رویکردومقرراتکشورهایاروپاییدرقبالفیلترینگ

Asre Ertebat - - ويژه -

...ادامه از صفحه6 با وجود اين، رونــد كنونی مغاير بــا اين نوع رهيافتها اســت. اقدامات كشورهای اروپايی در انسداد و معدوم سازی ســاير موارد، به جز مبــارزه با تروريســم و پورنوگرافــی كودك، تاكنون منجــر به ايجــاد الزام بــرای اِعمال حتمی اين محدوديت ها نشــده است. مقرره تجارت الكترونيكی 28 بــا اعطای امتياز ويژه به

ISP ها، آنان را از بابت هرگونه مسووليت مدنی و كيفری بابت صرفا انتقــال منفعل اطلاعات بيمه كرده اســت، حتی اگر اعلاميه نقض حق دريافت كرده باشــند. همچنيــن تعهدی به پايش محتوا ندارند. البته ايــن امر مانع از آن نيست كه در صورت دســتور دادگاه اقدامات لازم را برای مسدودسازی انجام ندهند. ظاهرا اين رهيافت مشخص بهدليل اتخاذ “استراتژی بازار ديجيتال واحد” 29 قرار است تغيير كند و يک “وظيفه مراقبت” نســبت به همه ISPها اعمال شود. نهايــت اينكــه، قانــون جديــد پارلمــان اروپايــی و شــورا 30 در آزادی دسترســی بــه اينترنــت، دكترين عدم- پايــش مقرره تجارت الكترونيكــی را حفظ كرده و هر نوع مسدودسازی محتوا را به روشني منع كرده، مگر برای موارد بســيار نادر كه در قانون بر آن تصريح شده است. مهم ترين رويكرد اين قانون، حذف قاعده مسدودسازی داوطلبانه بدون وجود قانون مشــخص است كه بر كل فرايند كشــورهای فاقد قانــون تاثير زيادی خواهد گذاشــت. همچنين در ايــن قانون

ISPها موظف شــدند تا شــرايطی را كه به مسدودسازی منجر می شود به هنگام انعقاد قرارداد با مشــتركان به دقت و شفافيت زياد تصريح كنند، در غير اين صورت مشــتركان حق اعتراض دارند. به علاوه بــا معرفی نهاد جديد “اداره پايش ملی”، اين اداره مسوول بازرســی و تعقيب نقض اين مقررات است و كشــورهای عضو بايد در قانون ملی برای آن مجازات مناســبی تعيين كننــد. اين قانون تعيين موضوعات مشــمول مسدودسازی را بر عهده كشورها گذاشــته اما تاكيد می كند كه هرگونه قانون گذاری بايد بر اساس قانون اتحاديه اروپايی و “منشور حقوق بنيادين” باشد. 1. شــامل: 1( حمايــت از داده/ حريــم خصوصي؛ 2( قانون جزا براي مقابله با جرايم اقتصادي مرتبــط با كامپيوتــر؛ 3( حمايت از حقــوق مالكيــت فكــري؛ 4( حمايت در برابر محتواي غيرقانونــي و مضر؛ 5( قانون آيين دادرســي كيفري و 6( مقررات قانوني در زمينه امنيت، مانند امضــاي ديجيتال و سيستم هاي رمزنگاري:

‪COMCRIME Study: Legal Aspects of‬ ‪Computer-Related Crime in the Information‬ ‪Society, Prof. Dr. Dr. Ulrich Sieber, European‬ ‪.Commission, 1998‬ ‪.The Hesse Data Protection Act .2‬ ‪The International Handbook on Computer .3‬ ‪Crime: Computer-Related Economic Crime and‬ ‪the Infringements of Privacy, Sieber, Ulrich, p.‬ ‪.42, John Wiley & Sons Inc., 1986‬ ‪Directive 95/46/EC The European Parliament. 4‬ ‪and of the Council on the protection of individuals‬ ‪with regard to the processing of personal data and‬ ‪.on the free movement of such data‬ ‪Directive 97/66/EC of Processing of personal .5‬ ‪data and the protection of privacy in the‬ ‪.telecommunications sector‬ ‪Directive 2002/58/ EC of the European .6‬ ‪Parliament and the Council of the European‬ ‪Union on privacy and electronic communications‬ ‪of processing of personal data and the protection‬ ‪of privacy in the electronic communications‬ .sector ‪Comparative study on blocking, filtering and .7‬ ‪take-down of illegal Internet content. P. 775,‬ ‪.2015, Swiss Institute of Comparative Law‬ ‪.Obviously illegal hate speech .8‬ ‪Directive 2001/29/ EC of the European. 9‬ ‪Parliament and of the Council of 22 May 2001 on‬ ‪the harmonization of certain aspects of copyright‬ ‪.and related rights in the information society‬ ‪.Right to be let/left alone .10‬ ‪Guidelines on the Protection of Privacy .11‬ ‪and Trans border Flows of Personal Data The‬ ‪Organization for Economic Co-Operation and‬ ‪.Development, last modified 5 January 1999‬ ‪Right to be forgotten” in contrast to the”. 12‬ ‪.””Right to be forget‬ ‪.Samuel Warren. 13‬ ‪.Louis Brandeis. 14‬ ‪.The Right to Privacy .15‬ ‪.Harvard Law Review 193,1890. 16‬ ‪.Francesco Petrarca .17‬ ‪.The European Court of Human Right. 18‬ ‪European Convention on Human Right –. 19‬ .ECHR ‪Organization for Security and Co-operation. 20‬ ‪in Europe. The Office of the Representative‬ ‪on Freedom of the Media, REPORT Freedom‬ ‪of Expression on the Internet, Study of legal‬ ‪provisions and practices related to freedom‬ ‪of expression, the free flow of information‬ ‪and media pluralism on the Internet in OSCE‬ ‪participating States, 15 December 2011, see‬ ‪especially the parts on blocking, country reports‬ ‪for all OSCE-countries. Online: http://www.osce.‬ .org/fom/80723?download=true ‪Sieber/Nolde, Sperrverfügungen im Internet,. 21‬ ‪Nationale Rechtsdurchsetzung im globalen‬ ‪Cyberspace? Schriftenreihe des Max-Planck-‬ ‪.Instituts für auslndisches und int. Strafrecht, 2008‬ ‪CommDH/ IssuePaper( 2014)1 of 08 .22‬ ‪December 2014, available at http://www.coe.‬ ‪int/t/dghl/standard setting/media/cdmsi/Rule_‬ .of_Law_Internet_Digital_World.pdf ‪.Ibid, p. 72 et seq. 23‬ ‪Recommendation CM/Rec(2015)6 of the .24‬ ‪Committee of Ministers to member States on the‬ ‪free, transboundary flow of information on the‬ ‪Internet, adopted by the Committee of Ministers on‬ ‪1April2015, atthe1224thmeetingoftheMinisters’‬ ‪.Deputies, under3. Valueofselfregulation‬ ‪C- 314/12- UPC Telekabel Wien. .25‬ ‪Judgment of the Court (Fourth Chamber) of‬ ‪27 March 2014. UPC Telekabel Wien GmbH‬ ‪v Constantin Film Verleih GmbH and Wega‬ ‪.Filmproduktionsgesellschaft mbH‬ ‪See e.g. Husovec/Peguera: Much Ado about .26‬ ‪Little - Privately Litigated Internet Disconnection‬ ‪.Injunctions, in IIC 2015, 10‬ ‪Benedek/Kettemann, Freedom of Expression. 27‬ ‪.and the Internet, p. 75 et seq‬ ‪Directive 2000/31/ EC of the European .28‬ ‪Parliament and of the Council of 8 June 2000‬ ‪on certain legal aspects of information society‬ ‪services, in particular electronic commerce, in‬ ‪.the Internal Market‬ ‪COMMUNICATION FROM THE .29‬ ‪COMMISSION TO THE EUROPEAN‬ ‪PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE‬ ‪EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL‬ ‪COMMITTEE AND THE COMMITTEE‬ ‪OF THE REGIONS, A Digital Single Market‬ ‪Strategy for Europe, 6.5.2015, COM(2015)‬ ‪.192 final‬ ‪Regulation (EU) 2015/2120 of the European .30‬ ‪Parliament and of the Council of 25 November‬ ‪2015 laying down measures concerning open‬ ‪internet access and amending Directive 2002/22/‬ ‪EC on universal service and users’ rights relating‬ ‪to electronic communications networks and‬ ‪services and Regulation (EU) No 531/2012 on‬ ‪roaming on public mobile communications‬ ‪.networks within the Union‬ ‪.Charter of Fundamental Rights. 31‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.