جنجالحذفچتنیداکپپکاارییر نندیوچندپرسش

Asre Ertebat - - ارتباطات - دانيال رمضانی

شبکههایاجتماعی چند سالی میشود که درایران همچون بسیاری از نقاط دنیا تبدیل به یکی از ابزارهای ترویج شایعه، دروغ، کلاهبرداری و به نوعی تشــویش اذهان عمومی شده اســت. در این میان بخش قابل توجهی از رسانههای رسمی کشورنیزبه واسطه مشکلات متعدداعماز خلأ آموزشی فعالان رسانهای، جذب مخاطبان بیشتر و گاه به دلیل کمبود سوژه به دنبالهروی از شبکههای اجتماعی پرداخته و به ترویج هرچه بیشتر موجهای کاذب در شبکههایاجتماعی دامن میزنند. موضوع وقتی تلختر میشود که مسوولانی هم که باید به دور از جوزدگی و با منطق پیگیر امور باشند، تبدیل به بخشی از جریان «من کپی وارسال میکنم؛ پس هستم » میشوند. چند روز میشــود که در همین راســتا حرف از حذف چند اپلیکیشــن ایرانی از روی گوگلپلی و اپاستور به سوژه اول شبکههای اجتماعی تبدیل شده اســت. این موضوع البته مورد توجه بسیاری از رسانهها و حتی برخی از مسوولان نیز قرار گرفتهاست. جالب آنکه در تمام این واکنشها و خبرها صرفا به یک بخش از موضوع پرداخته میشود و آن حذف اپلیکیشنهای ایرانی از روی پلتفرمهای خارجی اســت. موضوعی که موجب شد بسیاریازاین خبرها و کمپینها بیشتر بهابزار تبلیغاتی برای چند کسب و کاراینترنتی بدل شود. اگرچه در هفتهنامه عصر ارتباط از پرداختن به ســوژههای شبکههایاجتماعی پرهیز داریم، اما بد نیست بهاین موضوع جنجالی والبته کاذباز سمت دیگرینیزنورانداخته وبه طرح چند سوال ساده بپردازیم. 1.آیا اپلیکیشنهای حذف شده از روی پلتفرمهای خارجی قابلیتاستفاده برای مردم دیگر نقاط دنیا را هم داشتند؟ پاسخ به این سوال منفی اســت و حالا این پرسش مطرح میشود که پس اهمیت حذف این اپهای ایرانی از بســتر گوگل و اپل چیست؟ 2. مشخصاایناپلیکیشنها مورداستفاده چند درصداز مردم کشوراست ونبود آنها چهلطمات جبرانناپذیریبه منافع ملی و کلان کشور وارد میکند؟! 3. مگر نه اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی ســایت و اپلیکیشن ایرانی برای عرضه اپلیکیشنهای داخلی مشغول به کار بوده واز سالها قبل درآمد خوبی نیزازاین محل داشته و دارند. پس اگر کاربری این اپها داخلی بوده و امکان دانلود آنها به اشکال مختلف و مسیرهای متعدد وجود دارد، فلسفه جنجالهایاخیر چیست؟ 4. کشور در شرایطی بسر میبرد که همچنان نظام بانکی به عنوان شریان اصلی اقتصادی کشور به نظام جهانی متصل نیست وانبوهیاز تلاشها برای رفع آن هنوز ادامه دارد. آیا در چنین شرایطی کهبه مثابه یک جنگ تمامعیاراقتصادیاست میتوان انتظار رسیدگی و رفع مشکل حذف چند اپلیکیشن ایرانی رااز سوی طرفهای خارجی داشت؟ اما در شرایطی )سهوا یا عمدا( برخی مسوولان و رسانههای کشــور به این جریانهای نامعلوم دامــن میزنند که حتی کارشناسان غیر ایرانی هم متوجه کم ارزش بودن اقدام اخیر شرکتهای آمریکایی هستند. سایت آمریکایی “‪Think Progress‬ ” در گزارشی تحلیلی حذفاپلیکیشنهایایرانیاز گوگلپلی واپ-استور را تلویحا به ضرر آمریکا توصیف کرد و نوشــت: این کار باعث میشود مشتریان ایرانی به سمت استفاده از فروشگاههای نرمافزاری داخلی ایران هدایت شــوند که در این کشــور خدمات ارایه میدهند.جالب آنکه مدتی پیش «تیلر کولیس» کارشناس تحریمهای اقتصادی و کنترل صادرات آمریکا اعلام کرد که دو شرکت گوگل واپل میتوانند برای میزبانیاپلیکیشنهای ایرانی درخواســت مجوز دهند و این درخواستها احتمالا از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا )اوفک( تایید خواهند شد. از سوی دیگر شاید بتوان حتی گفت که ارایه نشدن خدمات توسطاین شرکتهای خارجی میبایستبه چشم یک فرصت نگریسته شود که میتواندباعث شکوفایی و پیشرفت روزافزون فروشگاههایاپلیکیشن داخلیوبومیسازی صنعتاپنویسی و فروش اپ در کشور شود. فراموش نکنیم که تاکسییابهای اینترنتی داخلی، اپهای فروش آنلاین داخلی و اپهای ســفارش غــذا همه و همه موفقیت خود را در این ســالها مدیون فیلتر بودن و حذف کردن رقبای خارجی از صحنه، همچون اوبر، آمازون و علی بابا هستند.چه بسا که عدم فعالیت گوگلپلی واپاستور پیش از این نیز زمینه لازم را برای پیشرفت روزافزون فروشگاههای اپلیکیشن داخلی فراهم کرده و سود خوبی نصیب آنها کرده اســت.به هر حال این جریان نیز مانند سایر موجهای کوتاه و چند ساعته شبکههای اجتماعی پایان یافت و به کلی هم فراموش خواهد شــد، در این میان اگرچه حرجی به برخی فعالان شبکههای اجتماعی نیست و برخی رسانههای کشور هم فاقد قوه تشخیص جریانهای کاذب از واقعی هستند، اما چنین رفتاریاز مسوولان قابل چشمپوشی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.