در انتظار برخورد بانك مركزي با متخلفان خلق پول

سرنوشت موسسات مالی غیر مجاز تکرار نشود

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي - PSP NFC IT

)این ستون هر هفته حسب وظیفه رســانهای، اطلاع افکار عمومی و اقدام نهادهای مسوول، تا حصول نتیجه روشن و مشخص منتشر خواهد شد.( در تاریخ 14 اســفند سال 95 گزارشــي در خصوص تخلف محرز خلق پول توسط برخی شرکت ها همچون ایرانسل و جیرینگ در عصر ارتباط منتشر شد که نهایتا در تاریخ 16 اردیبهشت سال 96 نیز مدیرکل فناوري اطلاعات بانك مرکزي آن را رســما تایید کرد، بررسي ها نشان مي دهد همچنان این تخلف توسط ایرانسل و جیرینگ در حال انجام است و بخش نظارت بانك مرکزي بهعنوان مجری قانون با وجود ابلاغ مدیر کل این بانك و اطلاع از کموکیف ماجرا تاکنون با این موضوع برخورد نکرده است. این در حالياست کهاین موضوع را در هفتهاي که گذشت بارهااز روابط عمومي بانك مرکزي پیگیري کردیم، اما پاسخي در خصوص اینکه آیا بانك مرکزي با این تخلف برخورد کرده یا قرار است برخوردي انجام دهد دریافت نشد. براساس قانون صریح بانك مرکزی، هیچ کدام از اپراتورها، شرکت های

و شرکت های فعال در ارایه خدمات مالی و بانکی، حق استفاده از کیف پول در خارج از اکوسیستم حوزه فعالیتشان را ندارند، طبق بررسي خبرنگار عصرارتباط در انتهای سال گذشــته، برخی شرکت ها تفسیر و برداشتی مشابه با بانك مرکزی از مقررات مذکور نداشته و با خرج پول خارج از اکوسیســتم کیف پول خود، به خلق پول اقدام کرده اند که این موضوع یك تخلف محرز محسوب می شــود و البته با وجود آگاهی نهاد نظارتی و رسانه ای شدن ماجرا و اطلاع افکار عمومی همچنان ادامه دارد. آخرین مشاهدات ما نشان میدهد، شرکت جیرینگ همچنان مبالغ کیف پول خود را در اکوسیستم های دیگری همچون فروشگاه های اینترنتی و یك تاکسییاب هزینه میکند و از طرف دیگر شرکت ایرانسل نیز در یك تفاهم نامشخص با یك فروشــگاه اینترنتی این امکان را برای مشترکان خود فراهم کرده که آنها در هنگام خرید اپلیکیشــن های پولی به جای پرداخت پول، هزینه را از طریق کسر شارژ سیمکارت خود پرداخت کنند که این موارد دقیقا مصداق خلق پول و مغایر با سیاستها و قوانین نظام مالی و بانکی کشور است. البته این تخلفات را ناصر حکیمی، مدیر کل فناوری اطلاعات بانك مرکزی در حاشیه مراسم رونمایی از نخســتین تراکنش رسمی پرداخت از طریق

تایید و اعلام کرد که این موضوع براي برخورد قانوني به واحد نظارت بانك مرکزي اعلام شده است.

درپايانتاکیدمیشودنظربهصراحتقانون،اطلاعمرجعرسیدگیکننده بهاينتخلفواطلاعمخاطبانازچگونگیعملکرددستگاههایمسوول، اين ستون تا حصول نتیجه مشخص و روشن بهچاپ خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.