتی به مشترکان موبایل ارسال می شود واکنش نشــان داد و گفت: در عرض دو ماه گذشته برای ساماندهی این موضوع اقدام کرده و با سیم کارت های شخصی که این پیامک ها را ارسال میکنند، برخورد کردهایم. وی همچنین یادآور شد که در مرحله نخست به دارندگان این سیمکارتها تذکر داده شد و در مرحله دوم در خصوص سلب امتیاز این سیم کارتها اقدام شده است. بهنظر میرسد همین بســنده کردن وزارت ارتباطات به تذکــر و در نهایت قطع کردن ســیمکارتها و در نظر نگرفتن جریمههای متناســب با این تخلــف، باعث شــده که ارســال کنندگان این پیامک ها ترســی از برخوردهای احتمالی رگولاتوری نداشته و با دانستن اینکه در نهایت یک سیمکارت چند هزار تومانی اعتباریشان قطع میشود، به کار خود ادامه دهند. واعظی در آن مقطع شــمار سیمکارتهای شناسایی شــده را کــه پیامــک تبلیغاتی ارســال میکردند، 2 هزار و ۶00 سیمکارت عنوان کرد و گفت: بخشــی از این دارندگان سیمکارت، متعهد شدند که دست از این اقدام بردارند. با این وجود همچنان روزی نیست که روی صفحه موبایل بسیاری از مردم تصویر پیامکهای متعدد تبلیغاتی ظاهر نشــود و باید گفت به نظر می رســد ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتــی، تذکر وزیر ارتباطات کشور را نیز چندان جدی نگرفتهاند و متوقف کردن آنها نیاز به برخــوردی جدی و عاجل دارد.

پیشنهاد جریمه نقدی برای متخلفان

از زمانــی کــه یکــی از اپراتورها بــا ارایه ســیمکارتهای ارزانقیمــت اعتباری که در برخی مــوارد حتی به نام فــرد هم ثبت نشده بودند شروع به فعالیت کرد، مرتب بر تعداد پیامک های تبلیغاتی ارسالی افزوده شــده اســت. در این میان، برخوردهای مقطعی وزارت ارتباطــات و رگولاتوری و در نظر نگرفتن جریمه سنگین برای افراد و شــرکت هایی که به ارســال پیامک های تبلیغاتــی اقــدام می کنند و نیــز جریمه نشــدن اپراتورهایــی که ســرویس این ســیم کارت ها را قطــع نکرده انــد، باعث تشدید بحران ارســال پیامک های تبلیغی در کشور شده است. طبیعی اســت اپراتورهــای موبایلی که با ارســال هر پیامک تبلیغی هزینه ارســال آن را دریافــت می کننــد، تمایلــی برای قطع سرویس مشترکانی که به ارسال این پیامک ها اقدام می کنند نداشــته باشــند و از ســوی دیگر جریمه نشــدن هم باعث شده بیشتر به این موضوع بی توجه شوند. بنابراین به نظر می رســد بــرای حل گره پیچیده پیامک هــای تبلیغی که گویا قصد تمام شــدن ندارند، لازم است رگولاتور در دوره جدید با تعیین جریمه های ســنگین برای افــراد و اپراتورهــای متخلف یک بار برای همیشه این گره را باز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.