تیم روباتیک دانشگاه امیرکبیر فینالیست شد

Asre Ertebat - - بازار -

مسابقات جهانی روبوکاپ سال 2017 از پنجم تا هشتم مرداد 139۶ در کشور ژاپن برگزار شــد و تیم روباتیک ARC دانشــگاه امیرکبیر توانست با حمایت دیجیکالا به فینال این دوره از مسابقات راه پیدا کند. تیم ARC از پژوهشــکده فناوریهای نوي دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، یکی از تیمهای شــرکتکننده در این مســابقات بود که برنده دیپلم افتخار بخش «طراحی» و برنده جایزه ویژه «رفتار حرفهای» شد. امسال تیم دانشگاه امیرکبیر در بخش روباتهای صنعتی با تیم ARC در بخش صنعتی مسابقات جهانی روبوکاپ شــرکت کرد و دیجیکالا تصمیم گرفت در راستای سیاستهای خود در حوزه توسعه فناوریهای جدید، از این تیم حمایت کند. در این دوره، برای اولینبار یک تیــم ایرانی در بخش روباتهای صنعتی شرکت کرد. این در حالی بود که سایر تیمها سابقه و تجربه شرکت در پنج دوره گذشــته بخش رباتهای صنعتی را داشــتند که در نهایت تیم ARC دانشگاه امیرکبیر توانســت با موفقیت در مراحل مقدماتی و نیمهنهایــی، به فینال راه پیدا کند. در مجموع 12 تیم از چهار کشور در این رقابتها ثبتنام کرده بودند؛ از میان این تیمها، هشــت تیم به رقابتهای اصلی راه پیدا کردند و پس از طی مرحله نیمهنهایی پنج تیم برتر، شــامل چهار تیم از آلمان و یک تیم از ایران به مرحله نهایی رسیدند. نکته مهم درباره ARC ، طراحی و ساخت ربات این تیم است. برای اولینبار در تاریخ این مسابقات، یک تیم همه مراحل طراحی و ساخت روبات خود را با استفاده از توان داخلی و بدون استفاده از تجهیزات پیشساخته بهپایان رساندهاست. تیمهای دیگر در پنج سال گذشتهاز روباتهای شرکت کوکا استفاده میکردند، اما تیم کشورمان در نتیجه برخی محدودیتها، خود اقدام به ساخت روبات کرده بود. همچنین عملکرد تیم کشورمان در این مسابقات موجب شد یک نماینده از ایرانبه کمیته فنی مسابقات افزوده شود. دیجیکالا در دو سال گذشته حامی دهمین و یازدهمین دوره مسابقات روبوکاپ ایران بوده و در مسابقات جهانی روبوکاپ چین در ســال 2015 هم از تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین حمایت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.