افشاگری بیسابقه از پشت پرده صنعت بازیهای رایانهای

Asre Ertebat - - ارتباطات -

سیاوش روشنی در طول یکی دو ماه گذشته بازار برگزاری مسابقات رایانهای بســیار داغ بود و برگزاری لیگ بازیهای رایانهای توســط بنیاد ملی بازیهای رایانهای و برگزاری مســابقات رایانهای در قالب الکامپ گیمز نمونههایی بارز از این فضای هیجانی بودهاند. حجم بالای پرداختن به برگزاری لیگ و مسابقه برای بازیهای رایانهای در دو سال گذشته به اندازهای بالا بوده که یادآور دورهایجاد تب و تاباستارتآپی در کشور است. این در حالی اســت که جدا از منافع حاشیهای پیرامون این صنعت همچون برگزاری همایش و نمایش و مسابقه و جذباسپانسر و حمایتهای دولتی به این بهانه، هنوز در خصوص فلسفه و برگزاری این قبیل اقدامات و نفع آن برای صنعت بازیهای رایانهای کشور تردیدهایی وجود دارد. با این وجود اما مسابقات بازیهای رایانهای با شور و هیجان توسط نهادهای داخلی دنبال شده و حتی برنامهریزیهایی برای اعزام نفرات برگزیده به مسابقات جهانی در دست انجام است. این در حالی است که انتظار میرفت به جای برگزاری مســابقات برای این بازیها که عموما ســاخته کشورهایی هستند که با ایران تضاد منافع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارند، نهادهای مربوطه تمام توجه خود را معطوف حمایت از بازیسازانایرانی کنند. اما درحالیکه تب و تاب برگزاری مسابقات بازیهای رایانهای در کشــور اوج گرفته و وعده اعزام برندگان به خارج کشــور مطرح میشود، خبرگزاری فارس میزگردی با حضور بابک کرباسی، یکی از تولیدکنندگان بازیهای رایانهای و حمید صدیق میرزایی، پژوهشگر رسانههای نوین برگزار کرد که در آن ابعاد بیسابقهای از زوایای پنهان بازیهای رایانهای کشور بررسی و ادعاهای بزرگی مطرح شد که تا لحظه تنظیم این گزارش سکوت نهادهای مربوطهاز جمله بنیاد ملی بازیهای رایانهای، وزارت ارتباطات و شــورایعالی فضای مجازی را بهدنبال داشتهاست. نظر به اهمیت موضوع و اتهامــات مطروحه در این مصاحبه که بازتاب چندانی هم در رســانههای کشــور نداشت، در گزارش حاضر به چکیدهای از مصاحبه مذکور پرداخته شده و در آینده پیگیری و گزارشهای بیشتری در این خصوص خواهیم داشت. بازیهای داخلی خارج از استاندارد

- دراین زمینه کمکم به جایی رسیدهایم که خیلی نباید نگران بازیهای خارجی باشیم، بلکه دو سال است که باید مراقب تولید داخلی باشیم تااز بابت آنها فرزندانمان ضربه نخورند. - اگر در حوزه صادرات برویم، شــاید بعضی از کشورها حتی واردات برخیاز بازیهای رایانهایایرانی را ممنوع کنند! - بیبندوباری و ولنگاری فرهنگی در بازیها ریشهای شده است و بخش قابل توجهیازاینایراد، تقصیر دولتاست. - در حال حاضر، تصمیمهایاشتباهی گرفتهاند وامروز فقط با یک تصمیم جدید، روبهروشدن با یکاعتراض عمومی میان تولیدکنندگان و بالا رفتن هزینهاصلاحامور، شاید بتوان آینده را بهتر کرد. بازیهایی باادبیاتی مانند «لات و داداشمشتی» با نام «الف» یا بازی «پ» که میگوید مافیای خود را بسازید و حرفهایترین آدمها رااستخدام کنید و باید ثابت کنید قویترین فرد مافیای این شهر هستید تولید شدهاست. بیسوادی والدین در خصوص بازیهای رایانهای

- وقتی در جامعــه نگاه میکنیــم بازیهــای رایانهای به «پستانک» و «آبنباتی » برای ساکتتر شدن فرزندان تبدیل شدهاست واین، دردسرایجاد میکند. - چه بازی کنیم و چقدر بازی کنیم مهماست. - برخی از والدین نمیداننــد در بازیهای رایانهای چه خبر است. ردپای یهودیان در شرکتهای تولیدکننده بازیها

- در آمریکا، در کمپانیهای بزرگ بازیسازی ردپای یهودیان را بهخوبی میتوان دید و برخیازاین تولیدکنندگان بزرگ در اختیار کمپانیهای صهیونیستی قرار گرفتهاست. - برخیاز صهیونیستها که در سرزمیناشغالی دارایاملاک بوده و سرمایهگذاری میکنند، کمپانی بزرگبازیسازیایجاد کردهاند واین بازیها به بازارایران میآید. عدم نیاز به وجود قانون کپیرایت

- قانون کپیرایت در کشور نداریم و صلاح نیست داشته باشیم. مقام معظم رهبری در جواب استفتاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بودند «به دلیل ظلم این کشورها در قبال ما و اینکه اموال ما را بلوکه میکنند، نیازی نیست که به آنها ارز بدهیم و به غیراز کتاب نیازی به رعایتاین قانون نیست ». - بازیها بدون کپیرایت به کشور میآید و قانونگذار برخلاف قانوناساسی کشور عمل میکند. - قانون خدمات کشوریاجازه واگذاری تولیت و قانونگذاری در بخش خصوصــی را نمیدهد و اعلام میکنــد در حوزه سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی نمیتوان تولیت را به بخش خصوصی واگذار کنیم. ناتوانی بنیاد ملی بازهای رایانهای در کنترل اوضاع بنیاد مســوول صدور مجــوز، حمایت از ســاخت، واردات بازی، کنترل بازار و ردهبندی ســنی بازیها بود، اما خود نیز تولیدکننده شد و نتوانستاوضاع را کنترل کند. - بیفرهنگی و بیسوادی مسوولان تا والدین، تهدید بازیهای رایانهایاست. - مسوولان گفتهاند بودجه میگذاریم تا تولیدکننده داخلی تولید کند، اما پرسش بندهایناست که بازیسازهای سالهای اول صنعت «گیم» کشور که در سال 84 شروع کردند، در حال حاضر کجا هستند؟ - تمامیت صنعت تولید بازی را به دست عدهای جوان و دانشجو که تازهوارد صنعت شدهاند، دادهاند. الزامی نبودن مجوز برای بازیهای رایانهای

- در حوزه بازیســازی رایانهای تهیهکننده و شرکت دارای مجوزالزامی نیست. - سال گذشته برای ساخت بازی، بنیاد ملی بازیهای رایانهای پروانه ساخت میدادند، اما بعداعلام کردند، دیگر برای ساخت بازی هیچ مجوز و پروانهای نمیخواهد. - الان یکسالاست مجوز ساخت بازی نمیدهند و بازینامه را بررسی نمیکنند و میگویند «بسازید، اگر خوب بود، مجوز میدهیم واگر خوب نبود، خارجاز کشور عرضه کنید ». وجود بازی موبایل برای 3 سالهها

- بازی آنلاین با ردهبندی «3+» سال در ایران وجود دارد؛ مگر کودک سه ساله میتواند وارداینترنت بشود؟ - از سال 92 شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده تمام فعالیتهابایدبا پیوست فرهنگیانجام شود، اما در صنعتبازی پیوست فرهنگی کجاست؟ - اگر شما «کافهبازار» را باز کنید، اگر بیش از 15 درصد بازی با ردهبندی در آن دیدید، بندهاز شما عذرخواهی میکنم! - بنیاد ملی بازیهای رایانــهای نیز میگوید «من نمیتوانم جلوی آنها را بگیرم؛ چراکه تعداد بازیها خیلی زیاداست.» خروج ارز از کشور به کمک شبکه شتاب

- براساس آمار دولت، بازی «کلش آو کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، درایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشتهاست. - چه کسی مجوز داده اســت تا بازیهای خارجی به شبکه شتاب ما وصل شوند و شرکتهایی بازیها را ترجمه کرده و ارزش ریالی بگیرند وارز خارج کنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.