اعلام موجودیت «انجمن شرکتهای نرمافزاری»

با تاکید بر فعالیت دموکراتیک انجام شد:

Asre Ertebat - - گزارش -

تاکید دارند که قرار نیست جای کســی را تنگ کنند و نهتنها از جایی انشعاب و خروج نکردهاند، که اتفاقا آمدهاند تا بیشــتر کمک حال نهادها و ظرفیتهای موجود در بخش باشند، بر «دموکراتیک» بودن فرایند کارهایشان هم اصرار دارند و وقتی با پرسشهای متعدد مواجه میشوند که منظور از این مساله چیست، به مشارکت واقعی و استفاده از توانایی همه اعضا اشاره میکنند و در نهایت در پاسخ به این پرسش که تشکلهای بهمراتب قدیمیتر و بزرگتر در پیشبرد برخی امور صنفی دچار مشکل هستند، با اظهار خوشبینی، پرهیز از پیشداوری و تاکید بر تخصصی شدن انجمنها در دنیا، میگویند به اندکی فرصت نیاز دارند و اتفاقا داراي تجربه بالایی در کارهای صنفی هستند. اینها بخشــی از اظهارات جمعی از مدیران و فعالان شرکتهای نرمافزاری بود که هفته قبل با حضور در محل شرکت شمارانسیستم و دعوت از خبرنگاران، گرد هم آمدند تا موجودیت «انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای نرمافزاری استان تهران» را اعلام کنند. به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، فرهاد الیشــایی، رییــس هیاتمدیره انجمن شرکتهای نرمافزاری در ابتدای این نشست، به علت و فلسفه شکلگیری این انجمن پرداخت و گفت: شرکتهای نرمافزاری ایران در سال 73 با تاسیس انجمن شــرکتهای انفورماتیک تلاش کردند فعالیتهای صنفی خود را از طریق این انجمن انجام دهند و بهتدریج نقش ســایر بخشهای فناوری اطلاعات در این انجمن مشهودتر شد؛ تا جایی که سازمان نظام صنفی رایانهای کشور که وارث انجمن شرکتهای انفورماتیک بود، مجموعه بزرگی از حرف و صنوف وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشکیل داد. وی ادامه داد: با اضافهشدن بخشهای دیگر، نرمافزار بهتدریج نقش کمرنگتری پیدا کرد، اما این در حالی است که در شرایط کنونی جامعه و با توجه به پتانسیل بالایی که این صنعت در داخل کشور دارد، و تعداد شرکتهایی که در این حوزه فعالیت میکنند و همچنین نیروی انسانی درگیر با صنعت نرمافزار، نیاز به حضور یک انجمن صنفی تخصصی، فراگیر و دموکراتیک که بتواند نیازهای فعالان آن را پاسخ دهد کاملا مشهود است. الیشــایی گفت: به همین دلیل تعــدادی از فعالان با تشــکیل یک انجمن تخصصی به این نیاز پاســخ شایســته داده اند و « انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها ی نرم افزاری استان تهران » که به طور اختصار انجمن آشنا نامیده می شــود، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رســیده و صرفا یک انجمن کارفرمایی است. وی در خصوص شرایط عضویت در این انجمن گفت: شرکتهایی که اساسنامه و فعالیت اصلی آنها حوزه تولید، پیادهسازی نرمافزارهای داخلی و خارجی و مشاوره در نرمافزار است، میتوانند به عضویت این انجمن درآیند. رییس هیاتمدیره انجمن شرکتهای نرمافزاری در خصوص چهار محور فعالیت این انجمن که در حال حاضر با حضور 13 شرکت فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: محور نخست، شرکتهای نرمافزاری هستند تا از طریق عضویت و حضور در انجمن تخصصی نرمافزار بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند. محور دوم فعالیت ما، تشــکلهای غیردولتی همتراز هســتند تا زمینه برای همافزایی و همکاریهای مشترک فراهم شود. وی ادامه داد: محور ســوم فعالیت انجمن، وزارتخانهها و ســازمانهای دولتی هستند تا زمینه برای همکاری و تسهیل تدوین مقررات و اجرای قوانین مرتبط با فعالان این حوزه فراهم شود و محور چهارم هم رسانهها هستند تا به کمک آنها به انعکاس اخبار و نقد فعالیتهای صنفی بپردازیم. علیرضا بزرگمهری، نایبرییس انجمن شرکتهای نرمافزاری هم با تاکید بر اینکه این انجمن بهعنوان مکملی در کنار سایر تشکلها از جمله سازمان نظام صنفی رایانهای به فعالیت خواهد پرداخت، گفت: مقدمات تشکیل انجمن کشوری هم فراهم شده و چند استان در حال پیگیریهای لازم هستند تا پس از تشکیل این انجمنها برای ایجاد انجمن کشوری اقدام شود. بزرگمهری نیز در پاسخ به پرسشهای مکرر خبرنگاران در خصوص چگونگی توفیق این انجمن و علــت پیگیری نکردن مطالبات از طریــق نهادهای دیگر همچون سازمان نصر، گفت: ما در سالهای گذشته تلاشهای بسیار زیادی در این خصوص کردهایم، اما به لحاظ قانونی حداکثر 15 نفر از اعضا میتوانند در کمیسیون نرمافزار سازمان نظام صنفی رایانهای عضو باشند و در کارگروهها نیز تعداد بسیار محدودتر است. بدیهی است صنعت نرمافزار مشکلات زیادی در رابطه با قراردادهای دولتی، نیروی انسانی، آموزش، بیمه، مالیات و... دارد که مشکلات فراوانی برای شرکتهای فعال حوزه بهوجود آورده است. وی افزود: بنابراین با حضور 15 نفر در یک صنفی که بوی IT آن نسبت به CT کم شده است، نمیتوان مشــکلات را حل کرد. واقعیت این است که در حوزه نرمافزار خلأهای زیادی وجود دارد و ما سعی کردیم این خلأها را در خود سازمان بپوشانیم، اما محدودیت اساسنامه و آییننامه مانع از آن شد. وی گفت: نیاز به تشکیل تخصصی که تمام دغدغههای آن نرمافزار باشد، همواره وجود داشت و با سینرژی که میان ما وجود داشت، تصمیم گرفتیم به آن پاسخ دهیم. بر اســاس این گزارش توسعه فضای کســب وکار و رفع موانع و مشکلات از ماموریت ها ی این انجمن و اهم اهداف انجمن نیــز تدوین مقررات و لوایح برای ارایه به قوای قانون گذاری، اجرایی و قضایی کشــور، کاهش تاثیرات منفی مرتبط با قوانین مالیاتی، بیمه، کار، همکاری و تلاش در اجرای قانون کپی رایت و... عنوان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.