لنزسریعوبیصدا

Asre Ertebat - - دوربين -

لنز تا7۰ 24 میلیمتری جدید ســیگما یک لنز زوم استاندارد با بزرگنمایی ‪/2 9‬ برابر است که گشودگی دیافراگم بالا و کیفیــت تصویر عالــی را در اختیار دارنــدگان دوربینهای DSLR کانــن و نیکون قرار میدهد و دارندگان دوربینهای سونی نیز میتوانند از مبدلی که سیگما برایشان میســازد براي کاربرد این لنز بهــره ببرند. این لنز کــه بهتازگی جایگزین مــدل ساختهشــده در ســال 2۰۰8 شــده، لذت اســتفاده از لرزهگیر اپتیکال را بــه کاربر میدهد و بهعلاوه با رابط USB ســیگما نیز سازگاری دارد که تنظیم دقیق لنز در فواصــل کانونی مختلف را برای داشــتن بهترین وضوح امکانپذیر میکند. پسوند

Art بهمعنای قرارگیری دســتگاه در ســری ممتاز برند ســیگما اســت که ضمن ارایه کیفیت تصویر عالی، قیمــت آن را هم بالا میبرد و بــرای تهیه آن 13۰۰ دلار نیــاز خواهــد بود.ابعاد لنــز تا7۰ 24 میلیمتری جدید سیگما برابر 88 در 1۰5 میلیمتر اســت که نصب نورگیــر 36 میلیمتر بــه طول آن میافزاید. زوم کردن نیز 31 میلیمتری به طول کل مجموعه اضافه میکند و طول کلی لنــز را به 172 میلیمتر میرساند. وزن دستگاه برابر 99۰ گرم است که نشان میدهد سازنده چه مقدار شیشه باکیفیت در ساختار آن بهکار برده است. ترکیب اپتیکی این لنز شامل 19 عدسی در 14 گروه است و با کمک آن میتوان از فاصله 37 سانتیمتری سوژه، عکاسی کرد. دهانه این لنز پذیرایانواع فیلترهای 82 میلیمتریاست که نسبت به اندازه استاندارد 77 میلیمتری یافتن فیلتر را اندکی دشــوار و گران میکند. وضوحیابی در این لنز از طریق موتور فراصوتی انجام میشود و به این ترتیب میتوان از آن انتظار عملکردی سریع و بیصدا داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.