با اپلیکیشن پیگیر فقط با دانستن شماره موبايل پول منتقل کنید

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

شرکت تجارتالکترونیك پارسیاناپلیکیشن جدید خودبانام پیگیر را روانه بازار کرد. عبدالعظیم قنبریان با اعلام این خبر گفت: اپلیکیشن پیگیر یك پلتفرم جامع کیف پولالکترونیکی، انتقال وجه و پرداخت پول و سرویسهای نوین مبتنی بر تلفن همراهاست. تولیداین اپلیکیشن حدود دو سال زمان برده و هماکنون نسخه اول برنامه روانه بازار شدهاست. وی در خصوص ماموریت پیگیر گفت: با توجه به اســتفاده روزافزوناز سامانههای موبایلی، نیاز به سرویسهای کیف پول جامعبیشتر شدهاست. جامعیت پیگیربدان معناست که شما با آن میتوانید از پرداخت کرایه تاکسی تا خرید در مغازهها، انتقال وجه، استفاده از کارتهای تخفیف را بهصورت یکجا داشتهباشید. پیگیربا تمام کارتهای شبکه شتاب کاربرد دارد. ويافزود:ماموریتاولپیگیرارایهخدمتکیفپولالکترونیکی است. البتهاپلیکیشن پیگیر محدودبه یكنرمافزار تلفن همراه نبودهبلکه یكاکوسیستم موبایلیایجاد میکند و تعداد زیادی برنامه را دربر خواهد گرفت که آنها را در زمان مناسببا توجهبه پتانسیلهای بازار به کاربرانارایه خواهیم کرد. مدیرعامل پککوادامه داد: اولین نسخهاز برنامهای که روانه بازار کردیم امکان انتقال وجه را بدون نیاز به شماره کارت و فقط با داشتن شماره موبایلارایه میدهد. یعنیاگر شما بخواهید به کسی پول پرداخت کنید و شماره کارتاو را نمیدانید، فقط با دانستن شماره موبایلاو میتوانید برای وی پولانتقال دهید. قنبریان در مورد مزیتهای نسبی این اپلیکیشن گفت: برای ورودبه حوزه پرداختهاینوینبرنامه ویژهای داریم وبا توجهبه اینکهجزوبزرگترین PSP هایکشورهستیمتصمیمگرفتیم با یكاستراتژی درست وبلندمدت واردبازار شویم. تحلیلهای ما بهاینجا رسید که پیگیر با توجه به زیرساختهای فنی خود و همچنین گرایش بازار به سمت پرداختهای خرد و IOT میتواند محصولات Fintech زیادی را با موتور خود به صورت جزیرهای و برای بازارهای مشخص تولید کند. وي گفت: بهطورمثالانتقال وجه بااستفادهاز شماره موبایل را راهاندازی کردیم. از مدلهای دیگر پرداخت میتوانبه پرداخت دونگیاشاره داشت، افراد میتوانند همانند نرمافزارهای چت، گروههایی تشــکیل دهند و هزینه خریدها و قبوض خود را به صورت گروهی بپردازند که این یکی از سرویسهای مهم مدیریت مالی شخصیاست. قنبریاندرموردمعرفیبیشترپیگیرافزود:دریکیازجزیرههای دیگرپیگیررویمشتریانتجاریوتسهیلپرداختهایمستمر و همچنین خودکار سازمانها واشخاص تمرکز شدهاست و در جزیره دیگری بهزودی شاهد سیستمهای مدیریت مالی ساده و همچنینارایه خدمات بیمه و غیره خواهیم بود. مدیرعامل تجارتالکترونیك پارسیان در پاسخ بهاین پرسش که چرا پککو وارد این حوزه شده است، گفت: پرداختهای مبتنی بر موبایل هماکنون رونق گرفته و پرچمدار نسل بعدی پرداختها خواهند بود. پککو با دركاین واقعیت در یك سال اخیر با تمرکز بر تولید، توسعه و برندسازی اپلیکیشن تاپ به بازارهایبزرگیاز مشتریاناین نوع پرداخت دست یافته و مورد اعتماد مردم قرار گرفتهاست. اپلیکیشن پیگیربه زودی در کنار اپلکیشنتاپبهمخاطبانمعرفیومردمشاهدحضورمشترك این دو نرمافزار در کنار یکدیگر خواهند بود. ويافزود: در واقع پیگیر بهارایه سرویسهای مکمل و در تعامل با اپلیکیشن تاپ پرداخته و متمرکز بر ارایه خدمات پرداخت مبتنی بر کیف پول و شبکههایاجتماعیاست و کاربران تاپ و پیگیر به صورت مشتركاز خدماتاین دو نرمافزار بهرهمند خواهند شد. ويبیانکرد:ایننرمافزارهاباترکیبپلتفرمهایمبتنیبرکارت، سیمکارت و تلفن هوشمنداکوسیستم پرداخت ما را کاملتر میکند و در نتیجه ما خود را برای موج بعدی سرویسهای پرداخت آماده میکنیم.

پوستاندازی برند پککو

همچنین هفته گذشته براساس مصوبه هیاتمدیره شرکت تجارتالکترونیك پارسیاننامبرند تجاریاین شرکتاز پککو به تاپ تغییر پیدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.