انتظارات و واقعیتها

Asre Ertebat - - ورود - علی شمیرانی

هفته قبل موضوع پیگیریهــای وزیر ارتباطات در خصوص مذاکــره با گوگل، اپل و انبوهی از شرکتهای سازنده بازیهای رایانهای برای بهبود در ارایه خدمات به کاربران ایرانی، یکی از موضوعات داغ در برخی گروههای تلگرامی بود.فارغ از ســبک و سیاق نحوه حضور و واکنشهای وزیر جدید ارتباطات به تمامی مســایل پیرامون حوزه فاوا که به هر حال یک تصمیم و سلیقه شخصی محسوب میشــود، رفتهرفته نوع نگاه و رفتار وی در حال شکلگیری است.اگرچه همچنان معتقدیم هنوز برای نقد و قضاوت درخصوص سیاســتها و رویکردهای وزیر ارتباطات کمی زود است، اما ذکر برخی از مسایل ضرورت دارد. 1. وزیرارتباطات، اخیرا در حاشیه بازدیداز مسابقات بازیهای رایانهای، در خصوص رفع مشکل حذف چنداپلیکیشنایرانیاز پلتفرم دو شرکت آمریکایی گوگل واپل، بار دیگر تاکید کرد وزیرامور خارجه پیگیر حلاساسیاین موضوعاست.بیشک پیگیری مسایل و مشکلات فعالان حوزه فاوا در هر سطحی قابل تقدیراستاما واقعیت آناست که ما در حال حاضر در جنگی تمامعیار سیاسی واقتصادی با آمریکا و غرب قرار داریم. نمونه بارز این جنگ، قطع ارتباط بانکی ایران به عنوان مهمترین شریان اقتصادی کشور از نظام جهانی به پشتوانه آمریکاست که همچنان یکی از مسایل لاینحل و در حال پیگیری از سوی وزارتامور خارجه کشورماناست.در نمونهای دیگر در همین پایتخت کشورمان، تعداد زیادیاز سفارتخانههایاروپایی، فارغازانبوهیاز رفتارهای ناشایست باایرانیان در جریان رسیدگی به درخواست ویزا، در روالی خارجاز عرف و توهینآمیز، به شکلی علنی اقدام به راهانداختن بساط نوبتفروشی و ویزافروشیاز طریق واسطههای وابسته به خود کردهاند و کار تا جایی پیش رفته که فرد کلاهبرداری خود را به عنوان وزیر امورخارجه ایران معرفی کرد وازافراد سادهدل درخواست پول جهت دریافت ویزا هم کرد! این روزها رسانههای کشور پر شده از مسایل و مشــکلاتی که مردم در مواجهه با این سفارتخانهها دارند.در چنین وضعیتی که برخی سفارتخانههایاروپایی در پایتخت کشور پا را از عرف دیپلماتیک فراتر گذاشتهاند و همچنان اقدامی برای رفع آن نشده و نظام بانکی ایران نیز همچنان با موانع مواجه است، آیا سخن گفتن از رفع مشکل چند اپلیکیشنایرانی، مثل آن نیست کهاز دشمنی که به خاک کشور حمله کرده، بخواهیم که مراقب آلوده نکردن طبیعت کشورمان باشد؟ 2. وزیر ارتباطات در خصوص وعده بهبود سرعت دو بازی خارجی فاقد مجوز از سوی نهاد مسوول در این عرصه نیز اینگونه پاسخ داده که: «اگر یک بازی به صورت مجانی به مردم ایران خدمات بدهد و مورد تقاضای مردم باشد، ما وظیفه داریم امکان برقراری ارتباط با کیفیت با آن را فراهم کنیم.» دراین مورد نیز باید گفت، رسیدگی به خواست بخشی هر چند کوچکاز «مردمایران» و تاکید بر کلمه «مردم» نیز بیشک قابل تقدیراست. اما پرسشاینجاست که آیا تحقق هر خواستهای از سوی بخشهایی از مردم، قابل اجراست؟ برای مثال شاید بخشی از «مردم» خواستار رفع بسیاری از محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی باشند، در این موارد تکلیف چیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.