سريا زيا الجلیندهدیر و نباکاامفر گ یها زیارومشووبشایلیاملجیاد دار یماماهندد؟

Asre Ertebat - - موبايل - سمیه مهدوی

بخش موبایل شرکت الجی ظاهرا قصد دارد همچنان به تلاش برای ماندن در بازار موبایل ادامه دهد. برخی از تحلیلگران این صنعت معتقدند، این شرکت کرهجنوبی که قصد دل کندن از این صنعت را ندارد، شــاید بتواند در سالهای آتی سهمی از بازار موبایل را به دست آورد. الجی که در سالهای اخیر با کاهش سهم خود مواجه بود، تلاش کرد تا با بازطراحی گوشــیهای هوشــمند جدید و تبلیغات گسترده که بخشهایی از آن همچنان نیز ادامه دارد، موقعیت ضعیف خود در بازار را حفظ کند، اما گزارشهای مالی دومین چهارماهه سال 2017 نشان میدهد، سیر نزولی این شــرکت همچنان ادامه دارد و بخش موبایل الجی 117 میلیون دلار زیان داشته است. این مشکلات در حالی ادامه دارد که گوشیهای پیشتاز این شــرکت نیز که با تبلیغات وسیع در بازار عرضه شد نتوانسته نظر سرمایهگذاران را جلب کند. موضوعی که البته شرکت ال جی نیز آن را پذیرفته که گوشــیهای اخیرش با فروش ناامیدکننده مواجه بوده و مشتریها نیز روی خوشی به محصولات این شرکت نشان ندادهاند. این وضعیت درحالــی ادامه دارد که آخرین گوشــی پرچمدار الجی یعنی گوشــی V30 نیز تفاوت زیادی با گوشی قبلی این شــرکت یعنی G6 که فروش خوبی نداشت، ندارد و به همین جهت پیشبینی میشود این گوشــی نیز نتیجه بهتری نســبت به نمونه قبلی خود نگیرد. لیجانگ ووک از بخش امنیت سامسونگ معتقد است، بخش موبایل الجی در سال جاری همچنان سیر نزولی خواهد داشت و قادر به بازگشت به بازار نیست، اگرچه شــرکت الجی تلاش زیادی برای جلوگیری از کاهش زیان خود در سال جاری میلادی به کار گرفته است، اما به نظر میرسد این میزان چیزی در حدود 439 میلیون دلار در کل سال 2017 یا حتی نیمی از این مقدار باشد. سو کیمن از بخش تحقیقات شرکت الجی الکترونیک هم چندی پیش این بــرآورد را تایید کرده و گفته بود، بخش موبایل ال جی همچنان رشــد محسوسی را در آینده نزدیــک تجربه نخواهد کرد کــه این امر به علت رقابت شدید در بازار است. تحلیلگران معتقدند شرکت الجی باید شانس خود را در بخش هوش مصنوعی AI() جستوجو کند و برای رقابت با شرکتهای دیگر به تقویت هوش مصنوعی روی گوشیهای آیندهاش متمرکز شود تا شاید بتواند توجه برخی مشتریها را به خود جلب کند. نکته قابل توجه آنکه شــرکت الجی با وجود زیانهای پیدرپی در بخــش موبایل خود، همانطــور که ذکر شد، شــدیدا در حال مقاومت بوده و همچنان در حال ســرمایهگذاری روی صنایع مرتبط با گوشــی است تا با تجمیع ســبد کالاهای الکترونیکی خــود در قالب زنجیره اینترنت چیزها، شاید بتواند بخش موبایل خود را حفظ کند. هفتهنامــه عصرارتبــاط پیــش از ایــن گزارشهــای مختلفــی از عــدم اســتقبال از گوشــیهای پرچمــدار الجی و کاهش سهم فروش این شــرکت از بازار موبایل منتشر کرده بود. گزارش مالی سه ماهه سوم سال گذشته بخش موبایل الجی نیز نشــان میداد که فروش گوشــی های این شرکت یک سقوط 23 درصدی را تجربه کرده است. شرکت الجی طی ســال 2016 میلادی نیز دو گوشی با نامهای G5 و V20 عرضه کــرد که هیچ کدام از آنها در بازار جهانی فروش قابل ملاحظهای نداشــت. با این روند، الجی در فصل گذشــته کاهــش 23 درصدی فروش محصولات خود را پیشرو دید و همه این اتفاقات باعث شد شرکت کرهای شــخص جدیدی را به عنوان مدیرعامل برگزیند. مدیرعامل جدید ال جی « جو سئونگ- جین » به جای سه مدیرعاملی که مرکز توسعه دستگاههای موبایلی را زیر نظر دارند، فعالیت خود را آغاز کرد. با تمام این تفاســیر حالا باید منتظر ماند و دید بخش موبایل الجیجی از بازار حذف خواهد شــد یا به مرزی از سوددهی میرســد که بتواند سهم بسیار

اندکی از بازار را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.