نقش سندیکا در پیادهسازی برنامه ششم توسعه

Asre Ertebat - - ارتباطات -

سندیکای صنعت مخابرات ایران با داشتن 120 شرکت عضو در زمینه طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی، مشاوره، اجرا و پشتیبانی شبکههای مخابراتی در راستای اجرایی شدن امور مرتبط با این صنعت در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران آمادگی خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد.در برنامه ششم، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تکالیفی برای پژوهش، ارتقاي فناوری و تولید در نظر گرفته شده و منابع مالی موردنیاز چه از محل درآمدهای عمومی و چه از طریق ســرمایهگذاری بخش غیردولتی پیشبینی شدهاست.برای پژوهش وارتقاي فناوری به تکنولوژیهایی از جمله نسل پنجم تلفن همراه، دادههای عظیم، پردازش ابری و اینترنت چیزها بهعنوان چهار فناوری نوین اشاره شده است.منابع مالی موردنیاز برای امر فوق از محل درآمدهای عمومی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده اســت.همچنین براي تولید و بهکارگیری کالای راهبردی داخلی بهطور مشخص به تجهیزات مبتنی بر IP ، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G و همچنین FAB اشاره شده است.علاوه بر این فناوریها، برای افزایش توان داخلی فناوری و ساخت ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی مدار بالا نیز منابع مالی مناسبی از محل درآمدهای عمومی پیشبینی شده است.سندیکای صنعت مخابرات ایران با اتکا به توانمندی اعضای خود، طی نامههای جداگانه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبــردی و معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی خود را برای همکاری و همیاری با دولت در این زمینه اعلام کرده است.با هماهنگیهای انجامشده کمیتههای راهبری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشارکت سازمانهای ذیربط و از جمله سندیکای صنعت مخابرات ایران تشکیل خواهد شد.سندیکای صنعت مخابرات ایران با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به اطلاعرســانی امور مربوط به صنعت مخابرات، پیشرفت کار را گزارش خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.