آخرین فرصت حضور در پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس

Asre Ertebat - - تحليل -

با توجه به برگزاری نمایشگاه جیتکس در مهر ماه شرکتهای حوزه ICT تنها 20 روز فرصت دارند تا برای شــرکت در این نمایشگاه در قالب پاویون رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبتنام کنند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT ، پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس توسط اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار ایران و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برگزار میشود. همچنین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( نیز از حضور شرکتهای متقاضی در پاویون ملی فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه جیتکس 20۱۶ حمایت کرده است. پاویون جمهوری اسلامی ایران که پیش از این نیز در دو سال متوالی و از سال 20۱5 در جیتکس تشکیل شده، دیدارهای تجاری ویژه B2B( ) را میسر کرده و با رایزنی و تلاش صورتگرفته، بهترین نقطه از نمایشــگاه در اختیار ایران قرار گرفته است. شرکتهای حاضر در پاویونایران با هزینهای بهمراتب پایینتراز دیگر شرکتهای حاضر در جیتکس از امکاناتی مانند امکان استفاده از غرفههای سفارشیسازی شده، مترجم تخصصی و مشاوره تنظیم و عقد قرارداد بهرهمند میشوند. همچنین معرفی شرکتهای حاضر در پاویون ایران براي اخذ تسهیلات بانکی ارزان در جهت پوشش هزینهها و پشتیبانی از قراردادها از دیگر خدمات ارایهشده است. به گفته محمدرضا طلایی، رییس اتحادیــه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار ایران، شرکتهای نوپا و نوآور ایرانی نیز میتوانند در بخش ویژه این نمایشگاه حضور یابند. همچنین سمینار معرفی توانمندیها و پتانسیلهای ICT کشور در حوزه تولید، سرمایهگذاری و صادرات نیز در جیتکس برگزار میشود. حضور شرکتهای فناوریمحور ایرانی در جیتکس و در قالب پاویون رسمی جمهوریاسلامیایران میتواند فرصت مناسبیبرای شرکتهای ICT داخلیباشد. نمایشگاه جیتکس امســال نیز در مرکز تجارت جهانی دوبی واقع در امارات متحده عربی برگزار میشود. متقاضیان استفاده از خدمات پاویون رسمی ایران در جیتکس میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت فارسی جیتکس با آدرس irgitex.com مراجعه کرده یا در صورت نیاز به اطلاعات بیشــتر و مشاوره با شماره تلفن 02۱88۱75053 تماس حاصل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.