نخستین وعدههای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

در دیدار با نمایندگان و فعالان ICT در اتاق بازرگانی تهران انجام شد:

Asre Ertebat - - ويژه -

هفته قبل و در نخســتین دیــدار وزیر ارتباطــات با بخش خصوصی، اتاق بازرگانی تهران در جلسهای با حضور اعضای فدراسیون ICT و سایر تشکلهای وابســته به اتاق بازرگانی ایران، میزبان محمدجواد آذری جهرمی بــود تا ضمن طرح نظرها، پیشــنهادها و مشــکلات پارلمــان بخش خصوصی بهعنوان نقطه تماس فعــالان این بخش با دولت، شــنونده برنامهها و البته نخستین وعدههای وی باشند.

ICT در کشور نقشه راه ندارد

به گزارش خبرنگار عصر ارتبــاط، محمدرضا طلایی، رییس فدراســیون ICT در این جلســه بهعنوان نخستین سخنران به ارایــه نقطهنظرات و مشــکلات حوزه فنــاوری اطلاعات، بهخصوص در صنعت نرمافزار پرداخت و گفت: متاســفانه در سالهای گذشته اتاق بازرگانی فراموش شده و فقط با بخشی از بخش خصوصی تعامل شده است. وی افزود: وزارت ارتباطات باید بــرای معرفی نقش ICT در توسعه کشور کمک کند تا این موتور محرک صنایع اقتصادی بتواند به کشور یاری رساند. طلایی ضمن بیان مشــکلات موجود در خصوص کپیرایت در کشور، گفت: اگر بتوانیم برنامهریزی وزارت ارتباطات را به سمتی پیش ببریم که موضوع کپیرایت در کشور حل شود، زیرساختی که طی سالهای گذشــته فراهم شده میتواند با ایجاد محتوا بهکار بیفتد. رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین ما نقشــه راه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشــور را تدوین نکردهایم و باید نقشــه بلندمدتی برای فعالیت در زمینههای مختلف تولید، واردات و صادرات داشته باشیم. وی با ذکــر اینکه جهرمــی در برنامه ارایهشــده از ترانزیت ترافیک صحبت کرده است، گفت: هنوز در زمینه امور مالیاتی برنامهای برای حمایت از ترانزیت در دست نیست و مشکلات زیادی برای شرکتهایی که در زمینه ترانزیت درگیر بودهاند، وجود دارد. طلایی افزود: همچنین در بحث صادرات نرمافزار که ارزش آن حدود 200 تا 300 میلیون دلار برآورد میشود، معضلات زیادی وجود دارد. وی در خاتمه متذکر شد: در نظر داشــته باشید که صادرات یک میلیارد دلاری نرمافزار امری دور از ذهن نیست، بنابراین فکر میکنم از زیرساختهای موجود اقتصاد دیجیتالی برای رسیدن به این مهم باید استفاده شود.

فرد مناسبی مدیر رگولاتوری شود

علی فتوت، نایب رییس سندیکای مخابرات ایران نیز در این جلسه گفت: سندیکای ما اولین نهادی بود که جهرمی را تایید کرد و دلیل آن هم این اســت که دوست نداشتیم شخصیت جدیدی بیاید که از حوزه مطلع نیست. بهعلاوه برنامه جهرمی به نظر ما ادامه برنامه واعظی بوده و به همین دلیل تصمیم به پشتیبانی گرفتیم. فتوت افزود: موضوع تعرفه خدمات ارتباطی از زمان غرضی تاکنون با قیمتگذاری منطقی شبکه موبایل رشد خوبی داشــته، اما در زمینه قیمتگذاری دیتای کشور، شرایط مناســبی با این وضع قیمت گذاری متصور نیستیم. همچنین در زمینه اســتفاده از توانمندیهای داخلی مربوط به مصوبه 163 ســازمان تنظیم که بــرای اپراتورها تکالیفی را تعیین کرده، رگولاتوری در پیادهســازی آن ساعی نبوده است که استدعا داریم فرد مناســب برای سازمان تنظیم در نظر گرفته شــود. وی ادامه داد: علاوه بر این، بازار مخابرات کشــور برخلاف تمام دنیا بهصورت رایگان به شــرکتهای خارجی سپرده شده و از استعدادهای داخلی استفاده مناسب نمیشود. همچنین دو شرکت خارجی شرکتی ایرانی تاسیس کردهاند و نگهداری شــبکه موبایل با تمام حساســیتهای امنیتی به آنها سپرده شــده که امیدواریم وزیر آینده به این موضوع حساســیت نشــان دهند. علاوه بر این، شرکتهای خارجی نباید مستقیما در داخل فعالیت کنند و حتما باید یک نماینده انحصاری در داخل داشته باشند. مسعود شــنتیایی، نایب رییس ســندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات نیز در این جلســه به ارایــه نظرهاي خود پیرامون حــوزه ســختافزاری فناوری اطلاعــات پرداخت و گفــت: در حوزه تجهیزات ســختافزاری، طبــق آمارها و شاخصهای برنامه ششــم چیزی حدود 110 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده است. اگر یکسوم این میزان تجهیزات سختافزاری باشــد، یعنی حدود 35 هزار میلیارد تومان در خلال این شــش ســال باید توسط بخش خصوصی و دولتی هزینه و سرمایهگذاری شود. اگر برای این مبلغ کلان برنامه مدونی وجود نداشــته باشد، معنای آن این

است که ما باید نفت فروخته و این تجهیزات را از خارج کشور وارد کنیم؛ درحالیکه تخصص و زمینههای خوبی در کشور وجود دارد که میتوان از آنها استفاده کرد. ویدا ســینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و عضو فدراســیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه ضمن درخواســت توجه ویژه جهرمی به کمیسیونهای اتاق بازرگانی ایران، به بیان دیدگاههای خود پرداخت و گفت: باید به تشــکلهای جوان همچون فدراسیون اتاق بازرگانی ایران توجه شود. مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایعانفورماتیکادامه داد: همچنین در خصوص سامانههای موجود در کشــور نیز باید امنیت این سامانهها بررسی شود تا اطلاعات مردم در خطر نباشند. ساختار ارتباطات و قوانین حوزه نیازمند بازبینی است

محمدجواد آذری جهرمی نیز در این جلســه به ســخنرانی پرداخت و با اشاره به اشتغالزا بودن ICT ، گفت: میزان اشتغال در حوزه ICT نســبت به کل اشتغال در کشــورهای درحال توسعه و در شرایط نرمال ‪/87 1‬ درصد است که این شاخص تا سال 139۴ در کشور ما فقط 0.2 درصد بوده است. وزیر ارتباطات ادامــه داد: مجموع شــغلهایی که در حوزه فناوری اطلاعات تا پایان سال 9۴ ایجاد شد، 50 هزار شغل بود اما در سال 1395 بر اثر توسعههایی که در حوزه ICT داشتیم، با همه مشــکلات و موانعی که وجود داشت، 100 هزار شغل در کشور ایجاد شد و میزان اشــتغالزایی در این بخش رشد دوبرابری را تجربه کرد. جهرمی خاطرنشــان کرد: یکی از دغدغههای کشور، اشتغال اســت، بنابراین اگــر به بخــش ICT توجه دقیقی شــده و سرمایهگذاریهای لازم در این عرصه انجام شود، ثروت ملی و رفاه ملی افزایش مییابد. همچنین این حوزه میتواند به لحاظ فرهنگ و اجتماعی نیز تاثیر مناسبی بر زندگی مردم بگذارد، اما کمبود سرمایهگذاری و مقابله با فناوری و تکنولوژی روند استفاده از فناوری اطلاعات در توســعه فرهنگی را به تاخیر انداخت و براي مثال، فاصله میان ارایه نســل سوم و چهارم را به حدود 12 سال رساند و این در حالی است که در کشورهای دیگر شاهد فاصله زمانی بهمراتب کوتاهتری بودیم. جهرمی همچنین به شکلی کوتاه به مسایل مطرحشده توسط فعالان حوزه ICT نیز پاسخ داد و با اشــاره به پرسش رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، گفت: آقای طلایی بهخوبی به مشکل کپیرایت اشاره داشــتند؛ قانون کپیرایت ما قدیمی اســت و وقتی به مراجع قضایی میرویم، میبینیم این قانون کارایی لازم را ندارد. وی ساختار مخابراتی کشور را نیز تلویحا ساختاری قدیمی قلمداد کرد؛ چراکه از زمان وزارت غرضی که تدوین شده تغییر چندانی نکرده و نیاز به بازبینی دارد. جهرمی در خصوص تعرفههای اینترنــت در ایران نیز گفت: سرویسهای اینترنت ثابت در کشور باید ارزان شوند و بزرگ شدن فعلی بازار نیز مدیون همین کاهش تعرفهها بوده است، بنابراین این کاهش تعرفه به معنی کاهش درآمد )شرکتهای اینترنتی( نیست. وزیــر ارتباطات همچنیــن در خصوص فیلتر شــدن برخی کســبوکارهای اینترنتی نیــز گفت: دولــت در این زمینه تصمیمگیرنده نیســت و تصمیم فیلترینگ در دولت گرفته نمیشود، اما ما باید پایگاه اطلاعاتی از کسبوکارهای اینترنتی تهیه کنیم و آنها را در لیست ســفید قرار دهیم و با همکاری و مصوبه شــورایعالی فضای مجازی قوانیــن ویژهای برای کسبوکارهای اینترنتی در نظر بگیریم. وی افزود: هر وزیر دســتاوردی از خود بهجا میگذارد. براي مثال ميگوید در دوره من رایتل یا ایرانسل راه افتادند. من هم میخواهم پس از چهار سال دستاورد مشخصی داشته باشم و آن هم تشکیل پنج شرکت بزرگ یونیکورن بهعنوان پرچمدار جمهوری اســلامی در فضای مجازی است که این شرکتها بتوانند سهم ما را از بازار جهانی کسب کنند. آذری جهرمی با بیان اینکه میزان تولید ثروت متناسب توزیع نشده است، گفت: همراه اول، ایرانســل، مخابرات و رایتل به ترتیب 11،‬ ،7 ‪6 و هزار میلیارد تومان درآمــد دارند. اما 17 شرکت FCP روی هم هزار میلیارد تومان درآمد دارند. دلیلش هم این است که FCP ها مانند این چهار شرکت سرمایهگذاری ســنگینی نکرده اند. البته قبول دارم اگر هم سرمایه گذاری میکردند، به مشــکلات جــدی برمیخوردند کــه باید این مشکلات رفع شود. وی با بیان اینکه اگر تعرفهها اصلاح نشده و بازار بزرگ نشود، محتوا هم توسعه نمییابد، گفت: باید روی مدیریت هزینهها تلاش شــود. شرکت زیرســاخت با 8 هزار پرسنل یا مخابرات با 60 هزار پرســنل برای پرداخت حقوق مشــکلات زیادی دارند. اکنون 50 درصد وجه نقد مخابرات صرف پرداخت به پرسنل میشود. آذری جهرمی در پایان با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات تغییر ســاختار میدهد، گفت: ســازمان فنــاوری اطلاعات بهعنوان متولی دولت الکترونیکی، با مشکل پرداخت حقوق 650 کارمندش مواجه است. حتما باید این ساختار تغییر کرده و کارها بهروزرسانی شــود. در این راه این سازمان به سازمان اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد شد.

حاشیهها

*حضور گسترده شــرکتها و فعالان حوزه ICT ، اقتصادی، خبرنگاران و کسبوکارهای اینترنتی در اتاق بازرگانی تهران به حدی بود که سالن بزرگ طبقه هشــتم اتاق تهران کفاف جمعیت را نمیداد و برخــی از حاضــران در طبقهای دیگر مستقر شدند. *در ضمن صحبتهای شرکتهای خصوصی، آذری جهرمی، قلم و کاغذی در دســت داشــت و نکات ذکر شــده توسط سخنرانان را یادداشــت میکرد و گاه در ضمن سخنرانی به نکات مطرح شده پاسخ میداد. * تقریبا تمام افــرادی که در این جلســه بــه نمایندگی از شــرکتهای مختلف صحبت کردند از وزارت آذری جهرمی حمایت کردند و بســیاری برنامه او را ادامــه برنامه واعظی قلمداد کردند. * هر سخنران سه دقیقه وقت صحبت داشت که نایب رییس سندیکای مخابرات، بیش از این وقت صحبت کرد و زمانیکه مدیر جلسه تذکر زمان داد، گفت: شما به سه استارتآپ تازه تاسیس وقت صحبت دادید اما به سندیکایی که بیش از 100 شرکت عضو دارند، باید وقت بیشتری بدهید. *با وجود آن که نمایندهای از ســازمان نظام صنفی رایانهای هم در جلسه حاضر بود، وقتی برای صحبت به وی داده نشد. *مسایل و مشکلات سازمان رگولاتوری که مشکلات زیادی برای شــرکتهای بزرگ و کوچک حوزه ایجاد کرده، در این جلسه نیز یکی از مســایلی بود که چند بار توسط نمایندگان مختلف بخش خصوصی مطرح شد و البته یکی از سخنرانان صراحتا خواستار تغییر رییس ســازمان رگولاتوری از سوی جهرمی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.