پس دعوا بر سر چیست؟

Asre Ertebat - - پرونده - زهرا میرخانی rmirkhani@yahoo.com

دبیر شورایعالی فضای مجازی هفته گذشته گفته طی دو سال گذشته استفاده از فیلترشکن به شــدت کاهش یافته و در حال حاضر میزانی که از فیلترشکن استفاده می شــود، کمتر از سه درصد ترافیک کشور است. هرچند او به دلایل میزان کاهش استفاده از فیلترشکن اشارهای نکرده است و اساسا مشخص نیست که در دو سال اخیر چه اتفاقی افتاده که ناگاه شاهد این کاهش شدید بودهایم. اما بگذارید به این آمار از ســمت دیگری نــگاه کنیم. این یعنی 9۷ درصد ترافیک اینترنت کشور خارج از فیلترشکنها در حال جابهجایی است که اگر اینطور باشد خبر خوبی است. اما جالبتر این اســت که همین آمار کمتر از سه درصد ترافیک کشور هم در جای خود قابل تحلیل است. برای مثال خود دبیر شــورایعالی فضای مجازی گفته بســیاری از نظامهــا باید از ویپیان استفاده کنند مانند بانکها در فعالیتهای اقتصادی، مکاتبات اداری و تعیین هویت، بنابراین نمی توان به ســهولت نسبت به تعطیلی یا ممنوعیت قانونی ویپیان صحبت کرد. آمارها می گوید میلیون هــا ایرانی عضو شــبکه های اجتماعی فیلترشده یعنی فیسبوک و توییتر هســتند و دسترسی به این شبکهها هم قاعدتا از طریق فیلترشکن مقدور است. پس اگر جمع بانکها و کاربرانی که برای سر زدن به این دو شبکه بانکی را هم که از فیلترشکن استفاه میکنند از آن کمتر از سه درصدی که کل ترافیک اینترنت کشــور را به خود اختصاص دادهاند کسر کنیم، معنا و مفهوم آن این است که شــاید کمتر از یک درصد کاربران اینترنت از فیلترشکن برای دسترسی به مسایل غیراخلاقی یا سایر سایتهایی که در ایران فیلتر شدهاند، استفاده میکنند. حال سوال اینجاســت که این همه دعوا بر سر فیلترینگ و رفع فیلتر و سالمسازی فضای مجازی میان مسوولان بر سر چیست؟ وقتی بر اساس این آمار میتوان گفت تقریبا 99 درصد کاربران از اینترنت استفاده بهینه میکنند، آیا نگرانیها و مجادلات صرفا بر سر همان یک درصد احتمالی است؟ در این صورت صرف هزینههای زیاد برای اجرای طرح فیلترینگ هوشمند آیا همچنان لازم است؟ ماجرای بازار داغ خرید و فروش فیلترینگ چیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.