مروریبرمزایایرایگیریالکترونیکی

Asre Ertebat - - ويژه -

در دهه اخير پيشــرفت تكنولوژی و الكترونيكی شــدن مراكز و ســازمانهای دولتی و خصوصی و به ويژه دسترســی همگانی به فضای مجازی و اينترنت، فراگير شده و رشد قابل توجهی داشته اســت. سيســتم های الكترونيكی مانند تجارت الكترونيكی، آمــوزش الكترونيكــی و به تازگي رای گيری الكترونيكی رفته رفته در حال نفوذ به زندگی روزمره مردم هستند. رایگيــری الكترونيكی e-Voting( ) شــامل ابزارهای الكترونيكی اســت كه هــم برای اخذ رای و هم شــمارش آرا بهكار میروند. اين نوع از رای گيری را می توان به دو دســته اصلی تقسيم كرد: * رای گيری الكترونيكی سنتی در واقع شيوه ای از اخذ رای اســت كه به آن اصطلاحا رای گيری مكانيزه يا ماشــينی گفتــه می شــود. اين نوع از رایگيــری توســط دســتگاههای رایگيری الكترونيكــی در ايســتگاه های رای گيری انجام می شود و هرچند تا حدودی موجب حذف كاغذ از فرايند رای گيری می شــود، امــا ويژگی های رایگيری امن و صحيح را ندارد يا بهصورت ناقص فراهم میكند. در رای گيری ســنتی دســتی ) كاغــذی( تنها مشخصهای كه بهصورت محدود رعايت میشود، محرمانگی آرا است كه در رای گيری الكترونيكی سنتی حتی اين مشخصه نيز قابل تضمين نيست. صحت و دقت انتخابات چه در شيوه دستی و چه در شيوه الكترونيكی سنتی، قابل حصول نيست. * رای گيــری الكترونيكــی امن، بــه برگزاری رای گيری به صورت الكترونيكی و با اســتفاده از روش های رمزنگاشــتی اطلاق می شود. در اين نوع از رای گيری به رای دهندگان اطمينان داده می شــود كه رای او به درســتی اخذ و شمارش شده اســت. همچنين تضمين داده میشود رای به صورت مخفی اخذ و محرمانگی آرا كاملا حفظ شده است. از مزايــای رای گيــری الكترونيكی، شــمارش لحظهای آن اســت؛ به اين معنا كــه میتوان در لحظه از آخرين نتايج آگاه شــد. يكــی ديگر از مزايای رای گيــری الكترونيكــی، امكان حضور رایدهندگان و اخــذ رای از مكانهای مختلف و در نتيجه صرفه جويی در وقت مردم است. با اين روش افراد معلول و كم توان نيز به راحتی از محل حضور خود قادر به رای دادن خواهند بود. در فرايند برگزاری رای گيری الكترونيكی، تعداد عوامل اجرايی كاهش می يابنــد و اين فرايند در امنيت و ســالم برگزار شدن رایگيری تاثيرگذار اســت. همچنين كاهش چشــمگير هزينهها در برخی از روش هــای رای گيــری الكترونيكی از مهمترين مزايای رایگيری الكترونيكی است. اگر رای گيــری الكترونيكی بــه روش صحيح و كارآمد و با اســتفاده از روش های رمزنگاشــتی برگزار شود، اين مزايا را نيز خواهد داشت: * اخذ رای رمزشده، مخفی و محرمانه * اطمينان از صحت برگزاری رایگيری * امكان اعتبارسنجی برگه رای * امــكان بررســی شــمارش آرا توســط تمام رایدهندگان * تضمين صحت آرای اخذشده * شمارش دقيق و صحيح آرا * امكان اضافه كردن معتمــدان براي نظارت بر رایگيری * و .... در روشهــای رایگيــری الكترونيكی به شــيوه رمزنگاشــتی، تمام مراحل رایگيــری هم برای برگزاركننده و هم برای رایدهنده كاملا شفافسازی شــده و امكان هيچگونه دســتكاری در آرا و نتايج وجود ندارد. هر رای با ديتای تصادفی رمز شــده و رایدهنده قادر است با ابزار راستیآزمايی از صحت رای اخذشده اطمينان يابد. نويسندگان: سمانه علی محمديان )مديرعامل سامانه رایگيری الکترونيکی انار( مهدی بهربگی )مدير محصول سامانه رایگيری الکترونيکی انار(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.