ق وز اینآبایاریرپ!شهرک پتاپسد تپ را در سیابتیدچی

Asre Ertebat - - ويژه - هلیا ظهیری

رشد ترافیک مرسولات پستی به دلیل رونق گرفتن کسبوکار اینترنتی حالا بعد از مدتها مدیران شرکت ملی پست را بعد از زیاندهی چندســاله به آمارهای مثبتی رســانده است. در تازهترین گزارش مدیرعامل این شرکت میبینیم به رتبه دوم ایران در منطقه و پنجاهم در جهان در ارزیابی مرسولات پستی اشاره شد؛ بعد دیگر این آمارهای مثبت اما بلندپروازیهایی است که طی این ســالها ابراز شــده اما معمولا با تکذیب و سکوت برخورد کرده و بیسرانجام ماندهاند. در اساسنامه جدید شرکت پست ماموریتهای جدیدی در سه بعد مالی، فیزیکی و الکترونیکی برای شرکت ملی پست ایران تکلیف شده که این شرکت خود را مکلف به طراحیهایی برای انجام این ماموریتها میداند. مدیرعامل پست بر همین اساس ایجاد زیرساخت هاب پستی و تجزیه و مبادله برای ارایه به بخش خصوصی پست، جینف و استانداردسازی مکان برای ارایه به اپراتورها و سازمانهای مختلف را از ماموریتهای جدید شــرکت ملی پســت بیان میکند. تا اینجای کار همهچیز روشــن و منطقی به نظر میرسد اما بعضی وعدهها با پیشــینهای که خود داشته یا سرنوشتی که وعدههای مشابه با آن مواجه شدهاند امیدواری به تحقق آنها را دشوار میکند. مدیرعامل پست بهتازگی از تلاش برای پرواز پهپادهای نامهرسان شرکت ملی پست خبر داده و میگوید: پهپادهای مذکور طراحی و ساخته شــدهاند، بهطوری که تا سقف پنج کیلوگرم وزن را میتوانند حمل کنند. این طرح در اصفهان عرضه شده و قرار اســت به زودی در محور کیش به بندرعباس نیز فعالیت خود را آغاز کند، اما در تهران به دلیل محدودیتهای ویژه هنوز نتوانستهایم مجوزهای لازم را برای پرواز این پهپادها دریافت کنیم. این موضوع را همین جــا نگه داریم تا مروری بر سرنوشــت وعدههای بلندپروازانه پیشین بیندازیم. شرکت پست در چهار سال گذشته بارها با طرح مطالبی اگرچه توانست به تیتر برخی رسانهها تبدیل شــود، اما همین موضوعات مورد پرسشگری برخی دیگر از رسانهها قرار گرفت و حواشی زیاد و غیرضروری برای وزیر ارتباطات و شرکت پست ایجاد کرد. مدیرعامل شــرکت پســت ایران که شــرکت متبوعش در چند سال گذشــته با بحرانهای مالی بســیاری روبهرو بوده است در ســالهای اخیر وعدههای بلندپروازانهای بر اساس همکاریهای مشترک ادعایی داشته است. ماجرای تفاهم با دو شرکت eBay و آمازون یکی از این موارد بود که از سوی طرفهای خارجی تکذیب شد و حواشی زیادی

را به وجود آورد. اواسط سال گذشته بود که مدیرعامل پست از همکاری جدید شرکت پست ایران با فروشگاههای بینالمللی ebay‬ و ‪Amazon خبر داد و گفت: از این پس شهروندان ایرانی میتوانند از این فروشگاههای اینترنتی بینالمللی خرید کنند و کالای خود را در ایران تحویل بگیرند. در آن ماجرا گفته شد که در همکاری پست و دو شرکت ebay و

Amazon به دلیل تحریم، یک شرکت واسطه انتخاب شده که هزینه را از دلار به ریال تبدیل و هزینه پست و هزینه گمرک را نیز محاسبه و دریافت میکند. این موضوع در حالی مطرح شد که از چندین سال قبل به دلیل در دسترس نبودن سیســتم پرداختهای بانکی بینالمللی مانند ویزا و یا مسترکارت، شــرکتهای واسطی در کشور به وجود آمده بودند که فعالیت اصلی آنهــا انجام پرداختهای بینالمللی مبتنی بر ویزا یا مسترکارت بود. اما این خبر خوشایند به ناگاه به بنبست تکذیب خورد؛ شرکت

eBay اعلام کرد که «هر چند تحریمها ممکن است از برخی کشورها برداشته شود اما ریسک آنقدر هست که اجازه ندهیم خرید از eBay صورت گیرد.» تکذیب مسترکارت

ماجرای دیگر به عرضه کارتهای مستر و ویزا باز میگشت که این موضوع نیز حواشــی زیادی برای وزیر و وزارت ارتباطات ایجاد کرد. اواخر مرداد ماه سال گذشته بود که از سوی شرکت پست اعلام شد که در راستای توسعه همکاریهای دوجانبه به ویژه تعاملات مالی، شرکت پست در زمینه خدمات مسترکارت با شــرکت ویژنکارت ایرانیان مشارکت میکند و متقاضیان پس از دریافت مســترکارت ایرانیان از طریق سایت شرکت مذکور میتوانند نسبت به شارژ کارت صادره اقدام کنند. در آن دوره اینگونه خبر داده شــد که شــرکت ویژنکارت ایرانیان مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی را کســب کرده و تنها شــرکت داخلی مورد تایید از ســوی مسترکارت جهانی اســت اما مدت چندانی از انتشار این خبر نگذشته بود که این خبر از سوی سخنگوی شرکت آمریکایی مسترکارت تکذیب و تاکید شد مسترکارت هیچگونه فعالیتی در ایران ندارد. چند ماه بعد مدیرعامل پست اذعان کرد که اجرای این طرح با حاشیههای متعدد همراه شد و به همین دلیل ما سعی کردیم برای اجرا از بانک مرکزی تاییدیه لازم را دریافت کنیم. چراکه به هیچ عنوان دوســت نداریم در آینده اتفاقی رخ دهد که ما شرمنده شهروندان شویم. توقففعالیت ازاعلانتاتکذیب TNT

مورد دیگر که سرنوشــتی شــبیه به اینها داشت اعلام توقف

فعالیت پســت TNT بعد از فروش ســهام به پست آمریکایی فدکس بود که این موضوع هم بیپاســخ نمانــد و بلافاصله نماینده این شرکت در ایران گفت: فعالیت این شرکت پستی همچنان ادامه دارد و حتی دامنه فعالیت آن نیز گســتردهتر شده است! پاسخ پست به تکذیب سکوت بود. واگذاری نماد الکترونیکی به پســت؛ خبری که تکذیب شد

پارسال یکی دیگر از این موضوعات را شاهد بودیم که مهری، مدیرعامل پســت اعلام کرد: از تاریخ 23 مرداد سال جاری اعطای این نماد با وزارت صنعت بود که خود ما هم شرکتها را ملزم به دریافت آن از وزارتخانه مذکور میکردیم اما براساس بند 11 ماده 5 اساسنامه جدید شــرکت، متولی این مقوله شرکت پست شــد و دیگر نیازی به اخذ نماد از وزارت صنعت نیست. اما بلافاصله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تکذیب موضوع به شرکت پســت یادآوری کرد که موضوع اساسنامه شرکت ملی پســت مصوب ‪،95/3/ 3‬ «انجام امور ملــی و حاکمیتی خدمات پســتی » است و چنانکه بدیهی اســت، این وظیفه مرتبط با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیست. در این مورد هم دیگر پاسخی از شرکت پست شنیده نشد. و حالا ساخت پهپاد

هفته قبل اما شــرکت پســت اقدام به برگزاری یک نشست خبری کرد که به علت عدم حضور خبرنگار هفتهنامه در این نشست فرصت طرح پرســشها پیرامون این ماجرای جدید فراهم نشــد، بنابراین در گزارش حاضر به طرح پرسشها و ابهامات میپردازیم. حسین مهری، معاون وزیرارتباطات و مدیرعامل شرکت پست حالا خبر از ساخت یک پهپاد داده که به تیتر برخی رسانهها تبدیل شد. وی در این نشســت گفته هماکنون پژوهشگاه فضایی پهپاد پستی ساخته شده که تا سقف پنج کیلوگرم امکان جابهجایی کالا را دارد اما بــه دلیل محدودیتهای ویــژه تهران، هنوز نتوانســتهایم مجوز پرواز این پهپاد را در تهران اخذ کنیم، از این رو، برنامه پرواز این پهپاد بین کیش و بندرعباس در حال پیگیری است. نکته جالب توجه آنکه پنجم آبان ماه ســال قبل باز هم خبر مشابهی در برخی رسانهها به نقل از مدیرعامل شرکت پست منتشر شد که خبر از ساخته شدن پهپاد پستی داده بود. مدیرعامل پست در مراسم امضای تفاهمنامه آموزشی شرکت پست و دانشکده علمیکاربردی پست و مخابرات با بیان اینکه معضل ترافیک شــهر تهران در جابه جایی مرسولات پستی جدی اســت، گفته بود : «ســاخت پهپاد توسط متخصصان داخلی دانشکده یکی از پژوهشهای کاربردی این مرکز است و امیدواریم تا پنج ماه آتی از این پهپاد در جابهجایی مرسولات پستی اســتفاده کنیم. در این راســتا همچنین مقرر شد تا بهزودی نخستین پهپاد ساخت دانشــکده پست و مخابرات برای جابهجایی مرسولات ضروری پســت در شهر تهران به خدمت گرفته شود ». حالا اما نزدیک به یک سال بعد مدیرعامل این شرکت خبر از ساخت یک پهپاد دیگر توســط پژوهشگاه فضایی داده است. نکته بسیار جالب اینکه وی در پاسخ به این سوال که پیش از این دانشکده پست و مخابرات یک پهپاد پستی ساخته بود که مورد استفاده قرار نگرفت، گفت: پهپاد جدید ساخته شده به وسیله پژوهشگاه فضایی، کاملتر و بهروزتر است و پژوهشگاه فضایی در این زمینه تخصص دارد! اما پرسشها در خصوص این اظهارنظر که البته در قالب قانون دسترســی آزاد به اطلاعات نیز قابل طرح و پیگیری است، به این شرح است: * سرنوشت پهپاد قبلی چه شد؟ * چه میــزان هزینه و از کــدام محل صرف ســاخت پهپاد دانشکده پست شده است؟ * ســوم آنکه اگر پژوهشــگاه فضایی در این زمینه تخصص داشته چرا از ابتدا کار به این پژوهشــگاه واگذار نشده است؟ نمونه ساخته شده پهپاد قبلی و پهپاد فعلی کجا قابل مشاهده و دسترسی است؟ * چهارم آنکه جزییات و مبلغ قرارداد ساخت این پهپاد جدید چیست؟ * پنجم آنکــه روش کار این پهپادها چگونه اســت و میزان کارایی این ابزار شامل چند درصد مرسولات پستی میشود؟ * ششم آنکه در طول یکسال گذشته مشخصا چه اقداماتی برای اخذ مجوز پهپاد در تهران شــده و حالا چه اقداماتی در

مسیر جدید! بندرعباس-کیش در حال اجراست؟ نگرانی از آینده شرکت پست

اما در حالیکه مدیرعامل شــرکت پســت به دنبال پهپاد و جابهجایی مرســولات از این طریق اســت، حالا گذشــته از شــرکتهای موســوم به پیک موتوری، اپلیکیشنهای ارایه خدمات جابهجایی و حمل مرسولات نیز وارد بازار شدهاند. نکته قابل توجه آنکه وی در واکنش به ورود اپلیکیشــنهای اینترنتی حمل و نقل به بحث جابهجایی کالا میگوید: تمامی فعالان بخش خصوصی که در بــازار حمل و نقل کالا فعالیت میکنند یا باید از اپراتور خصوصی یا از شــرکت پست مجوز فعالیت داشته باشند. او ادامه میدهد: فعالان پستی در بخش خصوصی ظرف یک ســال یا باید با یکی از اپراتورهای جدید پستی کار کنند یا از شرکت پست مجوز بگیرند که چون تا این لحظه هنوز اپراتورهای جدید پستی کاملا وارد نشدند، فعلا در این باره اعمال مقررات نمیشود، اما درنهایت، فعالان بخش خصوصی حتما یا باید زیر چتر یکی از اپراتورهای دارای مجوز باشند یا اجازه فعالیت نخواهند داشت. این اظهارات در حالی مطرح میشــود که ما شاهد سرنوشت درگیری تاکسیهای اینترنتی و بســیاری از کسبوکارهای اینترنتی بودهایم که با وجود شــکایات و پیگیریهای متعدد از ســوی صنوف و اتحادیههای مختلف راه به جایی نبرده و خلأهای قانونی نیز مانع گسترش آنها نشدهاند. به این ترتیب نگرانی از آینده شــرکت پســت و کارکنان این شرکت با از دست دادن بخشهای بیشتری از بازار با ورود رقبا و اپلیکیشنهای قانونی و غیرقانونی از یک سو، حذف و کاهش قبوض کاغذی و خدمات پســتی دولتی از سوی دیگر و ورود اپراتورهای خصوصی پستی، بیشتر شده است. نگاه به برنامههای وزیر جدید نیز نشــان میدهد که وی دو موضوع کلی در خصوص آینده شــرکت پست را مطرح کرده یعنی تبدیل ایران به هاب پســتی منطقه و افزایش ســهم درآمدی خدمات نوین پســتی. این دقیقا آن چیزی است که پیش از این هم به عنوان ماموریتهای جدید پستی از مرداد ماه سال گذشته بر مبنای اساسنامه جدید تعریف شده بود. مدیرعامل پســت هفته گذشــته به دفاع از وزیر پیشنهادی ارتباطات پرداخــت و گفت که اهتمام او در توســعه و ایجاد زیرســاختهای ارتباطی مشــهود اســت و با توســعه این زیرساختها، شرکت پســت را در ارایه سرویسها و خدمات گوناگون کمک میکند. اینکه حــالا در این میان پهپادهای پستچی و طرحهای مشابه آن که در اینجا به برخی اشاره شد میتوانند تا چه حد در برنامههای توسعهای آینده این شرکت ملی جای گیرند و به آن کمک کنند، موضوعی است که وزیر جدید باید پیش از آغاز به آن فکر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.