توسعه استارتآپها به رشته کامپیوتر رونق داده است

Asre Ertebat - - تحليل -

توسعهاستارتآپها موجب تغییر علاقهمندینخبگان درانتخاب رشته دانشگاهی برای ادامه تحصیل شده و زمینه را برای رونق رشته کامپیوتر فراهم کرده است. کاظم قلمچی واقف و متولی بنیاد علمی آموزشی قلمچی)وقف عام(، گفت: در کنار نخبههایی که از ایران مهاجرت میکنند، دانشآموختگانی هستند که به کشور باز میگردند و به تحصیل و اشتغال و تدریس در ایران مشغول میشوند. وی افزود: با توسعه استارتآپها به نظر میرسد بسیاری از نخبگان به کشور بازگشتهاند. وی تاکید کرد: این تنها تاثیر استارتآپ ها بر جامعه نخبه ایرانی نیست این تغییر باعث شده علاقهمندی و انتخاب کنکوریها برای رشته تحصیلی تغییر کند به عنوان مثال سالها بود که رشتههایی مانند برق و الکترونیک انتخاب اول برترینهای رشته ریاضی فیزیک بود اما در یکی دو سال اخیر رشته مهندسی کامپیوتر هم به اولویتهای برتر بسیاری از آنها تبدیل شده است. یعنی با توجه به رونق کسب و کار استارتآپها مسیر حرکت بسیاری از دارندگان رتبههای بالای کنکور هم تغییر کرده است. به گفته وی یکی از مهمترین دلایل موفقیت ایــن نخبگان به جز هوش آنها، حمایت بیدریغ خانوادههاست، یعنی ایجاد محیطی غنی که رشد و بالندگی این دانشآموزان را فراهم کرده است . او گفت: اکنون تمرکز بنیاد توجه به نقش اولیا و خانوادهها در مسیر پیشرفت دانشآموزان و نخبهها است. مسالهای که عموما نادیده گرفته میشود به عبارت بهتر برای نخستین بار است که از نقش اولیا به عنوان عامل موفقیت رتبههای برتر کنکور تمجید و تقدیر به عمل میآید. وی موفقیت رتبههای برتر در کنکور را دستاورد پیوستگی توصیف کرد و افزود: همین استمرار در کانون باعث شده به عنوان مثال در رشته تجربی 45 رتبه زیر ۱0 در گروههای مختلف توسط دانشآموزان کسب شود ضمن این که در رشته ریاضی هم این تعداد به 39 نفر میرسد. محمدرضا حافظی، رییس جامعه خیرین مدرسهســاز کشــور نیز با اشاره به تلاشهای جامعه خیرین مدرسهســاز در بیش از دو دهه گذشته تاکید کرد: فعالیت این جامعه در 2۱ سال گذشته افتخارات بزرگی را برای کشور به دست آورده است؛ این در حالیست که خیرین مدرسهساز با تعداد محدودی عضو، کار خود را آغاز کرد اما امروز خوشبختانه ۶50 هزار نفر در داخل کشور و هزار نفر در سراسر جهان به این موج در حال گسترش پیوستهاند. وی برنامه آتی جامعه خیرین مدرسهساز را احداث مدارس در خارج از مرزهای کشور عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه تعداد قابل توجهی از فرزندان ایران در دیگر کشورها در مدارسی که گاه آموزههایی غیرواقعی در مورد ایران به آنها القا میکنند در حال تحصیل هستند و در این شرایط بهتدریج ریشههای خود را به فراموشی میسپارند، به همین دلیل خیرین مدرسهساز در تلاش هستند بااحداث مدارس ایرانی، محیطی برای تدریس فرزندانمان در خارج از کشور فراهم کنند. او گفت: با همین هدف نمایندگان خیرین مدرسهساز سفری به کشور کانادا و در ادامه آلمان خواهند داشت تا موضوع احداث واحدهای آموزشی را در شهرهای این دو کشور پیگیری کنند. در این همایش که با حضور نخبگان و خانوادههای آنها، اساتید، مسوولان آموزشی و دانشگاهها، چهرههای ماندگار علمی، خیرین مدرسهساز و مسوولان کتابخانهها برگزار شــد، از ۱30 رتبه تکرقمی و برتر کنکور سراسری 9۶، همچنین از رتبههای زیر ۱0 ایثارگران به همراه اولیای آنها با اهدای جوایز قدردانی شد. نکته قابل توجه در این مراسم حضور پررنگ نخبههایی بود که از مناطق روستایی بودند همچنین نخبگان کمتوان جسمی و به خصوص نابینایانی که حائز رتبههای برتر شدهاند. ۱7 دانشآموز نابینا و کمبینا و دارای معلولیتهای جسمی حرکتی در این جمع حضور داشتند. این دانشآموزان با دانشآموزان منطقه 3 رقابت کردند و موفق شدند تا رتبههای زیر هزار را کسب کنند. پدیده جدید سال 9۶ را هم میتوان درخشش روســتاییان و تداوم موفقیت نابینایان دانست ضمن این که دانشآموزان یزدی و تبریزی هم رکوردشکن بودند و بیشترین رتبههای تکرقمی را به دست آوردند. همایش علمی تجلیل از نخبگان و رتبههای تکرقمی کانون در کنکور سراسری 9۶، به همت بنیاد علمی آموزشی قلمچی)وقف عام( در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.