تعمیر یاارتقاینوتبوک چقدرخرج رویدستمان میگذارد؟

Asre Ertebat - - بازار - مریم عسگری

اگرچه اين روزها بازار خريــد و فروش نوتبوک رونقی ندارد و تقاضای بازار هم مربوط به دستگاههای ارزان يا در نهايت ميانقيمت است، اما کارکردهفروشها در اين ميان برای خود کسبوکار پررونقی دارند. حال اين رونق، خــواه از محل فــروش نوت بوک های کارکرده باشــد و خواه به دليل فــروش قطعاتی که از نوتبوکهای اوراقشده تامين شدهاند، بازار اين کارکرده فروشها را نسبت به سالهای قبل متحول کرده است. البتــه تخلفاتی هم در ايــن بازار صــورت میگيرد که متاسفانه از نگاه سازمانهای مسوول پنهان مانده است. براي مثال، کارکردهفروشهای بازار نوتبوک کالاهای ايراددار را با يک رفع عيب جزئی با قيمت بالا به فروش میرسانند و در مورد ايرادهايی که در کوتاهمدت برای دستگاه رخ میدهد به خريدار اطلاعرسانی نمیکنند. از سوی ديگر، اين دسته از فعالان بازار در قيمتگذاری قطعات اوراقی و حتی نوتبوکهای کارکرده از نوسانات قيمت دلار آزاد پيروی کرده و ايــن کالا و قطعات را با قيمت روز دلار معامله میکنند. خريدار هم که ناچار به خريد است و دستش هم به جايی نمیرسد، ناچار است با فروشنده توافق کند. با توجه به بــروز اين اتفاقهــا در بــازار نوتبوک، در گزارش اين هفته ضمن تخمين هزينه تعمير يا ارتقای نوتبوکهــای قديمی، نکاتی را کــه هنگام خريد يک نوتبوک کارکرده بايد مدنظر قــرار گيرد به خريداران يادآوری میکنيم.

رشد هزینههای تعمیر نوتبوک

همانطور که گفتيم، نوسانات نرخ دلار آزاد به افزايش بهای خدمات در بازار کامپيوتر منجر شده است. در کنار اين موضوع، رشد تقاضا برای دستگاههای کارکرده هم به گران شدن اين کالاها منتهی شده است. به گفته يکي از فعالان بازار لپتاپ، اگرچه قيمت قطعات تعميري هم افزايش يافته اســت، اما اين را هم در نظر داشته باشيد که ما در مورد بسياري از مدلهاي لپتاپ با کاهش موجودي قطعات تعميري مواجه هســتيم و اين يعني رشــد قيمت خدمات تعميري براي کالاهاي حوزه کامپيوتر. يکي ديگر از فعالان بازار هم با تاييد اين مطلب ميگويد، ســابق بر اين، اگر هزينــه تعمير يک لپتــاپ 100 يا در بدترين حالت 300 هزار تومان ميشــد، اين امکان وجود داشــت که با صرف مبلغ 400 هزار توماني يک مينيلپتاپ يا با صرف مبلــغ 500 تا 800 هزار تومان يک لپتــاپ معمولي خريد، اما در زمــان کنونی حتی اگر هزينه تعمير يک لپتــاپ 300 يا 400 هزار تومان شود، تعمير آن بهصرفهتر اســت تا خريد يک لپتاپ با قابليتهاي پايين؛ چرا که بــراي خريد همين لپتاپ نهچندان باقابليت بايد مبلغي بيش از 800 هزار تومان هزينه شود. مسوول يکي از واحدهاي تعمير لپتاپ هم با تاييد اين مطلب گفت: از زماني که قيمتها در بازار روند صعودی در پيش گرفته است، کســبوکار تعميرکاران لپتاپ رونق گرفت و اين موضوع در کنار کاهش واردات قطعات تعميري، باعث شده موجودي قطعه هم در بازار در حد قابل توجهي کاهش يابد. همين کاهش موجودی به رشد 10 تا 15 درصدی قيمت منجر میشود.

هزینههای تعمیر چقدر است؟

باتری و آداپتور از قطعاتی هستند که عمر مفيد کمتری نسبت به ساير قطعات لپتاپ دارند و بيشترين مشکل خرابی لپتاپها مربوط به اين بخش است. در حال حاضر هزينــه تعويض آداپتــور در حدود 70 تا 200 هزار تومان بســته بــه برند و مدل کالاســت. در مورد نوت بوک هايی بــا قيمت بالاتــر از 7 ميليون تومــان، هزينــه خريــد آداپتــور يدکــی بيشــتر از 200 هزار تومان اســت. هزينه خريــد باتری هم بين 100 تا 400 هزار تومان اســت. هزينه تعمير يا تعويض صفحه نمايش هم از 200 تا يک ميليــون و 300 هزار تومان متغير است. آســيب پردازنده و مادربورد از ايرادهاي ديگری است که ســلامت لپتاپها را تهديد ميکند که در صورت آسيب ديدگي اين قطعه بايد حدود 150 تا 400 هزار تومان هزينه شــود که البته اين رقم بســتگی زيادی به ايــراد قطعه و نــوع و برند لپتــاپ دارد. گاه برای تعويض مادربورد بايد مبلغی حدود يک ميليون تومان هزينه شود. برای تعويض هارد ســوخته هم که يکی از مشکلات شايع لپتاپها اســت، بايد مبلغی حدود 250 تا 600 و حتی گاه بيشــتر هزينه کنيد. اين رقم به نوع هارد و اينکه HDD يا SSD باشــد بســتگی زيادي دارد. برای تعمير لولاهای لپتاپ، بهويــژه لپتاپهايی که صفحهنمايشهاي آنها کامــلا روی بدنه میخوابند هم بايد مبلغی حدود 120 تا 250 هزار تومان هزينه کرد.

نکاتی برای خرید نوتبوک کارکرده

بدنه و ظاهر دســتگاه را بهخوبی وارســی کنيد. توجه داشــته باشــيد که هر ايراد و ترک يا حتی شکستگی کوچک میتواند بهمعنی اســتفاده نادرست از دستگاه باشد. پس هنگام خريد تمام زوايای دســتگاه را مورد بررسی قرار دهيد و در مورد شکاف و ترکها تحقيق کنيد. همچنين توصيه میشود که پورتها، اتصالات و ODD را بهخوبی بررسی کنيد؛ زيرا در بسياري از موارد ديده شده که پورتهاي يک محصول بهدرستي کار نميکند يا فروشــنده می گويد، پس از نصب وينــدوز جديد و درايوها اين مشــکل ديده نخواهد شد. بد نيست بدانيد که پورتهــاي نوتبوکها قابل تعويض نيســتند و به بورد اصلي متصل هســتند، پس فکــر نکنيد که مانند کامپيوترهای دســکتاپ میتوان براي آنها راهحل در نظر گرفت. همچنين بهتر اســت هاردديسک و درايوهای SSD را مورد بررســی دقيق قرار دهيد. برای آزمايش مناسب و سريع حافظههای ذخيرهسازی ميتوانيد از نرمافزارهايی مانند ‪HD Sentinel‬ استفاده کنيد. هنگام بررســي مانيتور هم با اســتفاده از کليد FN و کليدهای تنظيم نور نمايشگر، نور آن را کم و زياد کرده و از سلامت آن مطمئن شويد. حداکثر دو پيکسل سوخته در نمايشگر ميتواند مورد قبول واقع شود، اما بيشتر نه. توصيه می شود که سيســتم خنک کننده نوت بوک را نيز بهخوبی بررســی کنيد. براي آزمايش اين قســمت ميتوانيد از نرمافزارهايی مانند GPU-Z و CPU-Z اســتفاده کنيد. براي آزمايش دمای کلی قطعات نيز از نرمافزارهايی مانند ‪HW Monitor‬ استفاده کنيد و از دمای قطعات مطلع شويد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.