سرمايه عظیم اجتماعی را ناديده نگیريم

Asre Ertebat - - پرونده - زهرا ميرخانی rmirkhani@yahoo.com

تا بوده چنین بوده که با فرارســیدن موعد تغییر دولتها، از تشــکلهای کوچک و بزرگ گرفته تا فعالان و بازیگران هر بخش با برگزاری نشستها و صدور بیانیهها و اطلاعیهها و اساســا به هر طریق ممکن خواســتهها و مطالباتشان را از وزیران جدید و مدیرانشان مطرح میکنند. بدیهی است که فعالان هر بخش به دنبال کسبوکار و منافع خود باشند اما چیزی که شاید کمتر شاهد آن بودیم این است که میلیونها نفر از مردم که اتفاقا تمامی تصمیمات و تغییرات اثر مستقیمی بر سرنوشت و زندگی آنها دارد کمتر امکان و ابزاری برای طرح نظرات خود دارند. مصرفکنندگانی که چرخهای اقتصاد را میگردانند اما شاید به راحتی نتوانند صدای خود را به گوش مسوولان برسانند. هرچند امروزه شــبکههای اجتماعی و پیامرســانها به عنوان ابزارهای بیواســطه بین مردم و مســوولان قرار گرفتهاند اما واقعیت این است که همچنان این بخشی از رسانهها هســتند که نقش سنتی رساندن صدای مردم نه فقط در پایتخت و شهرهای بزرگ بلکه تمامی مردم حتی آنها که به اینترنت دسترسی ندارند را ایفا میکنند. از اینرو فهرســت کردن خواســتههای مردم از وزیر جدید ارتباطات نیز موضوعی است که بنا بر وظیفه رسانهای به زودی و در فرصت مناسب به آن میپردازیم اما آنچه مسلم است این که در میان انبوهی از مسایل، معضلات، مطالبات و خواستههای اصناف، احزاب و شــرکتها، گاه حتی نمیتوان کوچکترین اثر و ردی از دغدغه مردم پیدا کرد؛ روش تعرفهگذاری روی خدمات ICT اعم از اینترنت، خدمات پســتی، تلفن ثابت و همراه، دغدغه خانوادهها در خصوص پاکســازی فضای مجازی، انــواع کلاهبرداریها و کاســتیها، هجمه پیامکهــای تبلیغاتی، فیلترینگ و غیــره از جمله دغدغههای مردم در حوزه فاوا است که اثری از آنها در جایی دیده نمیشود. بنابراین، این طور نباشــد که مردم در هیاهوی رســانهها و شــبکههای اجتماعی و صاحبان قدرت و اقتصاد گم و مطالباتشان نادیده گرفته شود چرا که آنها در آینده کشــور نقش دارند و به هرحــال تمامی دولتمردان شــاید دوباره روزی در معرض قضاوت و رأی مردم قــرار گیرند. واقعیت این اســت که هرچقدر صاحبان قدرت تلاش کنند که عملکرد برخی وزرا را زیر ســوال ببرند اما مردم به راحتی خدمات آنها را فراموش نمیکنند و اقدامات محوری و مثبتشان از نظر آنها دور نخواهد ماند. لذا بجاست که وزرای جدید هم با در نظر گرفتن این مهم، به این سرمایه اجتماعی عظیم و باارزش ارج نهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.