نقش اپل در افزایش جهانی قیمت موبایل

Asre Ertebat - - موبايل -

بســیاری از ما شــرکت اپل را به علت نوآوریهایی که در صنعــت موبایل دارد میشناســیم. این شــرکت با عرضه گوشی آیفون سردمدار و پیشــتاز یک انقلاب در این صنعت بود. امــا در حالی که بســیاری از خریداران گوشیهای آیفون و برخی رسانهها در حال ستایش این شرکت و محصولاتش هستند، زوایای پنهان زیادی نیز در خصوص این شرکت پنهان مانده و کمتر به آن توجه شده است. به عنوان مثال ایــن تنهــا فناوری های بــه کار رفته در گوشــیهای آیفون نیســتند که به عنوان یک نوآوری و پیشتازی شــناخته میشــود، بلکه کمپانی اپل پیشتاز و بنیانگذار قیمتهای بــالا و نجومی در صنعت موبایل نیز محسوب میشــود. به نحوی که همواره و در زمان معرفی محصولات جدید این شرکت، شــاهد ترقی نه تنها قیمت محصولات این شــرکت بلکــه قیمت محصولات ســایر شرکتهای رقیب نیز هســتیم. در واقع شرکت اپل بانی یک جنگ قیمتی در دنیا شــده است که متعاقب آن سایر شــرکتهای فعال در صنعت موبایل نیــز ناگزیر وارد این جنگ شــدهاند. البته از این موضوع نبایــد غافل ماند که اگرچه اپل محصولاتی پیشرفته و با کیفیت به بازار عرضه میکند اما در حالی که خود این شرکت هیچگاه حاضر به اعلام ریز هزینههای ســاخت گوشــیهایش نشده است، برخی از بررسیهای به عمل آمده از سوی آزمایشگاههای بیطرف نشــان میدهد این کمپانی در حدود 50 در صد بیش از قیمت تمامشــده گوشی از مشــتریان خود پول دریافت میکند. به عبارت دیگر برای مثال اپل برای ساخت یک گوشی 800 دلاری تنها 400 دلار هزینه کرده است، موضوعی که البته هیچگاه از ســوی این شــرکت تکذیب نشده اســت. همانطور که ذکر شــد روش قیمتگذاری شــرکت اپل روی محصولاتش، حالا موجب شــده است تا دیگر شــرکتها نیز پایه قیمت محصولات خود را بالاتر ببرند و اگر زمانــی با 500 دلار امکان خرید یک گوشــی پیشرفته وجود داشــت حالا این رقم به حدود 800 دلار افزایش یافته اســت. حالا اما در آستانه یک جهش قیمت دوباره در صنعت گوشیهای موبایل هستیم و شرکت اپل درصدد ارایه گوشی جدیدی هست که از هماکنون زمزمه قیمت 1000 دلاری را برای آن آغاز کرده است. نکته قابل توجه آنکه به فاصله کمی از این افزایش قیمت و در حالی که بسیاری از تحلیلگران این افزایش قیمت را به زیان این شــرکت میدانند، در خبرها اعلام شد شرکت سامسونگ نیز محصولات جدید خود را با قیمتی تا سقف 1200 دلار عرضه خواهد کرد. این موضوع به هیچوجه خبر خوبی برای علاقهمندان به گوشیهای پیشرفته که از توان مالی بالایی برخوردار نیستند، محســوب نمیشود. چرا که برای مثال این تفاوت قیمت میتواند قیمت گوشی را برای یک کاربر ایرانی بین 800 تا یک میلیون و 600 هزار تومان افزایش دهد. به هر حال موضوع قیمت نیز یکی از اســتراتژیهای شناختهشده شرکت اپل محسوب میشود که به موجب آن، این شــرکت تمایل زیادی به تفاوت قیمتی با رقبای خود دارد. اگر چه این رفتار اپل به شــکل غیرمستقیم موجب افزایش جهانی قیمت موبایل نیز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.