لحظههایتانراویرایشکنید

Asre Ertebat - - گوناگون - نگار احمدی

عکاسی و ويرايش عکسها، يکی از پرطرفدارترين اموری است که توسط موبايلهای هوشمند انجام میشود، از اينرو برنامههای بسیاری برای اين کار عرضه شده تا پاسخگوی سلیقه کاربران مختلف باشند و متناسب با نیاز و خواسته آنها امکاناتی در اختیارشان قرار دهند. اپلیکیشنهای معرفیشده در اين شماره، فرصتی فراهم کردهاند تا عکسهايتان را به بهترين شکل ويرايش کرده و از آنها آثار هنری خلق کنید.

‪Ottipo Photo Editor: Stickers, Frames, Effects‬

یکی از ابزارهایی کــه برای ادیت عکس هــا مــورد اســتفاده قرار میگیــرد، برنامــه قدرتمنــد

‪Ottipo Photo Editor‬ است. با این برنامه می توانید عکس هایی خلاقانه بســازید. مجموعه ای از اســتیکرهای متنوعی که در ایــن برنامه وجــود دارد، می تواند عکس های شــما را خوش آب و رنگ تر جلوه دهد؛ استیکرهایی را که بیشــتر مورد اســتفاده تان قرار می گیرد می توانید در فهرست علاقه مندی ها قرار دهید تا به ســرعت و راحتی به آنها دسترســی داشته باشید. برای شروع ویرایش عکس ها می توانید توسط برنامه عکســی تهیه کرده یــا از گالری عکســی را وارد کنیــد. در آخر ویرایش هــا می توانید از قاب های مختلف اســتفاده کــرده و نیز عکسها را در کنار هــم بچینید. اپلیکیشــن ‪Ottipo Photo‬

Editor برای سیستم عامل اندروید به صورت رایگان موجود است.

‪WM : Add Watermark to Your Photos‬

بــا اپلیکیشــن WM می توانید به عکس هایتان نوشــته اضافه کنید و فونــت، انــدازه و میزان شــفافیت نوشتهها را تعیین کنید. آیکونهایی درون برنامه وجود دارند که میتوانید در کنار نوشتههایتان از آنها استفاده کنید. این برنامه ابزارهای متفاوتی برای ویرایش عکس در اختیار کاربران قرار میدهد کــه از جمله آنها میتوان به فیلترهای متنوع اشــاره کرد. ذخیره عکسها و بهاشتراکگذاری آنها در شــبکههای مجازی پس از ادیت، بهسهولت و مســتقیم از درون برنامه انجام میشود. این برنامه را پس از پرداخت 99/0 دلار برای سیســتمعامل iOS میتوانید دریافت کنید و با آن عکسهایی متفاوت بسازید. ‪Prisma: Photo Editor, Art Filters Pic Effects‬ Prisma، یکــی از محبوب ترین اپلیکیشــن هایی اســت که برای ویرایش عکس ها بــه کار می رود. این برنامه بــا بهره گیری از هوش مصنوعی و شــبکه های عصبی، قادر اســت از عکس های شما آثار هنری خلق کند. توســط این برنامه می توانید هــر تصویری را به ســبک های مختلف نقاشــی هنرمندان برجســته جهان تبدیل و تغییراتی زیبا روی عکس ها اعمال کنید. علاوه بر فیلترهای هنری زیبا ومدرن، افکت های متنوع دیگری درون برنامه وجود دارند که می توانید از آنها نیز بهره مند شوید. کار با برنامه به سرعت و راحتی انجام می شود. تنها کافی است تصویر مورد نظر را به برنامه بدهید و سبک نقاشی مورد نظر را انتخاب کنید تا برنامه تغییرات را اعمال کند. پس از آن، عکس شما آماده به اشــتراک گذاری خواهد بود. به اشتراک گذاری عکس ها در شبکه های مجازی به صورت مستقیم و به راحتــی از درون Prisma انجام می شــود. ایــن برنامه روی سیستم عامل های اندروید و iOS قابل اجرا است و بدون پرداخت هزینه ای می توانید آن را دریافت کنید و از امکانات آن لذت ببرید.

‪Filterstorm Neue‬

یکی دیگر از برنامه هایی که برای اعمــال تغییــرات روی عکس ها میتــوان نــام بــرد، اپلیکیشن ‪Filterstorm Neue‬ اســت. این برنامه هر آنچه برای ادیت عکس لازم داشته باشید در اختیارتــان قــرار می دهــد. از قابلیت های ســاده ای مانند برش عکس ها، برگرداندن و چرخاندن تصاویر گرفته تا اعمال فیلترهای حرفه ای را می توان از این اپلیکیشــن انتظار داشت. تبدیل عکس رنگی به سیاه وســفید، محو کردن قســمتی از عکس، تیره کردن اطراف تصویر و مواردی از این قبیل، از کاربردهای Filterstorm

Neue در ویرایش به شــمار می آید. با اســتفاده از ایــن برنامه می توانید نوشــته هایی روی عکس ها اضافه کنیــد. این برنامه از فرمت هــای jpeg، PNG‬ و ‪TIEF پشــتیبانی می کند و پیش از به اشــتراک گذاری می توانید عکس ها را به ایــن فرمت ها ذخیره کنید. اپلیکیشــن ‪Filterstorm Neue‬ روی دســتگاه هایی با سیســتم عامل iOS اجرا می شــود و به مبلغ 99/‬ ‪3 دلار به فروش می رسد. ادیت های حرفه ای خود توســط این برنامه را می توانید مستقیما در شبکههای مجازی بهاشتراک بگذارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.