تقویم تاریخ ICT ایران

Asre Ertebat - - ايستگاه -

10 سال پیش در چنین هفتهای، مقررات مربوط به بخش پست در پيش نويس هفتم لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات گنجانده شد. در حالي که طبق بند ج ماده 57 برنامه چهارم توسعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شــده بود که لايحهاي را تحت عنوان لايحه جامعارتباطات تدوين کند پس از تاخير تقريبا دو ساله طي توافقات صورت گرفته وزارت ICT لايحــه جامع ارتباطات نه تنها مقررات مربوط به بخش مخابرات را شامل ميشد بلکه اين لايحه با نگاه جامع تــري بخش فناوري اطلاعات و پست را نيز در بر ميگرفت. پيشنويس ششــم لايحه جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات که براي بررسي در دســتور کميسيونهاي فرعي هيات دولت قرار گرفته بود تنها دو بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات را شامل شده بود. اين در حالي بود که در پيشنويس هفتم اين لايحه بخش پست و قوانين و مقررات مربوط به آن نيز مورد توجه قرار گرفته بود. در صورت تدوين اين لايحه و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي عملا براي اولين بار پس از سالها، ايران داراي قانون جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات میشد. 10 سال پیش در چنین هفته ای، برآوردهاي صورت گرفته در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويــي حاکــي از آن بود که متوســط کاهش 35درصدي قيمت پهناي حدود ۱0 الي ۱5 درصد در تجارت شرکتهاي ارايهدهنده خدمات اينترنتي تاثير ميگذاشت. اين در حالي بود که رگولاتوري متوسط کاهش35 درصدي قيمت پهناي باند را براي اجرا ابلاغ کرده بود. پس از گذشت يک ماه از ابلاغ مصوبه کميسيون تنظيم مقررات کاربران اينترنت با کاهش مشهودي در دريافت خدمات از شرکتهاي ارايهکننده خدمات اينترنتي مواجه نبودند. چنانچه مبناي تاثيرگــذاري 35 درصد کاهش تعرفههاي اينترنت را در ارايه خدمات شــرکتهاي ISDP،

ISP‬ و ‪PAP حــدود ۱0 درصد در نظر میگرفتيم عملا بايد پس از ابلاغ تعرفههاي اينترنت کاربران اينترنت حداقل با کاهش پنج درصدي قيمت در دريافت خدمات مواجه میشدند. تا آن زمان کاهش پهناي باند عملا هيچ تاثيري در قيمت ارايه خدمات اينترنت پرسرعت نگذاشته بود و ۱۱ شرکت PAP که طبق اعلام رگولاتوري مجــاز به ارايه خدمات اينترنت پرسرعت تا سقف ۱28 کيلوبيت بر ثانيه به کاربران خانگي بودند همچنان خدمات خود را با قيمتهاي قبلي ارايه ميدادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.