فهرستشرکتهایاینترنتی کهرفتارمشکوک داشتند!

Asre Ertebat - - صفحه اول -

طي گزارشي كه هفته گذشته توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و بر پايه جمعبندي شكايات واصله مردمي از طريق سامانه 195 منتشر شد، اسامي 14 شركت بزرگ اينترنتي كه كاربران بيشترين نارضايتي را از عملكرد آنها داشتند، اعلام شد. اين شكايات بهطور عمده شامل...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.