رای اعتمادی که سخت و بیسابقه بود چند کلامی درباره وزیر جدید ارتباطات

Asre Ertebat - - ورود - دانیال رمضانی

محمدجواد آذریجهرمی سرانجام وزیر حوزه کاری ما یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات شد، البته با کمترین رای موافق )152 رای(، بیشترین مخالف )120 رای( و البته بیشترین رای ممتنع و مخدوش )16 رای(. شاید این شروع خوبی برای وزیر جوان محسوب نشود و او از این بابت همچنان سایه و نگاه سنگین مخالفان در مجلس را بالای سر خود داشته باشد، اما به هر حال او راهی وزارتخانه شد و کار خود را آغاز کرد تا در آینده مشخص شود، نظر موافقان آذری جهرمی تغییر خواهد کرد یا نظر مخالفان. انتخاب وی به عنوان وزیر ارتباطــات از جهات زیادی قابل توجه بود که بیسابقهترین آنها به حجم مخالفتها و موافقتها با او باز میگشــت که البته آثار آن در رای نمایندگان مجلس نیز آشکار شــد. در هیچ دورهای به خاطر نداریم که این حجم از مطالب، بیانیهها، کلیپها و کمپینها، )چه در مخالفت و چه در موافقت( آن هم برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به راه افتاده باشد. اگرچه جنس عمده مخالفتها، غیرفنی، غیررسمی و از خارج از کشور هدایت میشد، کما اینکه خبرگزاری حامــی دولت )ایســنا( در یادداشــتی که بــا عنوان «تبارشناسی مخالفان جهرمی » و به اسم یک کارشناس مخابراتی منتشر کرد، رســما مخالفان آذریجهرمی را به سه دسته رســانه های معاند نظام، پیرسالاران و محافظهکاران و در نهایت ویژهخــوران و رانتخواران تقسیم کرد! لیکن قدر مســلم نمیتوان مخالفان وزیر ارتباطات در مجلس را به یکی از این سه دســته منتسب کرد و هر نوع نقد و منتقدی را در آینده نیز در این زمره انگاشت و به ســکوت واداشــت؛ چراکه به هر حــال آن تعداد نماینده مجلسی هم که از طیف های مختلف سیاسی در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات سخن گفتند، بهزعم خود دغدغهها و ابهاماتی داشتند. در ایــن میان اما کــم نبودند نهادهــا و فعالان بخش خصوصی در حوزه ICT که به حمایــت قاطع از وی پرداختند. البته برخی از این حمایتها چندان مطرح و جدی گرفته نمیشــوند؛ چراکه برخــی اصولا افراد مدنظرشان نبوده و هر کس وزیر شود مورد حمایتشان است و اصولا آینده و بقای آنها در نزدیکی بیقید و شرط به وزیر معنا مییابد. در خصوص برنامههای ارایهشــده از سوی محمدجواد آذریجهرمی به مجلس نیز در شــمارههای پیشــین نوشــتیم که برنامههای وی از همان استاندارد مرسوم وزرای پیشنهادی در همه سنوات تبعیت میکند؛ یعنی طرح برخی موارد عمدتا کلی. درحالیکه «برنامه» بهمعنــای اجرایی آن یعنی بیاني روشن، مســتند و مشــروح از مقاصد و تصمیمات که در آن شاخصهای قابل اندازهگیری، ملزومات و روش رســیدن به اهداف، آغاز و پایان و مواردی از این دست ارایه شده است. اگرچه تاکیــد کردیم که از این منظــر جای نقدی به برنامههای وی نیســت؛ چراکه عمده دفاعیات و بعضا مخالفتها در مجلس نیز نشان داد که در خانه ملت هم چیزی بیش از این از وزرای پیشنهادی نمیخواهند. در خصوص تعهدات مشخصی که بتوان روی آنها دست گذاشــت نیز در حال حاضر مورد خاصی وجود ندارد و آذریجهرمی در اینباره بادقت و البته درســت عمل کرده و در دیدارها و گفتوگوهایی که داشــته، برای جلب توجه و خوشــایند، وعدههای متعدد و آنچنانی نداده اســت. به جز موارد معدود و مشخصی همچون اصلاح نرخ تعرفههــای اینترنت و تشــکیل کارگروه حمایت از کسبوکارهای نوپا که در این مورد مشخصا اعلام کرده که قصد دارد در پایان دوره خدمت خود پنج شرکت در سطح جهانی داشته باشیم. )در خصوص نوع نگرش وزیر جدید به این کسب وکارها هم البته نکات و گفتنیهای زیادی وجود دارد که در زمان مقتضی به آنها نیز خواهیم پرداخت.( البته ندادن وعدههای خاص بهمعنای خالی بودن فضای کاری وی از خواستهها و مطالبات فعالان بخش نیست و او حالا میراثی از طرحها و وعدههای بیســرانجام و بلاتکلیف محمود واعظی، ماموریتهای محوله جاری و برنامهای و همچنین مطالبات انباشتشــده از سوی بازیگران و ذینفعان این حوزه در پیش روی خود دارد که هر روز نیز به آنها اضافه میشود. در این مورد البته پیشــتر نوشــته ایم و در آینده نیز خواهیم نوشت، اما حالا محمدجواد آذریجهرمی چند روزی است که اتاق کارش از شرکت زیرساخت به اتاق وزیر ارتباطات منتقل شده اســت و قاعدتا باید مدتی برای استقرار در این مسوولیت جدید به وی مهلت داد. در این میان شــاید نخســتین گام وزیر جدید، صدور احکام انتصابات جدید و جابهجایی برخی مدیران این وزارتخانه باشد. گامی بسیار مهم و تعیین کننده که تا حد زیادی گویای میزان توفیق در اجرای مســوولیت محوله و رســیدن به اهــداف او در چهار ســال آینده خواهد بود. بهعبارت دیگر انتصاب نخســتین افرادی که قرار است وی را در این مســوولیت همراهی کنند، نشــان خواهد داد که او چه تفکراتی داشــته و به کجا خواهد رفت. آذریجهرمی اما در همان روز کســب رای اعتماد، با صدور نخســتین حکم، اقدام به تعیین سرپرست برای پرانتقادترین معاونت وزارت ارتباطات، یعنی سازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی کــرد. اگرچه شنیده ها حکایت از کناره گیری و استعفای علی اصغر عمیدیان از این سمت، آنهم در دوران وزارت واعظی دارد اما به هر حال این سازمان یکی از پاشنههای آشیل این وزارتخانه بهشمار میرود. هفته قبل در گزارشی مشــروح و به نقل از بسیاری از فعالان حوزه فاوا انتقادات زیادی به عملکرد و مدیریت علیاصغر عمیدیان مطرح شد و خبر تعیین سرپرست جدید برای این سازمان )استعفا یا برکناری( قطعا مورد استقبال فعالان این عرصه است. در نهایت اینکه اگرچه شنیده میشود آذریجهرمی اصولا خیلی بنایی بر تغییر گســترده در شاکله این وزارتخانه ندارد، اما بهنظر میرســد برخی تغییرات مدیریتی گریزناپذیر است؛ چراکه در غیر اینصورت یا خود او باید مســوولیت مدیران منفعل را به عهده بگیرد یا حتی شــاهد ایجاد حواشــی غیرضروری از سوی برخی دیگر باشد. هفتهنامه عصر ارتباط برای محمدجواد آذریجهرمی در مسوولیت جدید آرزوی توفیق دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.