مسایل کلان، وزیر ارتباطات و شبکههای اجتماعی

Asre Ertebat - - ورود - علی شمیرانی shemirani@gmail.com

اگرچه همچنان معتقد به فرصتدهی به وزیر ارتباطات برای استقرار در کار و مســوولیت جدید هستیم، اما در روزهای گذشــته موضوعی پیش آمد کــه نیاز به تامل بیشتر داشت، البته تاکید میشود همچنان قضاوتی در کار نیســت. وزیر ارتباطات جدید از مدتی قبل از کسب رای تا کنون، در شبکههای اجتماعی فعال شده و تلاش کرده تا در کنار سایر بخشهایی که وعده اصلاح و تغییر ســاختار آنها را داده، به نوعی با مردم و فعالان اینترنتی نیز در تماس مستقیم و بیواسطه باشد. هر چند که حضور در شــبکه های اجتماعی به واسطه اقتضائــات موجــود در آن همچون ناشناســی افراد و اقیانوسی طوفانزده، میتواند برای یک وزیر حاشیهها و تبعات بیهودهای را به همراه داشته باشد که اتفاقا در ایام منتهی به رای اعتماد، شــاهد نمونهای از این بگومگوها بودیم، اما به هر حال وزیر ارتباطات تصمیم به پا نهادن در این فضا گرفت. اما همانطور که ذکر شــد در روزهای گذشته به رسم مرسوم موج سازی ها در شــبکه های اجتماعی، این بار موضوع حذف چند اپلیکیشــن ایرانــی از یک پلتفرم خارجی به راه افتاد و بخشی از رسانهها نیز به دنبال این موج بــه راه افتاده و در نهایت پای وزیــر ارتباطات را به میان کشیدند. مطابق معمول کمپینهایی برای اعتراض بهراه افتاد که البته در میانه راه رندانه تبدیل به کمپین تبلیغاتی برای دو سه کسب و کار اینترنتی شد. همین چند مــاه قبل بود کــه وزیر ارشــاد وقت روی موضوعی دســت گذاشــت که با تعجب بسیاری همراه شد. وی گفته بود شش وزیر یک ماه پیگیر حل مشکل یک بازی خارجی بودند، آن هم یک بازی اعتیادآور که مســتقیم و غیرمســتقیم، میلیاردها تومان در سال از کشور خارج میکرد. اکنون و در حالی که وزیر ارتباطات تنها چند روز اســت که هدایت این وزارتخانه را برعهده گرفته است و بسیاری از فعالان حوزه فاوا منتظر رویکرد و اولویتهای کلان و زیربنایی هســتند، بخشی از وقت وزیر ارتباطات معطوف به پاسخ و پیگیری مسالهای شده که از سوی شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها مطرح شده و پای وزیر امور خارجه را هم به میان کشیده است. این که وزیــر ارتباطات پیگیر یک مشــکل دو یا ســه کسب وکار واسطه گر اینترنتی شود، ) خواه این موضوع به نتیجه برسد و خواه نرســد(، امری قابل تقدیر است و میتواند در نگاه نخســت این موضوع را در ذهن بخشی از مخاطبان ایجاد کند که وی روی کوچکترین مسایل حوزه کاری خود نیز، حساس است. اما این موضوع از جهت دیگری نیز قابل تحلیل است به این ترتیب که طرح مسایلی از این دست میتواند وی را با انبوهی از تقاضاهایی مواجه کند که بعضا کاذب بوده و بیتوجهی به آنها میتواند حواشی بیهودهای برای وزیر ارتباطات به همراه داشته باشد. واقعیت آن است که ورود به اقیانوس متلاطم شبکههای اجتماعی که هر روز از گوشهای از آن موج و کمپینی به راه میافتد و گاه به برخی رســانهها نیز سرایت میکند، تبعات خاص خود را دارد کما اینکه در دوران قبل از رای اعتماد هم شاهد نمونهای از این جریانسازیها بودیم که برخی پاسخها از وزیر ارتباطات جدید را به همراه داشت که بهزعم ناظران و فعالان این حوزه، چندان مناســب و ضروری نبود. بار دیگر تاکید میشــود که از منظر عمومی و سیاسی توجه به مسایل بخش قابل توجهی از جوانانی که برای مثال به دنبال رفع مشکل بازیهای خارجی هستند، قابل درک است، اما این سکه روی دیگری نیز دارد که اکنون زمان پرداختن به آن نیست. مخلص کلام اینکه مســایل کلان حوزه فــاوا لزوما در شبکههای اجتماعی مطرح نشده و بسیاری از این موارد از سالها قبل روشن و پیش چشم است که رفع آنها خود به خود زمینهساز سرمایهگذاری، آن هم نه لزوما از سوی دولت که از ســوی بخش خصوصی خواهد شد، کما این که وقتی مساله سوددهی و بازگشت سرمایه مطرح باشد، در خصوص برخی کسبوکارهای واسطهگر اینترنتی با وجود ریسکهای متعدد ناشی از نقص و فقدان قوانین، شاهد سرمایهگذاریهای ســنگین داخلی و خارجی در کشور نیز هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.