شبکههای اجتماعی زیر ذره بین!

Asre Ertebat - - ايستگاه -

از خودمان شروع کنیم

کمپين" از خودمان شروع کنيم" با هدف ارتقای فرهنگ ترافيک در رابطه با نوع رفتار عابــر و قوانين و تکاليفی که عابرپياده در رفتارهای ترافيک روزانه و همچنين قوانين و تکاليفی که راکبين خودرو و موتورسيکلت در قبال عابران دارند، در حال برگزاریاست. براساس برنامهريزیهای انجام شده در روزهای سهشنبه و پنجشنبه هر هفته 60 گروه نمايشی بيش از 370 اجرا در راستایارتقای فرهنگ ترافيک دارند. اين گروههای تئاتری در 20 تقاطع پر تردد، پنج بوســتان شهری و چهار مسير دوچرخهســواری تهران فعاليت خود را آغاز کرده و در بوســتانهای ملت، پرواز، پليس، ولايت و درياچه شهدای خليج فارس نمايش و پرفورمنسهايی با موضوعاحترام به عابر پياده و حمل و نقل پاکاجرا میکنند. يکی از کاربرانی که شاهد اجرای نمايش اجراکنندگان اين کمپين بوده میگويد: يک پرايد مشکی روی خط عابر پياده ايستاده بود و در همين لحظه مردی با لباس پزشک جلو رفته و گوشی پزشکی بزرگی که در دستش گرفته را روی کاپوت ماشين گذاشت و با تاسف سری تکان داده و رو به رانندهاشاره کرد که حالشاصلا خوب نيست. آنطور کهاز نمايشهایاجرا شده توسطاعضایاين کمپين بر میآيد گويا هدفاصلی آنهااصلاح برخی رفتارهایاشتباه رايج با کمک نمايشهای طنزگونهاست.

آگاهسازی والدين تاکستانی

سومين کمپين «فردای تاک» با هدفاطلاعرسانی به والدين در مورداهميت سنين دوران کودکی در رشد و تکامل جسمی و روانی وافزايش رشد کودکان و لزوم مشارکت در حوزههای مرتبط با کودکان در حيطههای مختلف آموزشی، فرهنگی، تغذيه و سلامت از طريق جلب همکاریهای بين بخشی در تاکستان برگزار شد. از جمله فعاليتهای انجام شــده در اين کمپين برگزاری مسابقاتهوش،نقاشی،معرفیکتبمختلفمربوطبهسنين کودک و نوجوان، برگزاری مسابقه طنابکشی، قصهگويی و نقاشی صورت برای کودکان است. همچنين در اين کمپين بروشورهايی به حاضران داده میشــود که در آنها آدرس و خدمات کتابخانههای تاکستان در آن اعلام شده است. برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی و تشويق کودکان به خواندن کتاب نيز کتابهای داستانیبه حاضران دراين کمپيناهدا میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.