دستیارهوشمندسامسونگدرآستانهورودبهایران

Asre Ertebat - - موبايل -

گوشــیهای گلکســی S8‬ و ‪S8+ از همان ابتدا به یک دستیار هوشــمند بســیار کارآمد به نام بیکسبی مجهز بودند که ابتدا تنها در آمریکا و کره جنوبی فعال بود. اما اکنون سامسونگ اعلام کرده است این دستیار هوشمند به صورت تدریجی برای تعداد زیادی از کشورهای جهان از جمله ایران فعال میشود. زندگی پــر فراز و نشــیب امروزی و ســرعت بالایی که فناوریهای نوین به کارهای روزمره داده باعث میشود هرکدام از مــا با انبوهی از کارهای ریز و درشــت مواجه باشیم. کارهایی که باید در طول روز به همه آنها رسیدگی کنیم. این یعنی هر آن امکان دارد چیزی را از قلم بیندازیم و کاری انجام نشده باقی بماند. اولین راهحلی که بــرای این معضل به ذهن میرســد، داشتن یک دستیار شخصی اســت. مزیتی که تا همین اواخر نیازمند تــوان مالی قابل توجهی بــود. اما مفهوم دستیار هوشــمند تا حد زیادی این موضوع را تغییر داد. دستیارانی که همه کارها را به یاد میسپارند و به برنامه روزانه نظم میدهند. بیکسبی Bixby() سامسونگ نخســتین بار با گوشی پرچمدار گلکســی S8 به بازار معرفی شــد. شــرکت سامســونگ این دســتیار صوتی را با عبــارت «رابطی هوشــمند برای کمک به انجام سریعتر و سادهتر کارها» معرفی کرد. اما محدود بودن فعالیت این دستیار به آمریکا و کره جنوبی، باعث شده بود هواداران سامسونگ در دیگر نقاط جهان برای ورود آن به کشور خود منتظر بمانند. اما اکنون دفتر سامسونگ در ایران اعلام کرده بیکسبی به تدریج برای تمامی کاربران در 200 کشور دنیا، از جمله ایران فعال خواهد شد. همزمان با معرفی گوشی جدید شرکت سامسونگ یعنی گلکسی ‪Note 8‬ این شرکت اعلام کرد دستیار مجازی هوشمند بیکســبی به زودی و از طریق یک بهروزرسانی سیستمی در گوشیهای کاربران ایرانی نیز فعال خواهد شــد. هرچند این دســتیار در حال حاضر تنها به زبان انگلیســی با کاربر تعامل میکند اما بیکسبی به زودی از زبانهای بیشتری نیز پشتیبانی خواهد کرد. پس از فعال شدن این دستیار روی گوشی گلکسی S8 یا

S8+ خود میتوانید دکمه مخصوص بیکسبی که در زیر دکمه کنترل صدا قرار داده شده است را فشار دهید تا به صفحه اصلی این اپلیکیشن منتقل شوید. با فشردن و نگه داشتن این دکمه، بیکسبی آماده دریافت فرمان صوتی شما میشود. میتوانید از بیکسبی بخواهید وقتی به خانه رسیدید به شــما یادآوری کند به گیاهان آب بدهید یا وقتی به اداره برگشتید به همکارتان زنگ بزنید. تمامی ایــن یادآوریها روی صفحه همیشــه روشــن

AOD(،) در صفحه اصلی اپلیکیشــن بیکســبی و نیز روی لبه ‪edge screen‬ گوشی شــما نیز نمایش داده میشوند. برای بهرهبردن از تمامی مزایا و کمکهای این دســتیار هوشمند بهتر است نیمنگاهی به بهروزرسانیهای OTA گوشیتان داشــته باشــید. پس از دریافت بهروزرسانی موردنظر می توانیــد از دســتیار جدیدتــان بخواهید برنامههایتان را منظم کند زیــرا او صدا، متن یا لمس را درک میکند و پیوسته در حال یادگیری روشهای شما در انجام امور مختلف است تا دستیاری بهتر از قبل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.