شبکههایاجتماعیبادخترانچـــــهمیکند؟

Asre Ertebat - - دنياي مجازي - میثم لطفی

آنچه که این روزها در قالب شبکه اجتماعی خود را به نوجوانان معرفی می کند صفحات افراد مشهور و سلبریتیها اســت که افراد در آنها با لباسهای گران و اندام متناسب خود را به نمایش میگذارند. این عکس ها از زوایای خاص با دوربین های ویژه گرفته می شــود و به کمک فیلترهای مخصوص و ویرایشهــای متعدد، تصویــر نهایی به نمایش درمیآید. ولی به نظر شــما عکس هــای مذکور می تواند چه تاثیــری روی اعضای شــبکه های اجتماعی برجا بگذارد؟ بر اساس آخرین بررسی صورت گرفته توسط مرکز «گرلگایدینگ» که مدتی پیش انجام شــده بود، 36 درصد کودکان 7 تا 10 ســال اعــام کردند مهم ترین نکته در مورد آنها شــکل ظاهری شان اســت و میبایست شــبیه افراد مشــهور شوند. همچنین 23 درصــد کودکان این گروه ســنی توضیح دادند که احســاس میکنند میبایســت به بهترین شــکل در مقابل بقیه ظاهر شوند و اگر نتوانند شکل ظاهری خود را شبیه به سلبریتیها کنند، احساس کمبود دارند. نتایج حاصل از این بررسی به قرار زیر اعام شد: یک سوم کودکان 7 تا 10 سال معادل 36 درصد آنها اعام کردند مهم ترین نکته شــکل و آرایش ظاهریشان است تا شبیه افراد مشهور باشند. یکچهارم یــا 24 درصد کودکان 7 تا 10 ســال احســاس کردند مهم ترین نیاز آنها این است که کامل و بینقص باشند و به بهترین شکل در مقابل دیگران ظاهر شوند. حدود یکششم یا 15 درصد کودکان 7 تا 10 سال از شکل ظاهری خود خجالت میکشند. از هر سه دختر 7 تا 10 ساله یک نفر فکر می کند اصا زیبا نیست. 35 درصد کودکان این گروه سنی بر این باورند که زنها بیشتر بر اساس زیباییشان قضاوت میشوند تا بر اساس تواناییشان. آنچه که برای کارشناســان ثابت شده این است که کاربران شــبکه های اجتماعــی به خصوص دختران جوان از عکس های فتوشاپی مدل ها که به صورت گســترده در این پلتفرم ها به اشتراک گذاشته میشود تاثیر میپذیرند و در بیشتر موارد ســبک زندگی خود را بر اســاس همین عکسها تغییر میدهند. این دختــران تصور میکنند اگر محصول ویژهای را خریــداری کنند یا از یک برند خاص لباس مورد نظر خــود را بخرند می توانند شبیه شــخصی شــوند که در تصویر می بینند و همین مساله باعث میشود آنها از خریدهای خود در شبکه های اجتماعی احســاس رضایت کنند. ولی نکته مهم اینجاســت که فرایند مذکور هرگز رضایت واقعــی را برای دختران جــوان به همراه نمیآورد و در بیشتر موارد تاثیر برعکس دارد. مطالعات اخیر نشــان داده اســت دخترانی که با اضافه وزن و چاقی همراه هستند و در شبکه های اجتماعی حضــور فعال دارند، بیش از همســن و سالان خود به افسردگی مبتا میشوند. همچنین مشخص شد دختران چاق به نسبت دخترانی که چاقی یا افسردگی ندارند به مراتب سطح تحصیلی پایینتر داشتهاند و پس از گذشت مدتی حضور در شبکههای اجتماعی را کنار گذاشتهاند. به عبارت دیگر می توان گفت شــبکه اجتماعی در زندگی امروزی جایگاه بســیار پرنفوذی دارد و در زمینه بروز افســردگی بین دختران جوان تاثیرات قابل ماحظه برجا میگذارد. در دختران جوان افســردگی با چاقی در ارتباط است. چاقی همچنین با سطح پایین تحصیات در دختران جوان در ارتباط است. شبکه اجتماعی میتواند روی سامت و تحصیات دختران جوان تاثیرات قابل ماحظه برجا بگذارد. بر این اســاس کارشناســان میگوینــد بهترین و تاثیرگذارتریــن راهــکار برای دختــران جوان آگاهیدادن به آنها است تا بتوانند اثرات شبکههای رســانه ای و پلتفرم های اینترنتی را کنترل کنند و به جای آنکه از تبلیغات و فعالیت شــرکت های تولیدکننــده در فضــای مجازی تاثیــر بپذیرند، ارتباطات اجتماعی خود را مدیریت کنند. خشونتهای مجازی

دکتر « ســوزان مک لین » رییس پلیس سایبری کالیفرنیا بر این باور است که ماجرا به تاثیرپذیری بد دختــران جوان از شــبکههای اجتماعی ختم نمی شــود و مشــکات در ایــن زمینه بســیار گستردهتر است. او گفت: «شــغل من به گونهای است که متاسفانه هر روز ده ها دختر جوان را که در فضای مجازی مورد سوءاستفاده و خشونتهای مجازی قرار گرفتهاند مشاهده میکنم. بسیاری از این دختران در سنین نوجوانی بسر می برند. من کودکانی را دیدم که با نام دوســتان خود صفحه اجتماعی ایجاد کردند تا افــراد مورد نظر خود را اذیت کنند و از آنها سوءاســتفاده کنند. مشــکل اینجاســت که این فرایند به گروه سنی کودکان هم سرایت کرده است. در این زمینه حتی مواردی مشاهده شــده اســت که کودک کمتر از 7 سال دست به چنین اقدامی زده است .»

این مســاله نشــان داده اســت کــه هم اکنون دختران زیر 10 ســال بیش از دیگــر افراد مورد سوءاســتفادههای اینترنتــی قــرار میگیرنــد و این در حالی اســت که ســال 2010 میادی دختران زیر 17 ســال مهمترین گروه هدف برای سوءاستفادهگران بودند. دکتر « کار گرِگ » رییس بیمارستان روانشناسی ســیدنی بر این باور اســت طی یک دهه گذشته تعداد کودکان پیشدبســتانی که تلفن همراه در اختیار دارند بسیار افزایش یافته و حضور آنها در شــبکههای اجتماعی پررنگتر شده است. چهار سال قبل سازمان ارتباطات و رسانه های استرالیا

ACMA( ) اعام کرده بــود 35 درصد کودکان پیشدبستانی در این کشور تلفن همراه دارند که این رقم هم اکنون به بیش از 50 درصد رســیده است. این کودکان سکان شبکههای اجتماعی را در دست گرفتهاند و با حداکثر سرعت به جلو حرکت می کنند. آنها بیش از یک ســوم زمان خود را در طول شبانهروز به تلفن همراه اختصاص میدهند. این طور که بررسیها نشان داده است، حدود چهار سال قبل تنها 45 درصد کودکان 8 تا 11 سال در شبکههای اجتماعی برای خود صفحه اختصاصی داشــتند. با این وجود هم اکنون دســت کم 60 درصد کودکان بین 10 تا 11 ســال 3 ســاعت از هر روز خــود را به گشــتوگذار در این پلتفرمها اختصاص میدهند و دختران بیش از پســرها به این نوع وب گردی عاقه مند هستند. ولی به نظر شما چرا والدین از حضور گسترده این کودکان در شبکههای اجتماعی احساس نگرانی نمیکنند؟ پاســخ کارشناســان این اســت که بخش اعظم والدین از خطرات حضور کودکان در شبکه های اجتماعی اطاع ندارند و نمیدانند دختر نوجوان و جوان آنها پــس از حضور در ایــن پلتفرم ها با چه مشــکاتی میتواند مواجه شود. آنها معمولا برحسب تجارب قبلی خود با فرزندانشان برخورد میکنند و اگر در این قبیل فضاها با مشکل مواجه نشده باشــند، آن را برای دخترشان کاما ایمن میدانند. کارشناسان همچنین دریافته اند هرچه میانگین سن والدین کمتر میشــود میزان آگاهی آنها در مورد خطرات شبکه های اجتماعی برای دختران جوان افزایش می یابد و به همین نسبت والدینی که سن بیشتری دارند، یک پلتفرم اجتماعی شبیه اینستاگرام را فضایی برای انتشار عکس های غذا و رســتوران ها می دانند. کارشناسان پیش بینی کردهاند که اگــر آگاهی والدیــن افزایش نیابد و کودکان بــدون هرگونه کنترل بــه حضور خود در شــبکه های اجتماعی ادامه دهند، در ســال 2020 میادی از هر سه دختر نوجوانی که در این پلتفرمها حضور دارند یک نفــر مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.