همپیمانشبدینیبتمنوسوپرمن

Asre Ertebat - - گوناگون - ابوالفضل منافزاده

اســتودیوی بازی ســازی NetherRealm با ســاخت ســری دوم بازی Injustice توانسته اثری عالی را خلق کرده و به عاشــقان این سبک بازی هدیه کنــد، با بررســی 2 Injustice با ما همراه باشید. فرار از دست شخصیتهای ژاپنی!

منظور از هدیه 2 Injustice به عاشــقان این ســبک این اســت که در ســال های اخیر این ســبک از بازی در انحصار ژاپنی ها بوده است و به نوعی عناصر ژاپنی تمام و کمال آنها را به خود اختصاص داده بودند. طی سال های اخیر به جز

‪Mortal Kombat X‬ به هیچ وجــه شــاهد بازی قابل قبولی در این سبک نبوده و پیشرفت بســیار کندی را در آنها شــاهد بوده ایم. حتی

‪Mortal Kombat X‬ هم کاملا نتوانســت از پس جلب رضایت طرفداران این ســبک برآید و در شبکه استیم نتوانست نمره ای بهتر از 10/6 را کســب کند. این کاراکترهای ژاپنی تکراری شده بودند و سیستم مبارزات آنها پس از مدت کوتاهی یکنواخت و تکراری می شد. این موضوع زمانی رنگ و بوی جدی تــری به خود می گرفت که بازیکن نمی توانست سر از کمبوهای پیچیده کاراکترها درآورد و به همان مشــت و لگدهای عادی اکتفا می کرد. به علاوه که بخش داستانی این بازی ها اصلا مورد اســتقبال واقع نمی شد و کمتر کســی بود که حتی یک بار به این قسمت سر بزند. سرانجام استودیو بازیسازی NetherRealm به یک سنتشکنی دست زده و سری Injustice را خلــق کــرد تا عــلاوه بر جــذب طرفــداران بیشــتر بتواند طرفداران فعلی این ســبک را به پیشرفت ســبک فایتینگ امیدوار نگه دارد. حالا

2 Injustice توانسته راه پیشرفت را طی کند و همان بازی باشد که طرفداران بازیهای مبارزهای روزی آرزوی عرضه آن را داشتند. 2 Injustice پر از کاراکترهای متنوع و جذاب است که تکتک آنها با جزییات دقیقی ساخته شدهاند. علاوه بر آن، بخش تکنفره این بازی هم توانسته به خودی خود نقطه قوتي برای این بازی باشــد و عاشقان دنیای

ابرقهرمانی را تشویق به انجام آن کند. داستان بازی

داســتان بازی ادامه داستان قســمت قبل یعنی

‪Injustice: Gods Among Us‬ را پــی می گیرد. همچنان سوپرمن و بتمن بر سر اهداف و عقایدشان اختلاف دارند و شاهد محبوس شدن سوپرمن هستیم. در این میان بتمن درحال تلاش برای برگرداندن صلح و آرامش به جهان است، اما پس از مدتی بتمن احساس میکند دیگر وقت آن رسیده که از سوپرمن کمک بگیرد؛ زیرا که یکی از شرورترین شخصیتهای دنیای ابرقهرمانان یعنی برینیاک که دشمن سوپرمن است تصمیم میگیرد تا زمین را نابود کند. بهترین خصوصیت بخش داستانی بازی را میتوان جذابیت آن دانست که همواره تشویقتان میکند تا دســت از بازی کردن برنداریــد. بهعلاوه حتی اگر قســمت قبلی را تجربه نکرده باشــید، باز هم بهسادگی در جریان داســتان قرار خواهید گرفت و با داستانی پویا و البته سراسر غافلگیری روبه رو خواهید شــد. بدون شک داســتان بازی، یکی از نقطه قوتهای ایــن بازی بوده و نمــره قبولی را خواهد گرفت. کاراکترها، مبارزات و گیمپلی عالی

بدون شــک مهم ترین بخش بازی های فایتینگ و مبــارزهای را کاراکترها و مبارزات آن تشــکیل می دهند. اگر بخواهیم به سیستم مبارزات اشاره کنیم، باید این نکته را در نظر گرفت که سیســتم مبارزات Injustice حتی در نســخه پیشین آن بسیار خوب ارزیابی شده بود که نسبت به بازیهای دیگر نیز متمایزش میکرد. سیستم مبارزات تغییر اساسی نسبت به نسخه پیشین نداشته است، ولی با اینحال همواره سیستم مبارزات 2 Injustice خوب ارزیابی میشود و منحصر بهفرد بودن خود را حفظ کرده اســت. نحوه اســتفاده از کمبوها و تواناییهــای کاراکترها هنوز نیازمنــد تمرین و کنترل اعصاب است، ولی مطمئن باشید که دیگر خبری از آن مشت و لگدهای تکراری نخواهد بود. هر حرکتی منحصر به فرد اســت و به جز ضربات عادی، هر کاراکتر چنــد حرکت خاص دارد. برای مثال، جوکر و دســتگاه مخصوص خــود یا حتی سوپرمن و لیزر چشمانش قابلیتهای خاصی دارند و میتوان با آنها ضربات شدیدی را به حریف وارد کرد. بهجز این حرکات، شاهد یک حرکت دیگر نیز هستیم که هر کاراکتر به طور اختصاصی برای خود دارد. این حرکت را میتــوان به ‪Finish Him/‬ Her بازی مورتالکمبت تشبیه کرد که Super

Move نام دارد و میتوان با پر شــدن نوار قدرت از آنها استفاده کرد. بهوسیله این حرکت میتوان ســنگینترین ضربه هر کاراکتر را به حریف وارد کرد، اما گفتني است که دیگر خبری از آن خشونت موجود در مورتالکمبت نخواهد بود. برای مثال، اگر شخصیت جوکر را در اختیار داشته باشید و به انجام حرکــت ‪Super Move‬ بپردازید، جوکر حریف خود را روی صندلی الکتریکی مینشــاند و پــس از وارد کردن شــوک بــه آن، آن کاراکتر نگونبخت را با دینامیت منفجر میکند. قابلیت هایی مانند Clash نیز همچنان از سری قبل این بازی در این بازی هم وجود دارند و میتوان حریفهای خــود را به چالشهــای چند ثانیهای دعوت کرد. قسمت دیگری که به بخش مبارزات کمک بســیاری می کند، محیط ها و استیج های بازی هســتند که همواره پویا، جذاب و متنوعاند. از تیمارســتان آرکام گرفته تا متروپلیس، شاهد طراحیهای بینظیر و عالي هستیم. در هر استیج آیتمهای مختلفی از جمله مجسمهها و وسیلههای دیگر وجود دارند که میشود بر سر حریفهای خود خرابشان کرد. به این بخش می توان قسمت های مختلفی که برای بازی طراحی شدهاند را نیز اضافه کرد که دست گیمرها را برای انتخاب باز میگذارند. یکی از ایــن آیتمهــا Multiverse نام دارد که میتوان به وسیله آنها در جهانهای دیگری با این کاراکترهای قهرمان و ضدقهرمان روبه رو شد که هر روز و ساعت چالشهای جدیدی به آنها اضافه میشوند. قسمت آنلاین برای مبارزه با افراد دیگر نیز در دسترس است و میتوانید به جدال با دیگر بازیکنان بپردازید. شخصیتهای قوی

حالا وقت آن رسیده اســت که به توصیف قسمت کاراکترهای بازی بپردازیم. اگر قرار باشد قسمت کاراکترهــای بازی و بخشهای مربــوط به آن را شــرح دهیم و به توصیف آنهــا بپردازیم، به یکی از نقاط قوت بــازی پرداختهایم. طبق وعدهای که

NetherRealm داده بود، قرار بود که با فهرست بلندبالایی از ابرقهرمانــان و ضدقهرمانان روبهرو باشــیم و مایه خوشحالی اســت که این استودیو بازیسازی به وعدهاش به بهترین نحو عمل کرده است. انیمیشــنهایی که برای کاراکترها در نظر گرفته شــدهاند بهخوبی هرچــه تمامتر طراحی شــدهاند. حتی اگر آشــنایی چندانی هــم با این شخصیتها نداشته باشــید، بهراحتی در قسمت داستانی بازی درگیر آنها خواهید شد و با تکتک آنها و توانایی هایی که دارند آشنایی پیدا خواهید کرد. هر کدام از این شخصیت ها طراحی بی نظیر و باکیفیتی دارند و بهعلاوه هر کدام، از قدرتها و تواناییهای منحصر بهفرد خود بهره میبرند. این خصوصیات باعث میشود مبارزه با هرکدام از آنها لذت خاص خودش را داشته باشد. همچنین با وجود Gear ها و البته لوتهایی که در بازی در دسترس هستند، میتوان قدرت کاراکتر خود را افزایش داده و بهعلاوه به شــخصی کردن کاراکتر خود بپردازید. شاید بیشتر این آیتمها فقط

بهوسیله لوتهای شانسی قابل خریداری باشند و دستیابی به آنها هم سخت باشد، مگر با سختگیری تمام بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم و آن را یک ایراد بهحساب بیاوریم. در کل بهوسیله این لوتها و Gear ها میتوان برای کاراکترها لباس، ماسک، اســلحه و هرچیز دیگری را خرید کــه خود جزو قابلیتهای جالب بازی است. گرافیک فنی و هنری بازی

طبق معمول بخش پایانی نقد و بررسی بازی را به بررسی گرافیک فنی و هنری و همچنین موسیقی و صداگذاری آن اختصاص خواهیم داد. از نظر فنی به هیچ وجه نمی توان ایرادی بــه ‪Injustice 2‬ وارد کرد و از این حیث با بازی بسیار روانی روبهرو هســتیم که حتی افت فریم را هم در طول انجام آن حس نخواهید کرد. حتــی خبری از باگهای عجیب و غریب هم در بازی نیســت و از این حیث

NetherRealm توانسته خوب عمل کند. این طراحی بي نظیر به بخش فنی محدود نمی شود و گرافیک هنری را هم دربر ميگیرد. کافی است به جزییات صورت جوکر و نحوه تکان خوردن اجزای صورتش دقت کنید تا عمق این ظرافت را دریابید. این مساله در مورد تکتک کاراکترها صدق میکند و NetherRealm طراحی آنهــا را به بهترین شکل ممکن انجام داده است. از حیث صداگذاری نیز شــاهد صحبتهای جالــب و متفاوتی میان کاراکترها هستیم و در مجموع از نظر صداگذاری هم بازی نمره قابل قبولــی را میگیرد و هیچگونه نقصی در آن حس نخواهد شــد. در پایان و برای جمع بندی البته اگر کمی ســختگیری نشــود، میتوان ادعا کرد که NetherRealm یک بازی تمام و کمال و کاملا بینقص را ارایه کرده اســت که از هر بخــش آن میتوان لذت بــرد. گیمپلی، مبارزات، داستان بازی، کاراکترها و گرافیک، همه و همه عالی هســتند و جای هیچ شک و شبههای را باقی نخواهند گذاشــت. پس اگر طرفدار سبک فایتینگ هســتید، ولی ‪Mortal Kombat‬ و

Tekken بــرای شــما تکراری و خســتهکننده شدهاند، بدون شک بازی ‪Injustice 2‬ بازی است که میتوانید از آن لذت ببرید و همینطور یکی از بهترین بازیهای سبک ابرقهرمانی و فایتینگ در سالهای اخیر است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.