فناوري اطلاعات سازماني و سیستمهاي نرمافزاري

Asre Ertebat - - ايستگاه -

این کتاب ضمن معرفي سیستمها و مفاهیم مطرح در فناوري اطلاعات سازمانها، به بررسي و تشریح استانداردهاي توسعه نرمافزار و نحوه استقرار سیستمهاي اطلاعاتي در سازمانها پرداخته و پیشنهادهاي لازم جهت استقرار بهینه این سیستمها را ارایه میدهد. مطالعه کتاب حاضر دانش مدیران ســازماني در زمینه فناوري اطلاعات و مدیریت پروژههاي اطلاعاتي را افزایش داده و کمک ميکند تا با استفاده بهینه منابع و نیروهاي انساني سازمان، وابستگي به حضور ناظران خارجي در پروژههاي کاهش یافته وحتي از برونسپاري پروژهها تا حد امکان جلوگیري شود.این کتاب توسط علیرضا نیکروان شلماني و مجتبی احمدی نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را به قیمت 17 هزار تومان و در 222 صفحه منتشر و عرضه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.