آزمايشگاه شبكههاي رايانهاي

Asre Ertebat - - ايستگاه -

دنیاي ديجیتال نوين به کمک انســانها آمده تا امور زندگــي خود را راحتتر از گذشتهها انجام دهند. برهیچکس پوشیده نیست که امروز شبکههاي رايانهاي نقش کلیدي و حیاتي در زندگي انسانها دارند، بهطوري که جداکردن شبکههاي رايانهاي از زندگي بشر غیرممکن است. در همین راستا مديريت شبکههاي رايانهاي در کیفیت خدماترساني سازمانهاي متکي به رايانه نقش مهمي ايفا ميکند. اينکتاب توسط مهدی ذکريا پناه گشتی نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را در 164 صفحه و به قیمت 45 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.