فهرست شرکتهایICTد ه اايیراننتیرنرتهفتیاکیهکهگ رفذتشاترمشکوکداشتند!

Asre Ertebat - - ويژه - پريسا خسروداد Khosrodad.news@gmail.com

دولت و بخش خصوصي در هفته گذشته، روزهاي بســيار پرالتهابي را ســپري كردند. زيرا چنانچه جهرمي، سكاندار جديد وزارت ارتباطات پيش از اين مطرح كرده بود، قرار بود اساميشــركتهاي اينترنتی كه بيشــترين شــكايت را از سوی مردم داشتند، معرفي شوند. معيار معرفي آنها نيز تعداد شكاياتي قرار گرفت كه توسط مشتركان گلايهمند به سامانه 195 وزارت ارتباطات گزارش شده بود. علاوه بر انتشار اسامي شــركتهايي كه بيشترين شكايات ثبتشده را داشتند، آنچه كه اين موضوع را مورد بازتاب گســترده اي قرار داد، اين بود كه جهرمي پيش از اجراي اقدام مذكور اعلام كرده بود « به عنوان بهترين راه نظارت، اسامی شركت های اينترنتی كه بيشترين شــكايات را از طرف مردم دارند، رســانهای ميكند ». از همين روي استفاده از لفظ رسانه اي شدن اسامي اين شركت ها، باعث شــد تا اين امر حالتي مشابه افشــاگري به خود بگيرد. در اين شــماره ICT ايراني در هفته اي كه گذشــت، علاوه بر پرداختن به اين موضوع، سري هم به چگونگي وضعيت جرايم سايبري در كشور و همچنين بازار مكاره نسخههاي دارويي اينترنتي مي زنيم تا بلكه بتوانيم ارزيابــي چندجانبه اي از حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در هفته نخست شهريور 1396 داشته باشيم.

افشاي اسامي شــرکت هاي پُرشاکی اينترنت

طي گزارشــي كه هفته گذشته توســط سازمان تنظيــم مقــررات و ارتباطــات راديويي و بر پايه جمع بندي شكايات واصله مردمي از طريق سامانه 195 منتشر شد، اسامي 14 شــركت بزرگ اينترنتي كه كاربران بيشــترين نارضايتي را از عملكرد آنها داشــتند، اعلام شد. اين شكايات به طور عمده شامل چهار بخش از جملــه تحويل ترافيک كمتــر از مقدار فروخته شده، تحويل ســرعت كمتر از قرارداد، گرانفروشــی و تعرفه بالاي خدمــات بود. طبق جدول مذكور شــركت هاي مبين نت، ايرانسل، شاتل، داتک و صبانت به ترتيب در صدر فهرستي قرار داشــتند كه مردم بيش از ساير شركت ها از آنها شــكايت كرده بودند. بر اثر اين اقدام، البته واكنش های زيادي بابت روش انتشار اسامي اين شركتها به پا شد، بهطوري كه باعث شد يک روز پس از انتشار ليست مذكور تغييراتي در آن ايجاد شود. اين اصلاحات شامل حال سه شركت ميشد كه در ميان آنها بيشتر از همه وضعيت ايرانسل را با كاهش 600 شــكايت تغييــر داد و به عبارتي بهبود بخشيد. سرپرســت رگولاتوری هم در گفت وگو با روابط عمومی سازمان متبوع خود، به ارايه توضيحاتی پرداخت تا به نوعی موضــوع را اصلاح و تلطيف كرده باشــد. از جمله آنكه اعلام شــد بسياری از شكايات كاربران اصولا وارد نبوده و رد میشود. از سوی ديگر اين سازمان بررسیهای ميدانی زيادی به عمل آورده و با موردی از كمفروشی اينترنت به مردم مواجه نشده است. در اين ميان شركت شــاتل اما تنها شركتی بود كه نســبت به روش تهيه گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطــات راديويی علنا و با ارســال اطلاعيه ای برای رسانه ها انتقاد كرد. اين شركت در مطلبی با اين تيتر كه هيچ كم فروشی صورت نگرفته اســت، شــيوه تهيه گزارش و ارايه آن به رســانهها از ســوی رگولاتوری را مبهم و تلويحا نادرست دانســت و از عملكرد اين شركت دفاع كرد. البته مديرعامل اين شــركت اعلام داشت كــه از وزارت ارتباطات هم پيگيــر چند و چون اين فهرست شده و آنها نيز به وی توضيح دادهاند كه بيشتر شفاف سازی مدنظر بوده و كم فروشی اينترنت صورت نگرفته اســت كه اگر چنين بود، قطعا برخورد میشد. روز چهارشــنبه اما ايرانســل هم با ارسال متن كوتاهی برای رســانهها و البته لحن تشكرآميز از وزارت ارتباطات برای شفافسازی، اعلام كرد كه كمترين ميزان شــكايت در خصوص كم فروشی اينترنت را داشته است. مخلص كلام اين كه با توضيحات رگولاتوری كه بلافاصله و يک روز پس از انتشار فهرست مذكور صورت گرفت، در واقع می توان اين طور برداشت كرد كه تخلفی در زمينه كم فروشی اينترنت رخ نداده و آنچه منتشر شــده صرفا ميزان شكايات ثبتشده از هر اپراتور اينترنت بوده كه بسياری از آن شكايات هم رد میشوند. به هر حال آنچه می توان دريافت اين اســت كه در واقع حداقل كاركرد يا نام فهرســت مذكور را می شــد اين گذاشت: فهرســت اپراتورهايی كه رفتارشان به گونهای بوده كه كاربرانشان را با شک و ترديد مواجه میكردند.

ماجراي 8 هزار کانال تلگرامي به کجا رسيد؟

يكي از مناقشههايي كه در آخرين روزهــاي وزارت واعظي به ميان كشــيده شــد، وجــود ليســتي مشتمل بر اســم 8 هزار كانال تلگرام بود كه از منظر معاون دادستان كل كشور داراي محتواي مجرمانه بود و اين ليست به منظور اعمال فيلترينگ و بســتن اين كانالها به وزارت ارتباطات ارســال شــده بود. اما عليرغم فشارهاي قوه قضاييه، وزير وقت ارتباطات اظهار ميداشت كه چنين ليستي به دست وزارتخانهاش نرسيده است. حال با ورود وزير جديد ارتباطات، گويا اين ليســت ســرانجام به مقصد رسيده، اما مخاطرات پيرامون آن هنوز به اتمام نرسيده است. هفته گذشته، جهرمي اعلام كرد؛ ليست 8 هزار كانال تلگرامي كه توسط دادســتانی كل كشور ارسال شده، بررسی شد. لذا بخشی از آنها مصداق مسايل غيراخلاقی نبوده و آنهايی كه بودند اعلام و گزارش آن را به دادستانی ارايه كرديم و تلاش می كنيم بــا حمايت قــوه قضاييه اين مســايل ساماندهی شود. در اين زمينه گرچه صــورت قضيه به نظر واضح اســت، اما نكات تاملبرانگيز بسياري در پس آن نهفته است. نخست اين كه تحليل محتواي 8هزار كانال توسط يک دســتگاه پرمشــغله همچون قوه قضاييــه به نوبه خود اقدام بســيار زمانبر و خطيري است. حال تصور كردن اين كه امر مذكور بهطور مجدد توسط دســتگاهي ديگر انجام شود و به عبارت واضحتر مورد بازشــماري قرار گيرد، نكته اي است كه جهت استفاده بهينه دستگاه ها از وقت و جلوگيري از هدررفــت هر گونه انرژي، الزام دستيابي به نگاهي واحد و يكپارچه در غالب صدور دســتورالعمل و تدوين اســتاندارد براي تعريف محتواي مجرمانه در سياستهاي اعمال و يا عدم اعمال فيلترينگ را مي طلبد. ديگر اين كه اشــاره بــه اظهــارات خرم آبادي، معاون دادســتان كل كشــور در خصوص سند ارســال فهرســت 8 هزار كانال تلگرامي خالي از لطف نيست كه ايشــان در كنار وجود سامانه اي الكترونيكي جهت ارســال دستورات قوه قضاييه به وزارت ارتباطات به وجــود كانالي تلگرامي در اين زمينه اشاره كردند. اين در حالي است كه وي چندي پيش استفاده از شــبكه اجتماعي جهت مكاتبات اداري را تخلف اعلام كرده و خاطرنشان ساخته بود عليه نهادهای استفادهكننده از تلگرام در امور اداری، اعلام جرم میشود.

کوچ داروفروشان ناصرخسرو به فضاي مجازي

هفته گذشته، دبير انجمن داروســازان تهران طي مصاحبه اي خاطرنشــان كرد كه هيچ داروخانه ای حق ندارد داروی خود را به شــكل اينترنتی به مصرف كننده عرضه كند و اگر مبادرت به انجام ايــن امر كند، طبق ضوابط، كار غيرقانونی كرده است. اين مطلب، بهانهاي شد تا واقعيتهايي كه در ايــن حوزه وجود دارد را تا حدودي براي مسوولان و دســت اندركاران اين حوزه آشكار كنيم. طبق بررسي هاي انجام شــده در حال حاضر به حدي تعداد كانالها و صفحات فروش انواع داروها و مكمل هاي ورزشــي از نوع مورد تاييد سازمان غذا و دارو و يا نوع بــازار آزادش )بدون هيچگونه تاييديهاي( افزايش يافته است كه به نظر ميرسد دلالان دارو در ناصرخسرو ديگر حرفي براي گفتن ندارند. زيــرا قادرند بدون هيچ گونه دردســري ناشي از سررسيدن ماموران و يا لزوم اجاره مغازه با كاربريهاي مختلف جهت پوشش فعاليتهاي غيرقانونــي خود، صرفا با داشــتن يک گوشــي هوشــمند و خريد يک بســته اينترنت به كسب درآمدهاي ميليوني ناشــي از فروش غيرقانوني دارو بپردازند. لذا در حالي كه اهميت مسدودسازي كانال هاي فروش انواع دارو كه به طور مســتقيم جان مردم را تهديد ميكند كمتــر از كانالهاي غيراخلاقي نيست، شــاهد هســتيم كه فعالان مذكور بدون هيچ مانعي بــه كســب و كار ميپردازند. اين در حالي اســت كه در اغلب كشورهاي توسعهيافته، سازمان هاي مسوول تامين سلامت فرد و جامعه به طور مستقيم بر روزنه هاي تزريق دارو و مكمل در ميان مردم نظارت دارنــد. واقعيت دردناكتر در خصوص داروفروشــان اينترنتي اين است كه به حدي تنــوع محصولات آنها اعــم از داروهاي مخصوص ســقط جنين گرفته تا چاقي و لاغري بسيار اســت كه برخي مشــترياني كه اميدي به استفاده از سهم بيمه خود در جهت خريد برخي از انواع داروها را ندارند، ترجيح ميدهند به جاي تلف كردن وقتشــان در داروخانههــا به منظور جســت و جوي داروي مورد نظــر، آن را از بازار سياه موجود در فضاي مجازي كه بدون هيچ روز تعطيلي داير است، تهيه كنند.

نفوذيهاي ناشــناس گروه تلگرامي را جدي بگيريد!

اما پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ايران يا همان پليس فتا در هفته گذشته روزهاي پركاري را پشــت ســر گذاشت. نخست آنكه رييس پليس فتاي استان خوزستان اعلام كرد، جرايم مالی در بســتر سايبری رو به افزايش است و از اين بابت جرايمي نظير برداشت غيرمجــاز از حســاب ديگــران و خريد شــارژ سيمكارت از حسابهای بانكی ديگران رشد پيدا كرده است. رييس پليس فتاي استان اراك نيز از والديني كــه فرزنــدان آنهــا از علاقه مندان به بازيهاي آنلاين هستند، خواسته بود تا نسبت به برداشــت غيرمجــاز پول از حســاب توســط فرزندانشان حساس باشند. زيرا موارد ثبت شده متعــددي وجــود دارد كه طي آن پــدر يا مادر خانواده بابت برداشت پول از حساب بانكي شان شكايت كرده اند و سرانجام مشخص شده، عامل اقدام مذكور فرزندشان بوده و دليل آن نيز خريد جم )سكههای مخصوص بازی( برای بهروزرساني نرم افزار و يا شارژ بازي هاي رايانه اي بوده است. در ادامه فرمانده انتظامی اســتان زنجان نيز از شناسايی و دستگيری باند فيشينگ حرفه ای كه اقدام به برداشــت غير مجاز ازحســاب ديگران می كردند خبر داد. در اين اقدام مشخص شد كه شخص يا اشخاص ناشناسي با ورود به گروه مركز خريد زنجان با بيــش از 1700 نفر عضو در يک شبكه اجتماعي، اقدام به تبليغ نرم افزار ماهواره جيبي ) دانلود مجاني( براي گوشــي هاي همراه ميكردنــد كه شــاكيان پس از دانلــود و نصب نرم افــزار جهــت فعال ســازي آن به يكــی از درگاه های بانكی هدايت شــده و بــا وارد كردن اطلاعــات كارت بانكي جهــت پرداخت هزينه فعال ســازی با پيغــام خطا مواجه شــده و پس ازگذشــت چند روز مبالغی از حســاب شاكيان كسر می شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.