تازههایدنیایاپلیکیشن

Asre Ertebat - - گوناگون - نگار احمدی

در این شــماره قصد داریم شــما را با برنامههــای کاربردی که بهتازگی وارد دنیای اپلیکیشــنها شــدهاند آشنا کنیم. این برنامه هــا از گروه هــای مختلف هســتند و تعدادی از کاربردیترینشــان برای معرفی به شــما انتخاب شدهاند. با داشتن این برنامهها میتوانید با دوستان خود بیشتر در ارتباط باشــید و همچنین مطالب محبوب تری در شبکههای مجازی ارسال کنید. در این مجموعه، برنامهای برای یادآوری مناسبتها و تاریخهای مهم وجود دارد و برنامهای را هم معرفی کردهایم که ارتباط و دسترسی شما را با انبوهی از موزیکویدیوهای جدید برقرار میکند.

‪Cornea: Unlimited Filters, Popularity Predictor‬

آیــا میخواهید عکسهایــی که در شــبکه های مجــازی به اشــتراک می گذاریــد از محبوبیت بیشــتری برخوردار شوند؟ اپلیکیشن Cornea به شــما کمک میکند تا با استفاده از بهترین هشــتگها، به محبوبیت مطالب ارسالی خود اضافه کنید. فیلترهای متنوعی که در این برنامه وجود دارند به شما امکان میدهند تا از عکسهایتان آثاری هنری خلق کنید و آنها را با دیگران به اشــتراک بگذارید. این برنامه رایگان، قابلیت تبدیل عکــس بــه نقاشــی را نیــز دارد. برنامــه Cornea را میتوانید برای سیستمعاملهای اندروید و iOS دریافت کنید.

‪SpotyTube - Discover Music‬

اپلیکیشــن- SpotyTub ‪Discover Music‬ راهی ســاده بــرای یافتــن جدیدتریــن موزیکویدیوها را در اختیار شما قرار میدهد. با این برنامه میتوانید به مجموعه عظیمي از ویدیوها دسترسی داشــته و از تماشــای آنها لذت ببریــد. در این برنامه شــما میتوانید موزیکهای مورد نظرتان را بر اساس سبک و نوعهای مختلف پیدا کرده و با جستوجوي نام هنرمند مورد علاقهتان، 10 موزیک برتر و محبوب او را در اختیار داشته باشید. فهرستی بهعنوان فهرست علاقهمندیها در SpotyTube وجود دارد تا بتوانید موزیکهای منتخب خود را در آن ذخیره کنید تا دفعات بعدی بهســرعت و سهولت به آنها دسترسی پیدا کنید. با ورود به اکانت خود در این برنامه، میتوانید فهرست پخش خود را در تمام دستگاههایی که SpotyTube روی آنها نصب شده سینک کنید. این اپلیکیشن روی تمام دســتگاههایی با سیستمعامل اندروید نسخه 4.1 به بالا قابل اجرا است و بدون پرداخت هزینهای میتوانید آن را دریافت کنید.

‪Pre: Best friends club‬

برنامه ‪Pre: Best friends club‬ محیطی برای شــما فراهم کرده تا از دوســتان نزدیک خود و کارهای آنها بیشتر اطلاع داشته باشید و آنها را نیز در جریان کارهای خود، مکانهایی که رفتهاید و... قرار دهید. این برنامه به شــما امکان میدهد تا گروهی شــامل خود و 9 نفر از دوستان مورد نظرتان ایجاد کنیــد. در این گروهها، اعضا میتواننــد مکانهایی را که رفتهاند با یک عکس و متنــی در توضیح بهاشــتراک بگذارند. هر فرد، فعالیتهای خود را در گروه بهاشــتراک میگذارد و از این طریق همه از یکدیگر باخبر خواهند بود. ارســال پیام متنی و ســایر فایلها از دیگر قابلیتهــای برنامــه ‪Pre: Best friends club‬ بهشــمار میرود. اپلیکیشن معرفیشده برای سیستمعامل اندروید بهصورت رایگان قابل دریافت است.

‪Hurry-Countdown for Birthday/Concert (& Widgets)‬

اگر مناسبت مهمی در پیش دارید که نمیخواهیــد آن را فرامــوش کنید، برنامه Hurry برایتان بسیار کاربردی خواهد بود و میتواند به شــما کمک کند. تنها کافی اســت آیتم مورد نظر از جمله تولد یک فرد، کنســرت و مواردی از این قبیل را در برنامه اضافه کنید و تاریخ مورد نظر را مشخص کنید تا این برنامه شما را از روزها، ساعتها، دقیقهها و ثانیههای باقیمانده تا آن زمان مطلع کند. این برنامه در محیطی زیبا، زمان انتشــار شما را نمایش میدهد و می توانید این زمان را در ویجت برنامه مشاهده کنید. امکان اســتفاده از ویجتها با اندازههای مختلف و متناســب با صفحه اصلیتان وجود دارد. با دریافت نوتیفیکیشن از طریق Hurry ، مناسبت ثبتشده به شما یادآوری میشود. با داشتن این برنامه کاربردی، از این پس هیچ مناسبت مهمی را فراموش نخواهید کرد. اپلیکیشن Hurry را میتوانید برای دستگاههایی با سیســتمعامل اندروید دریافت کنید و به صورت رایگان از قابلیتهای آن بهرهمند شوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.