م بر دو ی طبیعتگروردییرببنا‪CoolPix W300‬دوربینNikonجانسخت

Asre Ertebat - - دوربين - محسن آرونی

درست است که دوربینهای اکشن برای ثبت تصویر در شرایط نامساعد گزینه مطلوبی بهشمار میآیند، امانمیتوانند جای یک دوربین مقاوم رابگیرند وبه همین دلیل بسیاریاز طبیعتگردان و مستندسازانازاین گونه دوربینهابهعنوان دستگاهیبا ضریباطمینان بالاتراستفاده میکنند. مزیتبزرگ وجودنمایشگر ولنزیبا زوماپتیکال رانمیتواننادیده گرفت و بهعلاوه کنترل راحتتر دوربین با دکمههای متعدد نیز مزیت بزرگی بهحساب میآید. دوربین W300 نیکون نیز در همین ردهاز دوربینهای کامپکت قرار میگیرد و با داشتن رزولوشن16 مگاپیکسل و زوم پنج برابر در برابر ضربه، نفوذ آب و گردوخاک، سرما و فشارمقاومتکاملدارد.ایندوربینرامیتواندررنگهایمتنوعیخریداریکردکهبهنظر میرسد مدلاستتار در طبیعت آنبرایافراد طبیعتگردبهترینانتخابباشد. بدنه و طراحی

بااینکه نیکون نام سری مقاوم خود رااز AW به W تغییر داده، اما تفاوت زیادی در طراحی دستگاه W300 با AW130 دیده نمیشود. بدنه زیبای دستگاه ترکیبیاز خطوط نرم و چهارگوش دارد و در ســاخت آناز مقدار زیادی فلز با پوشش منقوطاستفاده شده که ظاهری محکم و خوشساخت به آن میدهد و تنها با در دست گرفتن دستگاه میتوان به کیفیت ساخت ممتاز آن پی برد. بدنه دستگاه تا عمق 3۰ متری در برابر نفوذ آب مقاوم است و میتواند پرتاب شــدن از فاصله 4/2 متری روی سطوح سخت را نیز تحمل کند. مقاومت به سرمای دستگاه تا دمای منفی1۰ درجه سلسیوس تایید شده و توفان شن نیز تاثیری در کارکرد آنندارد. دستگیره دوربیننسبتبه مدل قبلیاندکی حجیمتر شده که در دستگرفتن آن را سادهتر میکند و پوشش نقش برجسته آن همراه دکمه شاتر و نوار فوقانی بدنه مانع از لیز خوردن آن بهخصوص هنگام تصویربرداری کنار آب میشود. در بخش پشتیبدنه دستگاه W300 یکنمایشگربزرگ سهاینچینصب شده که رزولوشن 921 هزار پیکسلی آن دنیای پیرامون کاربر را با جزییاتی بالا نمایش میدهد و کنتراست و درخشندگیآنبراینمایشدرشرایطعادیمناسباست،اماهمانندبیشترنمایشگرهادر

زیرنور مستقیم خورشید کارایی زیادیندارد وبایدبا دستبرای آن سایبانایجاد کرد. باتری لیتیومیاین دوربین درون بدنه و با کمک کابل microUSB شارژ میشود و با هر بار شارژ کامل میتواناز آنبرای ثبت حدود28۰ عکسبهرهبرد. کنترلهاوتنظیمات

دوربینهای مقاوم معمولااز وجود دکمههای کنترلی متعدد بیبهرهاند، اما نیکون با خرج کردناندکی ذکاوت توانسته یکی دو دکمه کاربردی رویبدنه دستگاه سوار کند که کارایی آن رااندکیبهبود میبخشد. دربخش فوقانی تنها دکمههای روشنو خاموش و ثبت عکس نصب شدهاند و در بخش جلویی بدنه نیز فقط فلاش و لامپ AF دستگاه دیده میشود. در بخش پشتی یک کلیداهرمیبرای زوم درنظر گرفتهشده که توسطانگشت شست هدایت میشود و دکمه ضبط فیلم نیز درست کنار آن تعبیه شده تا کاربر بتواند بهســادگی به آن دسترسی داشتهباشد. دکمههای وضعیت عکاسی، مرور تصاویر، پاک کردن و منویاصلی دکمههای چهارجهته رااحاطه میکنند و میتواناز جهاتاصلیاین دکمههابرای کنترل تایمر، فلاش، ماکرو و نوردهی بهره برد. نواری از دکمههای تکمیلی در سمت چپ بدنه وجود دارد که برای شروعارتباط بیسیم، کنترل دوربین با تکان دادن و روشن کردن لامپ AF بهعنوان چراغ قوه بهکار میروند و به این ترتیب صرفنظراز پارامترهایاصلی عکاسی همانند حساسیت، شاتر و دیافراگم که بعید میدانیم کاربران W300 با آن کاری داشته باشند، میتوان تمام کارکردهای روزمره دستگاه رابا دکمههای فیزیکی کنترل کرد. قابلیت کنترل دوربین با تکان دادن و ضربه زدن به خودی خود روی یک دوربین مقاوم کاربردی است و برای مثال زمانی کهانگشتان کاربر در قطب شمال یخزده باشد و نتواند دکمهای را فشار دهد، جالببهنظر میرسد، اما حقیقتایناست کهبرای آغازاین فرایند باید دکمه مخصوص را فشار داد و در کمال حیرت برای تایید کارکردالقا شده براثر تکان دادن باید آن را دوباره فشرد کهاز کارایی و منطق پشت آن میکاهد. کارايیوکیفیت

لنز بهکاررفته در ساخت دوربین W300 دارای فاصله کانونی معادل 24 تا 12۰ میلیمتری و بزرگنمایی پنج برابراست و گشودگی دیافراگم آن طی زوم بین ‪f/ 2.8‬ تا ‪f/ 4.9‬ تغییر میکند. لنز مذکور درجه قابل قبولی از بزرگنمایی و گشودگیارایه میکند واین در حالیاست که بسیاریاز دوربینهای رقیب یا حالت واید کافی برای جایدادنمناظرگستردهندارندیاگشودگیدیافراگمشان آننقدر کماست که براي عکاسی در مناطق مناسب نیست. درححالت واید میتوان تا فاصله یک سانتیمتریازلنز به سوژه نزدیک شد و به این ترتیب دســتگاه برای ثبت کلوزاپ نیز مناسبخواهدبود.سنسورنصبشدهدرپشتاینلنزدارایابعاد 1/2.3 اینچورزولوشن16 مگاپیکسلیاستکهتواناییضبط 4K باسرعت3۰ فریمدرثانیه را دارد. با کاهش رزولوشن به 1080p کاربر میتوانداز سرعت6۰ فریم در ثانیه نیزاستفاده کند کهبرایایجاد تصاویر ‪Slow Motion‬ کارایی مطلوبی دارد. دوربینبه GPS ، بارومتر و قطبنمامجهزشدهوابزارمناسبیبرایطبیعتگردیبهحسابمیآید،بهخصوصاگرکاربر یک پاوربانک همراه داشتهباشد تابتواندباترینهچندان حجیم دستگاه را شارژ کند، بارومتر دستگاه توانایی ثبت عمق وارتفاع را دارد وبا کمک قطبنمای دیجیتال میتوانبهسادگی مسیر حرکت را مشخص کرد. ارتباط بیسیماز طریق Wifi و بلوتوثامکانانتقال سریع تصاویر را برای کاربر فراهم میکند و بهعلاوه میتواناز آن برای کنترل دوربیناز راه دور نیز استفاده کرد. قابلیت SnapBridge که نیکون برای آن تبلیغ زیادی میکند ممکناست برایبسیاریاز کاربرانبیاهمیتباشد، امابااستفادهاز آن میتوان تصاویر را در پسزمینه و بهآرامیبه گوشی منتقل کرد، بدوناینکهاختلالی درارتباط دو دستگاهایجاد شود وبهاین ترتیب هم میتوان دوربین رااز راه دور کنترل کرد و هم به عکاسی پرداخت و هم تصاویر را بهاشتراک گذاشت. تنظیم پارامترهای اصلی عکاسی در دوربین W300 بهصورت خودکار انجام میشود و کاربر تنها بر نوردهی، حساسیت و وایتبالانس تسلط دارد. با اینحال وضعیت خودکار دستگاهبهخوبیازپسسنجشنورمحیطوانتخابشاترمناسببرمیآیدودربیشترموارد تصاویری خوشرنگ و لعاب تحویل کاربر میدهد. سنسور کوچکاین دوربین در نور کم و حساسیتهایبالاتر کارایی زیادی ندارد و همانند سایر دوربینهای کامپکت نمیتواناز تصاویر ثبتشدهبا حساسیتهای4۰۰ بهبالاانتظار زیادی داشت؛ بااینحال همه میدانیم که عمر پرینتهای بزرگ روی کاغذ بهپایان رسیده و بیشتر کاربران بهدنبال وسیلهای هستند که بتوانند خروجی آن را بدون دردسر در شبکههایاجتماعی بهاشتراک بگذارند. دوربین W300 نیکون دراین زمینه عملکرد مطلوبی دارد و بهعلاوه کاربر خود را صاحب دستگاهی میکند که در برابر شرایط سخت محیطی نیز مقاومت کامل دارد واگر بهدنبال دوربینی ضدگلوله هستید که از عهده ثبت تصاویر باکیفیت نیز بر بیاید، یکی از بهترین انتخابهای شما خواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.