سامانه صياد راهاندازي نشود، برخورد ميكنيم

هشدار بانك مرکزي به11 بانك؛

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

دبیرکل بانك مرکزي در نامهاي خطاب به مدیران عامل 11 بانك، درباره اجرا نکردن ســامانه صیاد اخطار داد و گفت: بانكهاي متخلف، با اقدام انضباطي مواجه خواهند شد. به گفته محمود احمدي، ایجاد شفافیت اطلاعاتي از طریق برپایي نظام استعلام همگاني درباره چكهاي برگشتي زنگ خطري براي صادرکنندگان چكهاي بلامحل است که در صورت تخلف و عدم اقدام براي رفع سوءاثر سابقه چكهاي برگشتي، این اطلاعات در اختیار دریافتکننده چك هم قرار خواهد گرفت و عملا سایر برگههاي چك، بلااستفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادي متخلفان را با مشکلات جدي مواجه خواهد کرد. دبیرکل بانك مرکزي با هشدار به برخي بانكها که در اجراي سامانه «صیاد» )صدور یکپارچه الکترونیك دســته چك( تعلل داشتند، اخطار داد در صورت عدم نهایيســازي و اجراي این ســامانه با اقدامات انضباطي و تضییقي بانك مرکزي مواجه خواهند شد. بر اســاس این گزارش چهار بانك دولتي، شــش بانك خصوصي و یك بانك مشترك با وجود اخطار و تاکید بانك مرکزي در پیادهسازي این سامانه که به جهت شفافسازي هرچه بیشتر در زمینه صدور دسته چك و افزایش امنیت و شخصيسازي آن طراحي و اجرا شده است، تعلل داشته و با وجود تمدید مهلت اجرا تا شهریور ماه امسال همچنان از اجراي کامل آن سرباز ميزنند. از این رو دبیرکل بانك مرکزي باارسالاین نامه متذکر شد: تمدید مهلت تا شهریور به جهت رفع پارهاي مشکلات اعلامي از سوي بانكها بوده و این مهلت تمدید نخواهد شد. دبیرکل بانك مرکزي پیشتر با بیان اینکه اهداف اجراي این طرح شامل ارتقاي ضرایب امنیتي و اعتباربخشي به برگه چك از طریق طراحي امنیتي و استفاده از مرکب و کاغذ امنیتي است، گفته بود: استانداردسازي جانمایي موارد نوشتاري، طرح ظاهري، محتوا و ابعاد چك و به تبع آن کاهش عملیات تصديگري، مدت زمان ورود اطلاعات در فرمهاي واگذاري چك در سامانه چکاوك، افزایش دقت انجام کار در امور واگذاري چكها به دلیل فراهم شدن امکان فراخواني اطلاعات ثابت از اهداف این سامانه است. احمدي افزود: سامانه صدور یکپارچه الکترونیکي دسته چك «صیاد» به بررسي صلاحیت دارنده دسته چك از طریق اصلاح فرایند صدور دستهچك و ساماندهي به وضعیت اعطاي دستهچك و اعتبارسنجي متقاضیان با استفاده از سامانههاي اعتبارسنجي موجود در بانك مرکزي کمك ميکند. وي ادامه داد: ایجاد شــفافیت اطلاعاتي و جلوگیري از سوءاستفادههاي ناشي از تباني شعب به منظور اختصاص دستهچك به متقاضیان فاقد صلاحیت نیز مدنظر است. در این طرح به منظور ایجاد شفافیت حداکثري در کارکرد حساب جاري اشخاص، با اختصاص «شماره شناسه اســتعلام» مرتبط به سریال هر برگ از دسته چك متقاضي و ثبت و بهروزرساني برخط اطلاعات مربوط به چك برگشتي؛ گیرندگان چك ميتوانند با استعلام این شناسه از سامانه استعلامات بانك مرکزي، اطلاعاتي درباره صحت نام صاحب حساب و سابقه چك برگشتي وي دریافت و درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیمگیري کنند. سامانه صیاد با هدف متمرکزسازي درخواستهاي دسته چك، امکاناعتبارسنجي صاحبان حساب و جلوگیري از اختصاص دســته چك به افراد فاقد صلاحیت راهاندازي شده است که گامي بلند در راستاي کاهش آمار چكهاي برگشتي خواهد بود. هرچند در قوانین کشور بر ضمانت حقوقي و ثبتي و همچنین ضمانت اجرایي کیفري با چك تاکید زیادي شده اما آمار چكهاي برگشتي در کشور همچنان بسیار زیاد است. از مهمترین راههاي کاهش حجم وسیع چكهاي برگشتي در کشور در کنار ارایه آموزشهاي لازم به افراد در سطوح مختلف، استقرار یك سیستم جامع تبادل اطلاعات بین بانكهاست؛ به این معني که به محض برگشت چك از بانك، سایر بانكها به سرعت از این امر مطلع شده و از تحویل دستهچك جدید به صاحب این حساب خودداري کنند. براساس آخرین آمار بانك مرکزي در فروردین ماه 1396 در کل کشور بالغ بر 7,4 میلیون فقره چك به مبلغي بالغ بر 380 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ‪25/ 6‬ و 4/40 درصد کاهش نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.