روباتهایی که اشتباه میکنند محبوبترند!

Asre Ertebat - - نوآوري -

اگرچه تصــور غالب این اســت که مــردم روبات های کامــل و بدون نقص را بیشــتر دوســت دارند، اما نتایج تحقیقی کــه به تازگی انجام شده مشخص کرده است که مردم روباتهایی را کــه بینقص نبوده و بعضا اشــتباهاتی را انجام میدهند بیشتر دوست دارند. برای بررسی این موضوع دانشمندان روباتی را طوری برنامهریزی کردهاند که اشــتباهاتی را بهعمد انجام دهد تا بتوانند واکنش مردم به آن را ثبت کنند. دانشمندان همچنین تمایــل دارند که بدانند چطور میتــوان از نتایج این تحقیق برای بهبود عملکرد روباتها و بهبود روابط اجتماعی آنها با مردم استفاده کرد. در این آزمایش که 25 مرد و 20 زن در آن شــرکت داشــتند، از روبات خواسته می شــد که آجرهای لگو را به شکلی خاقانه بچیند، در هنگام بروز اشــتباه واکنش های افراد ثبت می شد. همچنین پــس از پایان کار روبات به افراد پرسشــنامهای داده می شد تا احساس خود را در خصوص این روبات و اشتباهاتش بسنجند. محققان بر این باورند که مردم روباتی را که اشتباه میکند بیشتر دوســت دارند و آن را انعطاف پذیرتر ميداننــد و خصوصیات انسانی را به آن نسبت میدهند. محققان معتقدند که روباتهای نسل بعد باید الگوهای رفتاری مورد عاقه انسانها را شناخته و بر اساس آن عمل کنند. پس از بررسی نحوه پاســخگویی و واکنش انسانها به روباتها مشــخص شــده که افراد زمــان طولانیتری بــه روباتهایی که اشــتباهات رایج انجــام میدهند، توجه نشــان میدهند. روبات هایی که تعامل خوبی با مردم دارند به خوبی می توانند با افراد مسن و کودکانی که اوتیسم دارند، تعامل کرده و به آنها در انجام کارهایشان کمک کنند. بیشــتر تعامات روباتهای انساننما بر اســاس برخي قوانین ساختاری و رفتاری اســت. ادراک انسان از روبات اغلب متاثر از داستان های علمی و تخیلی است؛ با این حال، تناقضاتی بسیار واقعی میان درک روبات برتر و روبات های غیرصمیمی و هدف محققان در زمینه تعامل روباتهای انساننما وجود دارد. یک روبات همراه نیــاز دارد که رفتارهای دوســتانه و توانایی تشخیص احساسات کاربران را داشته باشد و بر اساس آنها عمل کند. برعکس، روباتهایی که فقط ظاهری شبیه به انسان دارند ولی حالت آهنی بودن خود را حفــظ کردهاند نمیتوانند تعامل درستی با انسانها داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.