فرشتهها را آزاد کنید

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا ميرخانی rmirkhani@yahoo.com

مدتهاست قبل از انتشــار عکســی از فرزندم در فضای مجازی به تمام جوانب و سوالات احتمالی آینده او در مورد انتشار عکسش میاندیشم؛ مبادا در بزرگسالی از دیده شدن عکسی با ژستی خاص و اساسا از چرایی به تصویرکشیدهشدنش برآشفته شــود و ما را به نقض حریم خود متهم کند و پاسخی نداشته باشیم برای این سوال که چرا مسایل شخصیاش را در فضای مجازی منتشر کردهایم؟ این دغدغه البته، مادرانه و شخصی اســت، اما دنیا هم تغییر کرده انگار. همیشه مخالف بودهام با روی جلد مجلههایی با عکس دخترکان آرایش کرده که مینشانند کنار هم و وادارشــان میکنند ژستی زنانه بگیرند. آدمهای عزیزي که همنشــین عروســکها بودهاند یا باید باشند، انگار مسابقه است! شــاید باورش سخت باشــد اما حالا فضای مجازی هم به دنیای پاک و معصومانه کودکان متعرض شده و شاهد پدیدهای جدید در این فضای بیسروته هســتیم؛ پدیده کودکان کار این بار نه با لباس و ظاهر آشفته بلکه با شمایلی کاملا مدرن و دلفریب، در فضای سایبری. تاسفبار است اما کودکانی با میانگین سنی دو تا پنج سال این روزها به عروسکهای گردان والدینی تبدیل شدهاند که از طریق آنها کسب درآمد میکنند و به نوعی به نانآور خانواده تبدیل شدهاند. موضوعی که تاکنون زمزمههای بسیاری در مورد آن مطرح شــده و خوشبختانه مورد توجه برخی رسانهها هم قرار گرفته است. اکنون با پدیده تلخ کودکان کار اینستاگرام مواجه هستیم که زندگیشان در تسخیر شــبکههای اجتماعی قرار گرفته و از آنها برای تبلیغ هر چیزی استفاده میشود، از مد گرفته تا یک مغازه فروش اسباببازی. آنها با ظاهر سلبریتیگونه و با آرایش و لباسهای آنچنانی به جای بچگیکردن و دویدن در پارکها و بازی با همسالان خود، درگیر آرایشگاه و آتلیه و پرو لباس و تست کردنانواع شامپو، لوسیون و غیره هستند و ساعتهای متمادی بنا به خواسته پدر و مادر خود مجبور به کار تحمیلی هستند و بعضا درآمدهای خوبی برای والدینشان به همراه دارند. اما سوالایناست؛ آیا ما والدین، صرفا مالک کودک هستیم یا موظف به حفاظت از حقوق آنهاییم؟ آیا اجازه صرف والدین برای کودکانی که قدرت تمیز دادن بد و خوب را ندارند و دراین مسیر ممکناست دچار آسیبهای روحی و یا جسمی شوند، برای چنین کاری و برای کسب درآمد کافیاست؟ اگر کودکان در آیندهاز نحوهاین گونه کسب درآمد توسط خود آگاهی یابند و احساس شرمساری کنند مردان و زنانی که نام پدر و مادر را با خود به یدک میکشند، پاسخی قانعکننده برای آنها خواهند داشت؟ این روزهــا، خیلی پیش آمده کــه آرزو کنم کاش میشــد بروم داخل عکسهای اینستاگرامی این کودکان و آن فرشتههای کوچک را محکم در آغوش گرفته و آزادشان کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.