نقشفضایمجازیدرقتلهاي فجیعوفرزندخواندگي

Asre Ertebat - - صفحه اول -

سخنگوي قوه قضاييه، هفته گذشته ضمن مصاحبهاي نقش فضاي مجازي را در بروز قتلهاي فجيعي كه از آغاز سال 96 تا كنون رخ داده است موثر دانست. وي اظهار كرد، در سال 96 قتلهای فجيع نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر شده است. البته نمیگوييم همهاش آثار فضای مجازی است، ام...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.