در جشنواره پرداخت الکترونیک سداد بنز۲۰1۷ برنده شويد

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

شركت پرداختالكترونيك سدادازابتداي شهريور ۱396 دور تازه جشنواره جوايز خود را آغاز كرد. اين شركت تا پايانامسال به كساني كهاز كارتخوانهاي سداد اســتفاده ميكنند به صورت هفتگي جايزه اهدا ميكند. از جمله جوايزاين جشنواره ميتوان به سه جايزه ۱0 ميليون توماني در هر هفته اشاره كرد. جايزه ويژه جشنواره شركت پرداخت الكترونيك سداد يك دستگاه بنز ۲0۱۷ سري است. شركت پرداخت الكترونيك ســداد تاكنون به منظور ترغيب افراد به استفاده از كارتخوانهايش، چندين دوره جشنواره جوايز برگزار كرده است كه اين امر اقبال همگاني به كارتخوانهاي اين شركت را در پي داشته است، از اين رو جوايز اين دوره شامل كساني كه براي نصب كارتخوان تا پايان سال 96 نزد اين شركت ثبت درخواست كنند و پس از دريافت كارتخوان خود از آن استفاده كنند، نيز ميشود. ويژگي منحصر بهفرد اين دوره از جشنواره پرداخت الكترونيك سداد، تعداد فراوان و مبلغ بالاي هداياست.

کسب سه استاندارد ISO

شركت پرداخت الكترونيك سداد در پي افزايش كيفيت خدمات و محصولات خود موفق به دريافت سه گواهينامه جديد استاندارد شد. استانداردهاي ISO ‪9001، ISO 10002‬ و 10004 ISO سه استاندارد جديد است كه شركت پرداخت الكترونيك سداد توانسته است آنها را كسب كند. 9001 ISO اســتانداردي مربوط به سيستم مديريت كيفيت است. استاندارد 10002 ISO ناظر بر رسيدگي به شكايات مشتريان است و استاندارد 10004 ISO نيز مربوط به پايش و اندازهگيري رضايت مشتري است. كسب گواهينامههاي كيفي و فني از اين دست، نشاني از اعتقاد يك شركت به اصل مشتريمداري و نويدبخش آيندهاي روشنتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.