گزيـــــده اخــــبار

Asre Ertebat - - دنياي مجازي -

راهاندازی شبکه مخابراتی فوق سريع در چین

۲ اپراتور مخابراتی اریکســون و چاینا یونیکام شــبکه پرســرعت مخابراتــی ‪Gigabit LTE‬ را راهاندازی کردهانــد که تجربــه ارتباطــی بیســابقهای را برای مشترکان تلفن همراه به ارمغان میآورد. به گزارش فارس به نقل از اسین ایج، با راهاندازی تجاری این شبکه پرسرعت مشــترکان می توانند به خدمات تفریحی و چندرسانهای با سرعت بالا دسترسی داشته باشــند. افزایش فوقالعاده ســرعت اینترنت از جمله مزایای بهرهگیری از این خدمات است. بهروزرســانی فنی ‪Gigabit LTE‬ توسط اریکسون صورت گرفته و هدف از راهاندازی شبکه یاد شده ارتقای تجربه کاربری افراد و جلــب رضایت مردم چین عنوان شــده اســت. در حالی که تا پیش از این دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت و سرویسهای داده در زمان مسافرت با ترن ها و قطارهای پرســرعت ممکن نبود، بهروزرسانی یاد شده اســتفاده از خدمات نسل چهارم مخابراتی را در حین سفر با سرعت بالا ممکن میکند. همچنین مشــاهده ویدیو بــا کیفیت بــالا از طریق ایــن شــبکهها امکانپذیر خواهــد بــود. راهاندازی این شــبکه جدید از طریق ترکیب ســه اســتاندارد

eMBMS، ‪HEVC ) H‬.۲65( و ‪MPEG DASH‬ صورت گرفته است. با توجه به اینکه سرعت شبکه یاد شده به یک گیگابیت در ثانیه میرسد با استفاده از آن میتوان در کمتر از 13 ثانیه یک فیلم ســینمایی را با کیفیت 1080 پیکسل بارگذاری کرد.

آمريکا يــک چینی را به جرم جاسوســی سايبری دستگیر کرد

پلیس آمریکا یک تبعــه چین به نام یــو پینگان را در فرودگاه لسآنجلس به جرم تجارت با بدافزاری که در سال ۲014 برای هک کردن سرورهای اداره مدیریت کارکنان آمریکا به کار گرفته شده بود، دستگیر کرد. به گزارش فارس به نقل از ویتری، به دنبال این حمله هکری اطلاعات شخصی و خصوصی میلیونها کارمند فعلی و سابق دولت آمریکا افشا شد و مشکلات فراوانی برای این افراد به وجود آمد. این دستگیری هفته قبل رخ داده، اما خبر آن تا به امروز مخفی نگهداشته شده بود. پینگان به نفوذ به شبکههای رایانه ای متعلق به چندین شرکت آمریکایی نیز متهم شده و گفته میشود با هکرهایی همکاری داشته که از باجافزار Sakula برای حمله به اداره مدیریت کارکنان آمریکا استفاده کردهاند. در اثر این حمله که ابعاد مختلف آن تا مدتها نامشخص باقی مانده بود، جزئیترین اطلاعــات 5.6 میلیون نفر کارمند فدرال دولت آمریکا افشــا شــد و رســانههای آمریکایی انتقادهــای گســتردهای از ضعف دولت در زمینه نگهداری از داده های خصوصــی کارکنانش به عمل آوردند.

وایفای رايگان گوگل به اندونزی رسید

گوگل قصــد دارد اجرای برنامه ارایــه خدمات رایگان اینترنت وایفای خود را در اندونزی هم آغاز کند، این شــرکت به همین منظور با ISP های محلی اندونزی همکاری خواهد کرد. به گزارش فارس به نقل از بیزینس اینســایدر، خدمات وایفای رایگان گــوگل در اندونزی در ایســتگاههای راهآهن، دانشگاهها و دیگر نقاط عمومی در دسترس و برای همه مردم قابل استفاده خواهد بود. گوگل اولین بار این خدمات را 18 ماه قبل در کشــور هند ارایه کرد و امیدوار است از این طریق افراد بیشتری آنلاین شوند و بتوانند به خدمات این شرکت دسترسی یابند. ضریب نفوذ اینترنت در اندونزی به طور سالیانه از رشد 51 درصدی برخوردار اســت ولی رقم کلی آن در این کشور هنوز پایین مانده و در ژانویه ســال ۲017 از 40 درصد فراتر نرفته اســت. امید میرود ارایــه خدمات اینترنت رایگان گوگل در اندونزی این وضعیت را تغییر دهد. بررسیها نشــان میدهد این خدمات در هند موجب افزایش استفاده از اینترنت شــده و به عنوان مثال در سال ۲016 به افزایش 15 دقیقهای مصرف روزانه داده از طریق گوشی های هوشــمند انجامیده است. تعداد کاربران این خدمات در هند در هر روز حدود 15 هزار نفر تخمین زده شده است

توقف کامل فروش مدل اولیه کنسول بازی ايکسباکس وان

مایکروســافت پــس از بهروزرســانی کنســول بازی ایکسباکس وان خود فروش مــدل اولیه آن را در بازار متوقف کرده است. به گزارش فارس به نقل از دیجیتال ترندز، این شرکت به طور رسمی اعلام کرده که دیگر ‪Xbox One‬ را به طور آنلاین به فروش نمیرساند. این کنسول اولین بار چهار سال قبل به بازار آمد و ظاهرا تصمیم مایکروسافت برای بازنشسته کردن آن قطعی است، این کنسول نه تنها در آمریکا بلکه در انگلیس هم از دسترس خارج شده است. مایکروسافت یک سال قبل کنســول بازی تازه خود به نام ‪Xbox One S‬ را عرضه کرد که نسخهای باریکتر و بهروز شــده از مدل قبلی ایکسباکس وان محسوب میشود. قدرت پردازش بیشتر و پشــتیبانی از پخش تصاویر ویدیویــی ‪K Blu-Ray Player‬ 4 از جمله مزایای این کنسول جدید است.

‪Xbox One S‬ کــه 300 دلار قیمــت دارد پاســخ مایکروســافت بــه کنســول ‪Pro 4 PlayStation‬ محسوب میشود. مایکروســافت این کنسول را همراه

با برخی بازی های محبوب مانند ‪Forza Horizon‬ ‪bundle، Gears of ‪۲ bundle، Halo Wars‬ 3‬ bundle 4 War‬ و ‪Battlefield 1 بــه قیمت 399 دلار عرضه میکند.

تازهترین کنسول بازی مایکروسافت ‪Xbox One X‬ نام دارد و این شرکت قبل از عرضه آن ‪Xbox One X‬ ‪Project Scorpio Edition‬ را روانه بازار میکند که دارای بخشــی از امکانات ‪Xbox One X‬ است. زمان عرضه رسمی ‪Xbox One X‬ هفت نوامبر است.

اســتعفای دسته جمعی مشــاوران امنیت سايبری ترامپ

تعدادی از مشاوران امنیت سایبری ترامپ که در دوران ریاســت جمهوری اوباما به این ســمت منصوب شده بودند، به طور دسته جمعی استعفا کردند. به گزارش فارس به نقل از انگجــت، ترامپ در مجموع دارای ۲8 مشاور امنیت سایبری است که 8 نفر از آنها استعفا دادهاند. این افراد در شورایی به نام شورای ملی مشاوره در مورد زیرساختها عضویت داشــتند. وظیفه این شورا ارایه مشــاورههایی به وزارت امنیت داخلی آمریکا در مورد موضوعات مربوط به امنیت ملی است. این هشــت نفر در نامه اســتعفای خود علت این امر را آن دانســتهاند که رییسجمهور به آسیبپذیریهای ســایبری آمریکا توجه کافی مبذول نمیدارد. این در حالی است که تهدیدهای مذکور در حال گسترش است و امنیت بسیاری از سیستم ها و زیرساختهای ایالات متحده از همین رو ممکن است به خطر بیفتد. در بخــش دیگری از این نامه اســتعفا عــدم تحمل و خشونت گروههای نفرتپراکن در جامعه آمریکا محکوم شده و ضمن اشاره به خشــونت های وحشتناک شهر شارلوتسویل به این مســاله هم به عنوان یکی از دلایل استعفا اشاره شده است. این استعفا در شــرایطی صورت میگیرد که قرار است شورای یادشده به زودی جلســه کاری خود را برگزار کند. جلسات این شورا معمولا هر سه ماه یکبار برگزار میشوند.

ناســازگاری 180 هــزار برنامــه آيفون با سیستمعامل جديد اين گوشی

همزمان با عرضه سیستمعامل جدید آیفون موسوم به

iOS11 مشخص شده که 180 هزار برنامه عرضه شده برای این گوشی دیگر با آن سازگار نخواهند بود. به گــزارش فارس بــه نقــل از بیزینساینســایدر، با عرضه iOS 11 اپل برنامه های خــود به منظور عدم پشــتیبانی از برنامههای موبایلــی 3۲ بیتی را قطعی کرده و از پشــتیبانی کامــل از پردازندههای 64 بیتی

خبر داده است. این شرکت عرضه پردازندههای 64 بیتی را اولین بار با عرضه آیفون 5 اس از سال ۲013 آغاز کرد و به تدریج به توسعهدهندگان هشدار داد که باید برنامههای طراحی شــده خود را بهروز کرده و آنها را با معماری تراشههای 64 بیتی سازگار کنند. اپل از ژانویه سال ۲017 به کاربران پیام داد که با عرضه

iOS 11 برنامههای 3۲ بیتی دیگر بر روی آیفون قابل اجرا نیســتند و البته در همان زمــان اخباری در مورد حذف تدریجی برنامههــای 3۲ بیتی از ‪App Store‬ هم منتشر شد. تعداد کل برنامههایی که هنوز تنها با تراشــههای 3۲ بیتی ســازگاری دارند بالغ بر 187 هزار مورد است که حدود 8 درصد از برنامههای آیفون را شــامل میشود. تعداد کل برنامههای موجــود در ‪App Store‬ حدود ۲.4 میلیون برنامه است.

جاسوسی سايبری سیا از همکاران خود در آمريکا

بر اساس اسناد تازه افشا شــده ویکی لیکس، سازمان جاسوسی سیا ســازمانهای همکار با خود در آمریکا و در دیگر نقــاط جهان را مجبور به نصــب نرمافزارهای جاسوســی بر روی فایلهای بهروزرســان نرمافزاری میکرد. به گــزارش فارس به نقــل از ویتری، ایــن فایلهای بهروزرسان معمولا برای برطرف کردن مشکلات امنیتی یا فنی برنامههای مختلف توســط شرکتهای سازنده عرضه میشوند. اما سیا با آلوده کردن فایلهای یادشده تلاش میکند تا بی ســروصدا به سیستمهای رایانهای مورد نظر خود دسترسی یابد. بر اساس افشاگریهای جدید ویکیلیکس سیا واکنش تند وخشــمگینانهای در برابر ســازمانهایی نشــان میدهد که با اهداف آن مخالفت کنند. در صورت عدم همکاری، سیا سوییچ مرگ نرمافزارهای ارایهشده خود به سازمانهای همکار را فعال میکرد و باعث میشد آنها از کار بیفتند. در این صورت چارهای جز نصب مجدد این نرمافزارها باقی نمیماند. ولی نرمافزارهای مجددا نصب شده خود حاوی آسیبپذیریهای عمدی فعال شده یا

backdoor بودند و لذا سیا با این کار عملا از متحدان خود نیز جاسوسی میکرد. بــه گفتــه ویکی لیکــس ایــن طــرح خطرنــاک

ExpressLane نام دارد و با اســتفاده از آن میتوان اطلاعات بیومتریک کاربران گوشیهای هوشمند را هم به سرقت برد. ویکیلیکس مدعی است سیا از این طرح حتی برای جاسوسی از افبیآی و وزارت امنیت داخلی آمریکا هم استفاده کرده است. سازمان های اطلاعاتی آمریکا در مورد اخبار منتشر شده در این زمینه سکوت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.