یک بازی جذاب در دنیای آخرالزمانی

Asre Ertebat - - گوناگون - ابوالفضل منافزاده

‪Nier: Automata‬ عنوان بازی جدید اســتودیو پلاتینیوم گیمزاست که بهتازگي عرضه شدهاست. نــگاه اول بــه کاور ‪Nier: Automata‬ کمــی دلسردکننده بود و با توجه به اینکه طرفدار و علاقهمند بازیهای ژاپنی نیستم، هیچامیدی بهاینکهازاین بازی لذت ببرم، نداشتم. بحث سلیقه که در میان باشد، حتی گهگاهاز دیدن فیلمهایی با سبکهایابرقهرمان که در تخیلات ریشه دارند هم خسته میشوم. بهنوعی تصور اینکه کسی مانند مرد عنکبوتی اینچنین برجهای چند صد متری را در چنــد ثانیه بالا میرود هم برایم مضحک شدهاست. اگر حقیقت را بخواهم بگویم، دیدن فیلمها یا تجربه بازیهایی برای من لذتبخشتر است که در محیط و فضای کاملا قابل تصور شکل بگیرند و قهرمان داستان پیش از قهرمان بودن، یک انســان باشــد نه موجود عجیبالخلقه. بســیاری از ما عناوینی مانند ‪Assasin’s Creed‬ یا FarCry را تجربه کردهایم و با توجه به اینکه دنیا و داســتان این بازیها با ‪Nier: Automata‬ کاملا متفاوت است، با اکراه قبول کردم که این بازی را نصب و تجربه کنــم. همه اینها را گفتم تــا بدانید با چنین سلیقه و ذهنیتی میخواهم این عنوان یعنی Nier:

Automata را نقد و بررسی کنم که هم داستانش در جهانی تخیلی سیر میکند و نیز از همه مهمتر ژاپنی است و بهطور کلي مجموعهاي از هر آنچه علاقه ندارم، کنار هم چیده شده است. زمانی که بازی را نصب کردم و وارد آن شــدم، با چند روبات پرنــده که خود من باید یکــی از آن روباتها را کنترل میکردم روبهرو شــدم. زاویه دید دوبعدی دوربین و دشمنانی که به سمت ما تیراندازی میکردند نیز آن چیزی نبــود که انتظارش را داشــتم. اندکی میگذرد تا شــخصیت اصلی بازی را ببینید و آن را کنترل کنید. درســت همــان زمان بــود که کمکم معجــزه ‪Nier: Automata‬ بــر من چیره شــد و ناخودآگاه تشــویق به ادامه دادن بازی شــدم. فضا و محیط بازی از آنچــه در تصورم بــود جالبتر بود و تنها چند دقیقه کافی بود تــا ‪Nier: Automata‬ فرد بيعلاقه را شــیفته خودش کنــد. از مرحله دو به بعد بــدون توقف به بازی پرداختــم و از تجربه آن لذت بردم. گاهــی اوقات بعد از تمــام کردن بعضی از بازیها یا دیــدن بعضی از فیلمهــا، تمایل داریم ســاعتها به آن فکر کنیم و بفهمیم چطور میشود چنین اثر هنرمندانهای خلق کرد. این جمله در مورد

‪Nier: Automata‬ دقیقا صدق میکند.

گیمپلی اعتیادآور

با اینکه دوست دارم هرچه زودتر به توصیف گیمپلی بازی بپردازم، اما میخواهم ابتدا کمی داستان بازی را شرح دهم تا ذهنیتی از آن داشته باشید. داستان بازی در دنیای آخرالزمانی روایت میشود که طبق آنچه پی بردم دنباله نسخه قبلی است؛ داستانی بسیار عمیق و فلسفی که در دنیای ماشینها و البته اندرویدها روایت میشود. نکته مهمی که در زمینه داستان بازی به آن پی بردم، این بود که داســتان بازی در پس گیمپلی و اتمسفر آن پنهان شــده و بهآهستگي خودش را به بهترین شکل ممکن به گیمر نشان خواهد داد؛ حتی به کسانی مانند من که نسخههای قبلی را تجربه نکردم. پس از این نظر امتیاز بســیار خوبی را برای این بازی باید قایل شد. اما آنچه مرا تشــویق به ادامه بازی کرد، داســتان آن نبود بلکه گیمپلی ‪Nier: Automata‬ بود که از قضا نقطه قوت کلی بازی حساب میشود. گیمپلی بازی تا لحظه آخر آن اعتیادآور و درگیرکننده است و مانند یک نیروی خاص گیمر را تشویق به ادامه بازی خواهد کرد. مطمئن باشید دقیقا هرجا که لازم باشد نبردی انجام شود، خواهد شد و هرجا که دلتان بخواهداز دیدن مناظر زیبایی که در محیط بــازی وجود دارند لذت ببرید، بازی اجازه خواهد داد و این تصمیمات درست و کارگردانی هوشمند موجب شده تااز گیمپلیاین بازی بهعنوان یک شاهکار یاد کنیم. در بازیهایی با این شــکل تجربه خستهکنندهای از بعضی فایتها داریم، ولی با وجــود کارگردانی عالی گیمپلی، روند بازی آنقدر ســریع پیش خواهد رفت که تکتک مکانیســمهای بازی از جملــه فایتها و حتــی قــدمزدن در محیط بازی هــم لذتبخش خواهد بود و این ســرعت موجب ميشود که تجربه

‪Nier: Automata‬ بههیچوجه کسلکننده نشود. بهعلاوه که در این بازی هر دشمن و هر نبرد تکنیک خاص خودش را خواهد داشــت و این بهدلیل نحوه مبارزه منحصر بهفرد دشمنان خواهد بود. زمانی این موضوع کاملا مشهود میشود که بهصورت تک به تک با باسفایتها مبارزه کنید واین لحظه میبینید که هر باسفایتی روش مبارزه خودش را میطلبد. اگر از لذت مبارزه با باسفایتها بگذریم که شــاید لذتبخش و چالشبرانگیزتریــن بخش مبارزات نیز باشــند، تنها ایرادی که از نظر من به این بخش وارد است تکراری بودن دشــمنان کوچک بازی است که در چند شکل خاص با شما درگیر خواهند شد. چند بار و درســت زمانی که در حال مبارزه با بعضی از این دشمنان اندرویدی شکل که بهصورت پرندهاي بالای سر کاراکتر پرواز میکردند بودم، مشکل دیگري در بازی برای من نمایان شــد. در آن هنگام زاویه دید بد دوربین باعث شد تا دشمن از دید من خارج و در نهایت کاراکتر بازی کشته شود؛ هرچند این اتفاق خیلی کم پیش میآید اما به هرحال به تجربه بازی لطمه میزند.

يک تجربه لذتبخش

با این حال یکی از نقاط قوت بازی، دوربین آن است. ایــن دوربین اغلب اوقات بهصورت ســوم شــخص سهبعدی اســت، اما گهگاه و بهخصوص در مبارزه با باسفایتها و بعضی زمانهــای خاص که دوربین از نمایش تمام زیباییهای محیط بــازی باز میماند، به حالت ایزومتریک و حتــی دوبعدی درخواهد آمد. سازنده بازی با زیرکی هرچه تمامتر میخواهد تجربه لذتبخشتریاز باسفایتها داشته باشید و همچنین با این روش، گرافیک هنری زیبای محیطش را به رخ شما خواهد کشید. علاوه بر داستانپردازی و گیمپلی، شخصیتپردازی و موسیقی بازی هر کدام بهتنهایی یک اثر عالی هستند. شخصیتهای اصلی بازی از جمله 2B‬ و ‪9S با دقت زیادی طراحی شدهاند. علاوه بر آنها دشمنان و باسها و حتی کاراکترهای دیگر نیزازاین طراحی زیبا بینصیب نماندهاند و باید سازندگان آنها را تحسین کرد. سلاحها از تنوع بسیار بالایی برخوردارند و همگی ظاهر منحصر بهفردی دارند و در یک کلام بسیار زیبا طراحی شدهاند. وقتی در مکانهای آرنا مانند رها میشوید، تند شدن ریتم موزیک بازی، نوید یک مبارزه سراسر هیجان را به شــما میدهد و وقتی که در محیط آرام بازی قدم میزنید و به دیدن مناظر زیباي بــازی میپردازید، موســیقی ملایمی لذت آنها را دوچنــدان میکند. علاوه بر این، نظم ریتمیک در موسیقی، نوع موسیقی انتخابشده نیز بسیار عالی بوده است. کافی است به تعداد دانلودهای آلبوم موسیقی و والپیپرهای بازی دقت کنیم تا میزان موفقیت در شــخصیتپردازی، جلوههای هنــری و همچنین موســیقی این بازی پرفروش را دریابیم.

چند ضعف کوچک

تحســین ‪Nier: Automata‬ بس است و کمی هم به نقاط ضعــف آن باید پرداخت. مشــکل جزیی در زاویه دید، تنها مشــکل این بازی نیست و حداقل در نسخه PC که تجربه کردم گاهي شاهد افت فریم در محیطهای شلوغ بودم. این مساله همچنین در زمانی که جریان تند بازی هیجان خاص خودش را به گیمر منتقل میکرد، مشاهده ميشد که خوشایند نبود. از داستان تکراریافت فریم در PC که بگذریم، این بازی بر خلاف گرافیک هنری زیبــا، گرافیک فنی چندان خوبی ندارد و این نکتــه در بافتهای ضعیف بازی و وقتی که از نزدیک به آنها دقت کنید کاملا مشــهود اســت. بهعلاوه برخي از باگهــای جزیی در بخش انیمیشنها در بازی دیده شدهاند که بهاصطلاح کمی توی ذوق میزدند. در مجموع ‪Nier: Automata،‬ به کمک موسیقی شــرقی و گرافیک هنری چشــمنوازش و همچنین با خلق اتمســفر ناب دنیــای آخرالزمانی خود دقیقا همان بازی ناب و لذتبخشی اســت که هر گیمری بهدنبال تجربــهاش میگردد. دقایقــی از تجربه این بازی کافیاست تا حتی گیمرهایی مانند من که علاقه چندانی به چنین سبکهایی ندارند هم در دام : Nier

Automata بیفتند. اگر از چند مشکل بازی که در طول نقد و بررســی به آنها اشاره کردیم چشمپوشی کنید و در دنیای آن غرق شوید، بدون شک عاشق این بازی خواهید شد و هیچ کدام از آن مشکلات برای شما آزاردهنده نخواهند بود. این بــازی در فوریه ســال جاری میلادی توســط استودیوي ژاپنی PlatinumGames عرضه شده و در این مدت توانسته است به رتبه نهم پرفروشترین عنــوان ‪PlayStation 4‬ دســت یابــد . Nier: Automata برای دو پلتفــرم PlayStation4 و

‪Microsoft Windows‬ در دسترس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.