رويدادی که برای نخستین بار توسط کارکنان همراه اول رقم خورد پذیرش5 مقاله از ایران در کنفرانس جهانی QMOD

Asre Ertebat - - ورود -

کنفرانس بینالمللی QMOD که هر ساله با همکاری یکی از دانشگاههای برتر دنیا برگزار میشود، در بیستمین سال برگزاری خود در دانمارک، در اتفاقی بیسابقه برای نخستین بار پنج مقاله از ایران را پذیرفت و به همین دلیل یک روز این کنفرانس به نام MCI (شــرکت ارتباطات ســیار ایران( نامگذاری شد که در آن تحقیقات و یافتههای این اپراتور در حوزه مدیریت و کیفیت به حضار عرضه شد. به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، بیســتمین دوره کنفرانس جهانی QMOD با همکاری دانشگاههای لیشــوپینگ و لوند که سابقهای 350 ساله در اروپا دارد، طي روزهای 14 تا 16 مردادماه سالجاری در کشور دانمارک با شعار « چالش ها و فرصت های کیفیت محصول در چهارمین انقلاب صنعتی» برگزار شد. ایــن کنفرانــس کــه یکــی از معتبرترین کنفرانسهــای بینالمللی در زمینه کیفیت، خدمات، توســعه سازمان و مســایل مربوط به مدیریت است، هرســاله توسط دپارتمان کیفیت اروپا با مدیریت پروفسور ینس دالگارد، مدرس دروس مدیریت اســتراتژی کیفیت و مدیریت استراتژیک تکنولوژی در دوره MBA شــرکت همراه اول برگزار می شود و سالانه نزدیک به 150 کشــور از نقاط مختلف دنیا در این کنفرانس گرد هــم میآیند تا آخرین دســتاوردهای خود را در زمینههای مختلف مدیریتی در ســازمانها و شرکتهای بزرگ دنیا ارایه داده و بهاشتراک بگذارند. امســال نیز ایــن کنفرانس از لحــاظ تعداد کشــورهای شــرکت کننده جــزو برترین کنفرانسهــا و از دیــد پروفســور دالگارد، رییس انجمــن کیفیت اتحادیــه اروپا یکی از بیســابقهترین دورهها از لحــاظ علمی و کاربردی محسوب شــد. حضور بیش از 180 کشــور از اقصانقاط دنیا که اکثریت در سطح پروفسور، اساتید و فارغالتحصیلان دکترا در این کنفرانس شــرکت کرده بودند، اهمیت بالایی بــه آن داده بود. از ســوی دیگر هیات داوران این دوره که مقالات منتخب را بررسی و بــراي حضــور در این کنفرانــس پذیرفته بودند، متشــکل از60 نفر از بهترین اساتید و کارشناسان کیفی شناختهشده در دنیا بودند. بر اساس این گزارش، امســال در بیستمین دوره برگــزاری کنفرانــس QMOD اتفاق بیسابقهای برای کشــور ایران رقم خورد. در این دوره پنج مقاله از کشــور ایران پذیرفته شد که همگی از کارکنان شرکت همراه اول و دانشــجویان MBA دانشــگاه لیشوپینگ سوئد بودند. نکته دیگر آنکه همین موضوع به نامگذاری یک روز این کنفرانس به نام MCI )شرکت ارتباطات سیار ایران( منجر شد. این در حالی است که در 19 سال گذشته تنها سه مقاله از ایران در این کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفته بود، اما امســال تنها در یک دوره پنج مقاله پذیرفته شــد و حتــی مجال ارایه پیدا کردند که مورد تمجیــد هیات داوران و پروفسور دالگارد قرار گرفت. «خودارزیابی کمپانی با استفاده از مدل تعالی سادهسازیشــده » یکــی از عناوین مقالات ارایهشده از سوی تیم اعزامی از ایران بود که در آن نتایج تحقیقات از یکی از شــرکتهای زیرمجموعه همراه اول با هدف کاهش فاصله توانمندسازها و مسیر تعالی سازمانی با تمرکز روی پرسنل مجموعه از نظر جنسیت، جایگاه شغلی و میزان تحصیلات آنها انجام شد. یافتههای این تحقیق بر لزوم مشارکت بیشتر کارکنان در تصمیمسازیهای سازمانی، لزوم توجه به تمام فعالیت های کارکنان و تشویق آنها و افزایــش آموزش هــای حین خدمت برای ارتقــای عملکرد کارکنان و ســازمان تاکید کرده اســت. «ارزیابی توانمندســازها در مدیریــت کیفیت» عنوان یکــی دیگر از مقالات پذیرفتهشــده در این کنفرانس بود. در بخشــی از این مقاله آمده اســت، مانند بســیاری از اپراتورهای موبایــل دنیا، همراه اول نیز با چالش های بی ثباتــی بازار موبایل که از تاثیرات ســریع و گسترده فناوریهای نو، نیاز روزافــزون مصرف دیتــا و و افزایش ضریب نفوذ تلفن هوشــمند نشات ميگیرد، مواجه است. دراینمیان جلبنظر مشترکان و حفظ رضایت مستمر آنها نیازمند بررسیها و ارزیابیهای متعدد است. بر این اساس در یک ارزیابی درونسازمانی که در شرکت ارتباطات سیارایران انجام شد، یافتههای بهدستآمده در مقاله مذکور ارایه شد. «شکاف کیفیت خدمات در بخش تلکام» دیگر مقاله پذیرفتهشده از تیم اعزامی همراهاول به کنفرانس بینالمللــی QMOD بود. امروزه انفجار اپلیکیشــنهای موبایــل و همچنین افزایش خدمات دیجیتال در طول سال های اخیر، اهمیت ارایه اینترنت ســیار را بهعنوان خدمت اصلی اپراتورهای موبایل بهشدت ارتقا داده است. بر اساس اطلاعات درج شده در این مقاله طي سالهای 2016 تا 2017 ترافیک دیتا رشد 70 درصدی داشــته و پیش بینی میشود تا سال 2022 نیز تا 90 درصد ترافیک دیتای سیار از طریق گوشــی های هوشمند خواهد بود. بههمین دلیل اپراتورها سرمایهگذاری زیادی روی فناوری هــای ‪3G، 4G‬ و 5G کرده اند تا بتوانند در بــازار باقی بماننــد. اما در عین حال باید مفهوم دقیقی از رضایت از چشــم یک مشترک و انتظار آنها از کیفیت اینترنت موبایل داشــت. در این خصوص یک تحقیق پیرامون فاصلــه و تفاوت میــان توقعات از کیفیت خدمات اینترنت بــا درک کیفیت از سوی مشترکان شرکت MCI (همراهاول(، با تمرکز بر سرعت اینترنت، ساختار نرخگذاری اینترنت، صورتحساب، تسهیلات و طرحهای تشــویقی انجام شــد که نتایج بهدستآمده در مقاله مذکور به حضار ارایه شــد . «ارزیابی کیفیت روند مدیریت استراتژیک با استفاده از مدل تعالی 4P» عنــوان مقاله دیگری بود که از ســوی هیات ایران ارایه شد. این مقاله برگرفته از نتایج تحقیق انجام شــده با هدف ارزیابی و شناسایی ارتقای کیفیت در فرایند مدیریت استراتژیک با استفاده از مدل تعالی 4P و مدل تعالــی EFQM برای بیان نقش و ضعف و قوتهای فرایند مدیریت استراتژیک در شرکت ارتباطات سیار ایران بود. در نهایت اینکه پنجمین مقاله پذیرفتهشده از ایران ، «شناسایی شکاف کیفیتی در خدمات آموزشی با مدل SERVQUAL» نام داشت که در آن به تحقیق در خصوص نقش کیفیت آموزش پرسنل در ارتقای شغلی آنها، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی MCI از نظر کارکنان بــرای یافتن فاصلــه میان توقــع و خدمات دریافتی و ارتقای ســطح آمــوزش کارکنان واحد آموزش و ارایه آموزشهای اختصاصی پرداخته و نتایــج حاصله در قالــب مقاله به حضار در کنفرانس QMOD ارایه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.