جنجال بر سر جنسیت در گوگل

Asre Ertebat - - نوآوري - IQ

یک کارمنــد گــوگل بهتازگی یک مانیفســت در خصوص جنســیت کارکنــان گــوگل در هیات مدیره منتشــر کرده که مباحثاتــی را در داخل و خارج این شــرکت موجب شده است. در یــک مقاله علمــی، جیمز دامور ادعا کــرده تفاوت در تعــداد زنان و مردان در شرکتهای فناوری مانند گوگل میتواند بهوضوح با تفاوتهای زیستشــناختی توضیح داده شــود. او در این مقاله به این نتیجه رسیده که جریانی براي افزایش نمایندگی برای زنان و ســایر اقلیتها در حال وقوع بوده که تبعیضآمیز اســت. رویترز گزارش داده که پس از انتشار این یادداشت عمومی، گوگل کارمند خود را اخراج کرده است. مارگارت مککارتی که یک متخصص مغز و اعصاب در دانشگاه مریلند بوده و در حال تحقیق در مورد تفاوتهای جنسیتی در مغز اســت، در اینباره میگوید: احمقانه است که بگوییم تفاوتهای زیستی میان مردان و زنان وجود ندارد؛ چراکه جنسیت قویترین متغیر بیولوژیکی است. با اینحال، این ادعا کــه فقدان زنان در ســطوح بالای کارهای فناوریمحور به تفاوتهای زیستشناختی و ضعف ژنتیکی آنها مربوط باشد، ادعایی بسیار تکاندهنده است. به نظر مککارتی، مباحثی همچون اجتماعیشدن و مسایل اجتماعی در این میان بیشــتر میتوانند علت نبود زنان در ســطوح بالای شرکتهای فناوریمحور را توضیح دهد. طبق ادعای دامور، زنان در مقایســه با مردان بهطور متوسط به زیبایی شناسی بیشتر جذب می شــوند تا به ایده ها؛ چر اکه آنها بیشتر درونگرا هستند و کمتر علاقهای به رقابت نشان میدهند. در نتیجه همین ویژگیها، به نظر او زنان کمتر تقاضای افزایش دستمزد کرده یا برای رسیدن به مراتب بالاتر تلاش میکنند. وی همچنین ادعا کرده کــه زنان بهدلیل روحیاتشــان تحمل استرس پاییني دارند و لذا مایل نیســتند تنشها و ساعتهای طولانی کار را برای دستیابی به مشاغل با درآمد بالا بپذیرند. در بخش دیگری از این مانیفســت، دامور مدعی شده که مردم به دلایل ایدئولوژیــک، تفاوتهای بیولوژیــک در رابطه با و تفاوتهای جنسی را نپذیرفته و با آنها مخالفت میکنند. مککارتي در پاســخ به این ادعاها ميگوید: زنان از نظر زیستي با مردان تفاوت دارند، اما جالب است بدانید که براي مثال، زنان به طور متوسط دارای ماده خاکستری بیشتری نسبت به مردان هستند. در مجموع با توجه به ساختار ژنتیکی مرد و زن باید گفت که آنها در عمل از شرایط مشابهی برخوردارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.