نحوه ارایه تسهیلات نمایشگاهی به شرکتهای ICT

در سميناری به ميزبانی اتاق بازرگانی ايران تشريح شد

Asre Ertebat - - ويژه -

كميسيون ICT و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ايران هفته گذشته ســميناری با عنوان «نحوه ورود به مجامع بينالمللی با رويكرد حضور در نمايشگاهها و پاويونها» با حضور روحاله اســتيری، مديركل توسعه كسبوكار بينالمللی معاونت علمی فناوری رياســتجمهوری، خسرو ســلجوقی عضو هيات عامل ســازمان فناوری اطلاعات ايــران، فرصاد جان احمدی سرپرســت اداره ارزيابی طرحهای سازمان صحا و جمعی از فعالان صنعت ICT كشور برگزار كرد. محمد رضا طلايی رييس كميسيون ICT و اقتصاد رســانه اتاق بازرگانی ايران در اين سمينار اعلام كرد: اگرچه بسياری از شركتهای ICT پتانسيل ورود به نمايشگاه را دارند اما از ابزار تبليغاتی لازم برای حضور در نمايشگاه بهرهمند نيستند و ما در اتاق اين امكان را داريم كه واحدهای مشــاورهای به شــركتها برای حضور در مجامــع بينالمللی ارايه داده و به آنها برای شــركت در نمايشگاههای بينالمللی كمک كنيم. در اين جلسه، استيری مديركل توسعه كسبوكار بينالمللــی معاونــت علمــی فناوری رياســت جمهوری نيز گفت: ما در معاونت علمی و فناوری برنامه هايی برای توســعه صــادرات و حضور در رويدادهای بينالمللی در نظر گرفتهايم كه باتوجه به محدوديت مالی، در حال حاضر دو نمايشــگاه جيتكس و سبيت در اولويت قرار گرفتهاند. در اين جلســه همچنين جان احمدی سرپرست اداره ارزيابی طرحهای سازمان صحا نيز اعلام كرد كه از شــركتهايی كه در نمايشگاههای خارجی شركت میكنند حمايت میشود و تسهيلات ويژه با نرخ بهره 7 و 8 درصدی توســط اين سازمان به متقاضيان اعطا میشود. علاوه بر اين به ازای هر بار حضور در نمايشگاههای خارجی، شركتها از يک درصد تخفيف سود بهرهمند میشوند. وی اضافــه كــرد: تفاهماتــی صــورت گرفته تا شركتهايی كه در قالب پاويون رسمی جمهوری اسلامی ايران شــركت میكنند معرفی شده تا از تســهيلات صندوق صحا اســتفاده كنند. بر اين اساس به شركتهای حوزه ICT تا سقف 50ميليون تومان تسهيلات اعطا میشود. خسرو سلجوقی عضو هيات عامل سازمان فناوری اطلاعات ايــران نيــز در اين جلســه گفت: لازم اســت كه ما به جای قانون حمايت از شركتهای دانشبنيــان به ســمت ايجاد قانــون حمايت از كارآفرينی برويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.