اعلامموجودیت«انجمن شرکتهای نرمافزاری»

Asre Ertebat - - صفحه اول -

تاکید دارند که قرار نیست جای کسی را تنگ کنند و نهتنها از جایی انشعاب و خروج نکردهاند، که اتفاقا آمدهاند تا بیشتر کمک حال نهادها و ظرفیتهای موجود در بخش باشند، بر «دموکراتیک» بودن فرایند کارهایشان هم اصرار دارند و وقتی با پرسشهای متعدد مواجه میشوند که منظور از این مساله...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.