شبکههای اجتماعی زیر ذره بین!

تلاش برای بیرون راندن ترامپ از تويیتر دنیای عروسک ها در آذربايجان شرقی

Asre Ertebat - - ايستگاه -

يک افسر عملياتی سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا

CIA() با راهاندازی کمپينی بين المللی از همه مخالفان دونالد ترامــپ رييسجمهور آمريکا خواســته با کمک مالی و خريد بخش بزرگی از ســهام شرکت « توييتر » ، ترامپ را از عضويت در اين شبکه پرمخاطب اجتماعی بيرون کند. « والری پالم ويلسون» با راهاندازی کمپين”

GOFUNDME “در تــلاش اســت بــا جمع آوری کمک های مالی مردمی و خريد بخش بزرگی از سهام توييتر، حساب کاربری ترامپ را در اين شبکه تعطيل کند. ترامپ يکــی از توييت بازترين دولتمردان جهان محسوب می شود و به گمان بسياری از ناظران از شبکه اجتماعی توييتر به عنوان ســلاحی موثر چه در دوران رقابت های انتخابات رياســت جمهوری آمريکا و چه به عنــوان رييسجمهور آمريکا، اســتفاده میکند. ترامپ بسياری از اظهارنظرهای جنجالی و بحثبرانگيز خود را از طريق اين شبکه اجتماعی انجام میدهد؛ چون به گفته خودش به رسانههای جريان اصلی آمريکا وابستگی ندارد و اين رسانهها را دشمن خود و دشمن آمريکا میداند. کمپين سه روزه عروســک های محلی و بومی در آذربايجان شرقی با ميزبانی سازمان پارک و فضای سبز برگزار شد .کمپين عروسکهای بومی و محلی طی سه روز با برنامههای مختلفی همچون برگزاری همايش، کارگاههای تخصصی و نمايشگاه در تالارانديشه «ائلگلی »برپاشد.هدفازبرگزاریاينرويدادانتشار پيام صلح و دوستی آذربايجان شرقی به سراسر جهان و آشنايی مردمباجاذبههایگردشگریوباميراثطبيعیآذربايجانشامل صنايعدستی،فرهنگ،موسيقی،غذایمحلی،تاريخايلاتوعشاير در راستای آرمانهای توسعه پايداراست. از جمله نشستهای تخصصیبرگزار شده طیاين کمپين سه روزه میتوان به نقش صنايع دستی در توسعه گردشگری کشور، تاثير معماری شهری در رشد و توسعه گردشگری پايدار، گردشگری و رشداقتصادی و نقش سازمانها و تشکل های مردمنهاد در آرمانهای توسعه پايدار اشاره کرد. در اين کمپين علاوه بر مسوولان پارکها و فضای سبز آذربايجان شرقی برخی از فعالان اجتماعی نيز به شکل داوطلبانه حضور يافته اند که باعث شده توجه بيشتری به اين کمپين جلب شده و طرفداران بيشتری در بين کاربران شبکه هایاجتماعی پيدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.