ارزانترین مادربوردهای گیمینگ 2017

Asre Ertebat - - گوناگون - بهنام علیمحمدی

زماني که قصد دارید کامپیوترتان یا قطعات آن راارتقا دهید، بدون شکابتدابه سراغافزایش ظرفیت حافظهها میروید. در صورتی که سیستم شمابهقدر کافیاز حافظهبرخوردارباشد، به خرید یک پردازنده چندهستهای میاندیشید. هرچند ممکناست در گام بعدی، اضافه کردن SSD به سیستم یا حتیارتقای کارت گرافیک را نیز مد نظر قرار دهید، اما در بیشتر مواقع مادربورد قطعهایاست که کمتر نسبت به تعویض آناقدام میشود. گرچه پردازنده، حافظهوکارتگرافیکهریکازسختافزارهایحیاتییکسیستمپردازشیهستند،امابه یقیناهمیتوجایگاههیچسختافزاریبهاندازهمادربوردنیست.بهلحاظتکنولوژیوفرایند ساخت، مادربورد قطعهای پیچیده و مرکز کنترلکننده ونقطهاتصال تمام سختافزارهابه یکدیگراست.بههمیندلیلتاکیدمیشودتاهنگامخرید،اولینسختافزارانتخابیمادربورد باشد. پسازانتخاب مادربورد، شما میتوانید بااطمینان بیشتر و آگاهیاز نیازهای خود به سراغانتخاب قطعات دیگربروید. علاوهبر مولفه چیپست، پیشنهاد میشود تا همینابتدا، اندازه مادربورد را تعیین کنید. امروزه بیشتر مادربوردها دراندازه ATX تولید میشوند، اما سازندگان مادربوردهایی را در اندازه Micro-ATX برای هر دو پلتفرم Intel و AMD تولید میکنند تا متناسببا فضایاستقرار، دایرهانتخاب کاربراننیز گستردهتر شود. با توجه بهاهمیت موضوعانتخاب مادربورد، دراین مطلب شما را با بهترین مادربوردهایاقتصادی بازارهای جهانی وبا قابلیتاجرایبازیهای ویدیویی آشنا میکنیم.

‪B250 Pro4‬ ازراک

بدون اغراق مادربوردهای چیپســت B250 اقتصادیترین مدلهای اداری، خانگی و تا حدی هم گیمینگ هســتند. مدل ‪B250 Pro4‬ محصولیاز کمپانیازراکاست که با وجود قیمت بسیار مناسب، از امکانات خوبی هم برخوردار اســت. این مادربورد شش درگاه ساتا، چهار اسلات DIMM برای نصب حافظههای DDR4 و همچنین دو درگاه پرسرعت ‪M. 2‬ دارد. این مدل با برخورداریاز سوکت 1151 و مدار رگولاتور ولتاژ با 10 فاز دیجیتال، از پردازندههای نسل ششم و هفتماینتل پشتیبانی میکند. دواسلات گرافیکی ‪PCI-E 3.0‬ نیز برای نصب دو کارت گرافیک AMD در چینش کراسفایر در نظر گرفته شدهاست. این مادربوردبا قیمت90 یورو پیشنهادی مقرونبهصرفهبرای دوستداران پلتفرم اینتلاست.

Prime B350- PLUS ايسوس ‪Prime B350- PLUS‬ یکــی از مادربوردهــای کمپانــی ایســوس در پلتفــرم AMD اســت که از چیپســت B350 برخوردار است. ســوکت جدید AM4 نشانه پشــتیبانی از پردازندههای توانمند این شــرکت اســت. شــش فاز دیجیتال در مدار تامین ولتاژ پردازنده برای تغذیه هســتهها کافیاســت و کاربر میتوانــد پردازندههای تــا هشتهســتهای Ryzen را روی آن نصــب کنــد. روی ایــن مادربــورد تــا 64 گیگابایت حافظهنسل چهارم تا فرکانس3400 مگاهرتز قابلنصباست. همچنین دو شکاف گرافیکی ویرایش3 نیز برایاستفادهاز دو کارت گرافیک در چینش کراسفایر روی مادربورد تعبیه شده است. درگاههای ‪M. 2‬ ، ساتا ‪USB3.1 3،‬ و خروجیهای تصویری متنوع، این مادربورد120 دلاری رابهبهترینانتخاب گیمینگ واقتصادیبرای دوستداران پلتفرم AMD تبدیل کردهاست.

Z270X-Gaming 5 گیگابايت این مدل یکی از اعضای خانواده Gaming کمپانی گیگابایت اســت که از چیپست Z270 بهره میبرد. سوکت 1151 این محصول به همراه 11 فاز دیجیتال، اجازهانتخاب یک مدلاز پردازندههایاســکایلک یا کیبیلک را به کاربر میدهد. مادربورد میتواند تا 64 گیگابایت حافظه DDR4 را با فرکانس 4133 مگاهرتز مدیریت کند. همچنین سه اسلات گرافیکی ‪PCI-E 3.0‬ ، توان گرافیکی بالایی را هنگاماستفادهاز سه کارت گرافیک در چینشهای SLI یا کراسفایرارایه میکند. این مادربورد گیگابایتبا قیمت تقریبی165 یورو، میتواندبهترین مادربورداقتصادی گیمینگ در پلتفرماینتلباشد.

X370 ‪Gaming Pro Carbon‬ برند MSI این مادربورد، یکیاز مدلهای خوشساخت و کارآمد کمپانی MSI است کهبا وجود قیمت مناسب، برای کاربران گیمینگ طراحی شدهاست. مادربوردبابرخورداریاز سوکت AM4 میتواند پردازندههای رایزن تا هشتهستهای AMD را حمایت کند. مدار تامین رگولاتور ولتاژ پردازنده هشت فاز دیجیتال دارد و چهاراسلات DIMM روی مادربورد، مدیریت تا 64 گیگابایت حافظههای نسل چهارم با فرکانس 3200 مگاهرتز راامکانپذیر میسازد. همچنین گیمرها میتوانند روی اسلاتهای گرافیکی ‪PCI-E 3.0 x16‬ ، تا سه کارت گرافیک AMD را نصب کرده واز فناوری چندگرافیکی نیز بهرهمند شوند. این مادربورد با قیمت173 یورو، میتواندبهعنوان یک پیشنهاداقتصادی گیمینگ موردانتخاب هواداران پلتفرم AMD قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.