ي مع گگ چگونههشتگعضوجکدهاهنازشرفدینهشتیپلذتشفترمهایرسانهایشد؟

Asre Ertebat - - دنياي مجازي - میثم لطفی

يک دهه قبل، کريس مســینا توانســت خود را به عنوان يک متخصص بازاريــاب وب معرفی کند و آن روزها که اين تخصص چندان مرســوم نبود، طــی دوره زمانی کوتاه خود را به شــهرت فراوان رساند و با شرکت های بزرگ مشغول به کار شد. او در اين زمینه تلاش فراوان کرد و دقیقا ده سال قبل نخستین تويیت حاوی هشتگ )#( را ارسال کرد تا از اين طريق نام خود را در تاريخ ثبت کند. او در اين تويیت پرسید : «در مورد استفاده از # برای گروهها چه فکر میکنید؟ برای استفاده در #barcamp ؟» بديهی است که مشترکان شبکه اجتماعی تويیتر به استفاده از اين علامت در پیام های خود نظر مثبت داشتند و همین اتفاق موجب شد تا امروز هشتگ به عضو جدانشدنی پلتفرمهای رسانهای تبديل شود. مسینا طی گفت وگويی با خبرگزاری TheWrap بر اين مساله تاکید کرد که ايده او برای استفاده از هشتگ نخســتین بار به صورت انحصاری برای گوشی هوشــمند آيفون مطرح شده بود تا از اين طريق صاحبان اين دســتگاه موبايلــی بتوانند اطلاعات مورد نظر خود را از اين طريق به راحتی در فضای آنلاين دسته بندی کنند و دشواری های پیش رو را کنار بگذارنــد. او گفت: اين يک اتفاق غیرمنتظره بود که هشــتگ پس از نخســتین معرفی در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده مورد استقبال قرار گرفت و توسط عموم کاربران به کار گرفته شــد . اين اتفاق برای مسینا اهمیت فراوانی داشت؛ زيرا او متوجه شد گروه کاربران و حتی احزاب سیاســی از همان ابتدا اين ابزار آنلاين را مورد اســتفاده قرار دادند تا ارتباطات خود را ســاماندهی کنند و بــا يکديگر بهتر در تماس باشند. مسینا درباره چگونگي پیدايش اين اتفاق توضیح داد که از همان ابتدا به فکر راهی بود تا بتواند نحوه ارتباط آنلاين میان کاربران را آســان تر کند. اين مساله برای او اهمیت فراوان داشت که بتواند با يک راهکار ساده روش بهتر و آســانتر را برای ارتباط میان افراد مورد استفاده قرار دهد و شیوه برقراری ارتباط مبتنی بر وب را ســاماندهی کند. اين اتفاق موجب شد مسینا به دنبال راه های جديد بگردد و البته توجه چندانی به تويیتر نداشــته باشد. با اين وجود زمانی که متوجه شد شبکه های اجتماعی از ارتباط میان کاربران پول درمیآورند و اين پلتفرمها به يک منبع درآمدزايی تبديل شــده اند، تصمیم گرفت ايده خــود را در اين زمینه بــهکار گیرد. او نخستین بار بهصورت شخصی پشتیبانی مالی برای استفاده از هشتگ در شبکه اجتماعی تويیتر را بر عهده گرفت و طولی نکشید که با اين پلتفرم قرارداد مالی منعقد کرد تا به ازای استفاده کاربران از ابزار مذکور پول دريافت کند. مسینا در اين خصوص توضیح داد: «طراحی هشتگ بهگونهای بود که هیچکس نمیتوانست آن را کنترل کند. اگر شــما به کاربران امــکان میداديد تا در سیستم خود يک پیام متنی بفرستند، اين امکان برای همه آنها وجود داشــت تا از هشتگ استفاده کنند و البته هر کلمه يــا عبارتی را که میخواهند از اين طريق علامتگــذاری کنند. نکته مهمی که برای من وجود داشت، آزادی کاربران بود تا بدون محدوديت ارتباطات خود را از اين طريق مديريت کنند. کاربران اين امکان را در اختیار داشــتند تا بتوانند هرچه می خواهند بیان کــرده و به کمک هشتگ گفتههای خود را ســاماندهی کنند تا بهتر و آسان تر به دست ديگر کاربران برسد. اين اتفاق بزرگ ترين تحول را در شــبکه اجتماعی تويیتر به وجود آورد و يکی از مهم ترين دلايلی که تويیتر توانســت نام خود را بهعنوان يک شبکه اجتماعی بزرگ معرفی کند، هشتگ بود. هماکنون بهطور میانگیــن در طول هر روز بیش از 125 میلیون هشتگ در شــبکه اجتماعی تويیتر منتشر میشود و اينطور که شبکه اجتماعی مذکور پیشبینی کرده، تا پايان سال جاری میلادی تعداد هشــتگهای روزانه ردوبدل شده میان مشترکان آن از مرز 170 میلیون هم فراتر میرود. در ســال 2007 میلادی محبوبترين هشتگها حدود 9 هزار بار به اشتراک گذاشته میشدند و اين در حالی بود که طی سال 2017 میلادیيعنی پس از گذشتيک دهه، محبوبترين هشتگ بیش از 300 میلیون بار بازنشر شد. البته تويیتر اعلام نکرد کدام هشتگ از همه محبوبتر بود تا تعداد بازنشــرهای آن از 300میلیون بار هم فراتر برود. هشــتگـتگهماکنونيکیاز محبوبترين ابزارهای ارتباطی در شبکههای اجتماعی است و بهجزتويیت در ديگر پلتفرمهای آنلاين هم مورد اســتفاده قرار مییگیــرد. کاربران جهانــی ارتباطات مجازییرا با هشتگمیشناسند و شبکههای اجتماعی ماننــد تويیتر و اينســتاگرام بیشترينرينبهره را از آنمیبرند. هشتگهای زير محبوبحبوبترين عبارات اجتماعی محسوب می شوند که کاربران با هر زبانی که هستند آنها را بهصورت بینالمللی مورد استفاده قرار میدهند : #OOTD بهمعنی « لباس روز»، #MCM به معنی «مرد خسته اولین روز کاری»، و #NoFilter برای اســتفاده نکردن از فیلتر در زمینههایمختلف.

هشتگگهای #ThrowbackThursday و #TBT که برای توضیحات مرتبط با نقاشیهای کلاسیک مورد استفاده قرار میگیرند، طی 10 سال گذشــته هر کدام بیش از 120 میلیون بار بازنشر شده اند. اين هشتگ ها به اينستاگرام هم راه پیدا کرده اند و کاربران از طريق آنهــا می توانند تمام نقاشی های کلاســیک و قديمی مورد نظر خود را بهراحتی شناسايی کنند. تويیتر اين روزها تاکید زيادی روی سیستم پخش زنده تصاوير ويديويــی دارد و از اينرو پنج مورد از 10 هشــتگ برتر مربوط به 10 ســال گذشته به اتفاقاتی مربوط میشــود که تصاوير آن بهصورت آنلاين از اين شبکه اجتماعی پخش شد. اين پنج هشــتگ پرکاربرد به قرار زير معرفی شــدهاند:

‪MTVHottest# ، MTVStars#،‬ KCA#، #iHeartAwards‬ و ‪BestFanArmy .# بــد نیست بدانید که اين هشتگها تاکنون در مجموع بیش از 3 میلیارد بار بازنشر شدهاند و همچنان در میان کاربران جهانی محبوبیــت دارند. در بخش برنامههایتلويزيونینیز #TheWalkingDead محبوبترين هشــتگ تاريخ بوده است و بیش از ديگر عبارت ها توسط کاربران مورد استفاده قرار گرفته است. در رتبه دوم در فهرست محبوبترين هشتگهای تلويزيونی هم #GoT قرار دارد. در مجموع اگر قصد داريــد در جريان مهم ترين اتفاقات در اين حــوزه قرار بگیريد و فهرســت محبوبترين هشــتگهايی که توســط کاربران جهانی مورد استفاده قرار می گیرد مشاهده کنید، میتوانید از هشــتگ #Hashtag10 در شــبکه اجتماعی تويیتر استفاده کنید. تويیتر که طی چند سال اخیر نتوانسته مقابل رقبايی چونفیسبوک و اينستاگرام دوام بیاورد و مجموع مشترکان فعال آن 320 میلیون نفر محاسبهمیشود، تنها راه نجات خود را تاکید روی هشتگها میداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.